• बर' हांखोहालानि नैजिथाम खौरां हांखोthe twenty third consonant letter of the Bodo alphabet

 • फुवारनानै दोन, साआव फुवार एबा फाथिto spread down

 • बकरिदमुसलमानफोरनि मुंसे फरब'a Muslim festival

 • बकसिसबान्थाprize, reward,award

 • बखखाजाम्बा, बदा, बुददि गैयिstupid, foolish, silly

 • बख बखायफेद फेदाय, फेद फेद बुं, खुगा सिङावनो बखि,हारसिङै बखिबाय थाto babble,to talk nonsense incessantly, to prattle

 • बखनाबिमानि आहार नागारनाय मोसौ मैसोनि फिसाgrown-up male calf of cattle, heifer

 • बखोमासिरि सिरि बto spread out without other's knowledge

 • बख्राथथ्ला, सालाइ गिदिङिstammering, faltering in speech:

 • बख्राख्राथथ्ला थथ्लिin stammering manner

 • बख्रादुमाबाहागो बिमा,देरसिन बाहागोlargest share lion's share, best portion

 • बख्रा बख्रिथाबथा थाबथा,लल'लालाfalteringly, stammeringly

 • बख्रायबख्रा-बख्रियै बुं,थथ्लायै बुं,थथ्लायto stammer

 • बख्ल'बोनानै दिहुन,बोलोजों बोनानै दिहुनto pull out, to press out, to draw out

 • बखलाबखोबग्रा दाख्नि, दाखोनcover, covering, lid

 • बखलामबिगुरskin

 • बखलंबिगुर, खलं, बाखलाbark, covering, shell

 • बखसुउदै सेरनि मोदोस, अहेबside of the body between the ribs and back,flank

 • बख'बोनानै सख', बोनानै दिहुन, बोखेवto pull out,to take out only by pulling

 • बखमबिफांनि दालाइसाtwig of a tree

 • बखलमोदोम गोनां, मोजां देहानि,गुफुंplum, stout, fleshy, bonny

 • बखल-खलसखल'-बखल'fat and healthy, stout and strong, plump

 • ब खलमगुबुननि जानानै सहि खालामनाय एबा होनायsignature for other

 • बखाबिखुङाव बानाय,बिखुङाव थिखांना लाto carry on the back (baby etc)

 • बखा दन्द'दाय गैयाब्लाबो नांनाय दाय, नाङा-फाङा होनांनाय दन्दa fine or punishment for no offence ,an unjustified fine

 • बखा बखिराय, होन,सोंखारिto scold and chide, to prattle

 • बखालिबासेब, थाफाpad,padding

 • बखालिगालफा, गोदोनानि बार्जाdewlap, fold of loose skin hanging from the throat of cows

 • बखालीगथ' बाग्रा हिनजावसाa teenager girl who looks after a child

 • बखिराय,सोंखारिto scold

 • बखैshort form of बबेखैin which direction

 • बगथिनथ्लिं बिफां बादि रिजि रिजि बिलाइनि मुंसे बिफां(गोजा-गुफुर मोननै रोखोमनि, बिबार आरो बिलाइ गोरलैखौ इंख्रि जायो)a kind of midde-sized tree with fringe-like leaves

 • बगज'थुख्रा, गोबाय, गज',फोर्लेबa broken piece of anything

 • बगथाइनारि, उथुमाइ, उथुमैnavel

 • बगदागोदना, गद'neck

 • बगदारेल दन्दरrailway tunnel

 • बगर मोसेरsee बेगर मोख्रेबXXXXX

 • बगलगारि बोनाय मोसौनि फाफ्लियाव जानाय रोखोमसे बेरामa kind of disease on the shoulder of the cow or bullock

 • बगलजिं, सेर, खाथिside,edge

 • बगल थुथिसिगांथिनि गोदना, गलथुथिfront neck,outer protruding part of throat

 • बगल'दिदाउदैनि गोमो, खुहुमyolk

 • बग'ल'रिदमुंसे दाउa kind of middle-sized bird, the tree pie, Dendrocitta vagabunda

 • बगलाउगुल-थुगुलperplexity

 • बगसाथफ्ला, बुन्‍दा,दिबाbundle

 • बगसासाआव दोनto put over, to put on

 • बगसामुंसे,एखे,बिनो बिsame,similar

 • बगसिथफ्ला फिसाa small bundle

 • बगागुफुरwhite

 • बगास्रोममोदोमाव गुफुर गुफुर जाखांनाय बिगुरनि मुंसे बेमारa kind of skin disease showing white patches on the body

 • बगिरेल गारीनि दाब्बा गोलाउbogie

 • बगिथिनथिन, थाउफोर दोनग्रा आइजेंtin, canister

 • बगुवानमानसि बुंफबनायpopulous (as a village or town etc.) thickly populated or inhabited

 • बज'मुंसे बिफांa kind of tree,albizzia lucica

 • बज'खदजेंना,जोनजाल,दिगदार, खायसोtroubles,difficulties,embrassment

 • बजनाथिमुंसे बज' जाहोनायa kind of feast

 • बज'बगावनि फारसे खाथियाव बो एबा बुथुमto draw near or closer

 • बज'मदामोल,बिहुंheap, pile,stock (of rice, grains etc.), collection

 • बज'रजरा, सानै, मानै, मोननै, जुलिpair, couple, set of two

 • बज्र'मोदाइ राजा इन्द्रनि हाथियारweapon of Devaraja Indra

 • बज्रनालिमुंसे लाइफांa kind of vegetable plant

 • बज्राबखननाय, बिथन, थननायfold, folding, twist

 • बज्रायजरायनानै ब,सि बदेरनानै जराय,सि बदेरनानै गुवार खालाम बदेरनानै जराय, सि बदेरनानै गुवार खालाम;to join (bed etc.) with extra cloths, to join (a bed) with additional cloths

 • बजलंबिजौ,थिख्रtiptop,highest point

 • बजाबाहार (भार), बजाइ, बिबानburden, load

 • बजाआथि (भजा)bundle

 • बजाइआथि (भजा),बजाbundle

 • बजायदाम, बाजना दामto play the musical instruments

 • बजिथाबथा, नांथा, नांस्थाto be entangled, to be entrapped, to be ensnared

 • बथ'बिथरhard substance, a solid object

 • बथ'खसलादें, गोलाउ-दाब्ले जानायprostrate, lying at full length

 • बथ'ङागेदेर आरो गोब्रा, बब्रा,दाद्राङाfat and rough

 • बथनादाखा,दाखोन,सामclot (of blood etc.) fluid matter thickened

 • बथबदाउनि बासा/बाहाa nest of bird

 • बथमाबेदर, आलुbulb,globules

 • बथमाबंफां रजं,मुराa stubble, a stump

 • बथ्राबुथुवा, बुथ्राblunt

 • बथ्रामुंसे बिफां, एन्दा फांEranda plant

 • बथलदिंग्रि, बटल, सिसाa bottle,phial

 • बथ्लासिबुबु मोदोम गोनां मुंसे बिफां (बिजों दिंग्रिनि मुथुग्रा, पुतला आरि बानायो)cork-wood, soft wood

 • बथ्लाबुसा,राफोद नङै मोदोम गोनांspongelike, bulky but loose

 • बथ्ला राखेबमुंसे बिफां फिसाa kind of small plant

 • बथागोसोम फाख्रि बिलाइ एबा फाथै बिलाइ महरनि मुंसे तास बिलाइthe spade of playing cards like a black betel leaf

 • बथादांरा,गेदेरfat, big

 • बथाइखाफाल, मेगन सानि खर' बाहागोforehead, the front part of the face above the eyes

 • बथाइ फैलामराशि-लामा, अख्राङाव राशिफोर गिदिंग्रा लामाthe path of zodiac

 • बथांगंगारफोरनि हादर,सिमसाफोरनि हादरBhutan, the Bhutan range of the great Himalayas

 • बथाखथाबथा, दबदा,बन्द जाto stop,to cease

 • बथिहानि खालाम, खहा खालामto destroy, to spoil, to damage

 • बथिना एबा मेगंफोर सायग्रा लहानि मुंसे जोथोनan instrument used for cutting the fishes or vegetables

 • बथिंबबेथिंin which direction

 • बदबुजिनाय गोहो, साननो रोंनायpower of understanding or comprehension, power of thinking, sense

 • बदआन्दाज,गमfeeling, power of feeling, sensation

 • बददफायनाय, दबथायनायcontrol,domination

 • बद'मंगलीयान फोलेरनि तिब्बत-बर्मान रावारि हान्जानि मोनसे दालाइ (बर')a branch of the Tibeto-Burman lingustic group (Bodo, Boro)

 • बद' किरातबद' हारिखौ गाहाइ बमनानै दुलाराय इन्द-मंगलीयान हारिफोरनि जथाय मुंthe generic name of all the Indo-Mongloloid people of which the main constituent is the Bodo people of Eastern India, Nepal,Bhutan and Bangladesh

 • बदनामनिन्दा,मुं थांनाय,गाज्रि मुंbad name, bad reputation,calumny

 • बदनामनि बाहागिबदनाम लानांनाय एबा मोननांनाय मानसि,दायनि गिरि जानांनाय मानसिa victim of defamation

 • बद’बबोनाने दब हो, फदबto pull and cause to bend, to bend by pulling

 • बद'बख'नगाँव जिलानि दब'खानि गोजाम मुंan old Bodo name of present Doboka of Nagaon district of Assam

 • बदबद'बारा बाथ्रा रायै एबा बुङै,गमथाथाhabitually silent, talking little, reserved

 • बद'बसाबुजायनाय, बुरखायनाय,गियान होनायprecept, instruction

 • बद'बुस्थागोदो बर'फोरा गानग्रा मुंसे गैयै गस्लाa coat without button formerly worn by the Bodo people in the past

 • बदमासदुथां, गाज्रिआखल आखु गोनांwicked, dishonest, of bad character, cunning

 • बदलसोलाइchange, substitue

 • बदला बदलिसोलाइ सुलु,सोलायज्लायनायmutual exchange,inter-change

 • बदलायसोलाय, बदल होto change, to exchange

 • बदलिबदल,सोलाइchange, substitue

 • बदलिबदलै, सोलाइयैin lieu of, in exchange of, in substitute of,instead of, in place of

 • बदलैबदल,सोलाइchange, substitue

 • बदाजाम्बाfool, witless

 • बदाबद'गैयैincapable of sensation

 • बदिसहिन्जावफोर मानग्रा मुंसे गस्‍ला सेरथेa bodice, a woman’s close-fitting garment

 • बनअर सुनायाव बाहायनाय दंफांनि गनfirewood, fuel-wood, faggot

 • बनखख्लिंहाग्रानि खख्लिं मुंसे लाइफांa kind of medicinal plant

 • बनखांख्राइआनारस बादि बिलाइ गोनां मुंसे बिफांa kind of tree with broad leaves and fruits like pineapples

 • बनख्राइजलफाइ बिफां आरो बिनि फिथाइolive tree and its sour fruits

 • बनखेबबनसावलि, बनथुख्राpiece of wood, a chip of wood, a splinter

 • बनगादिदंफां खान्दाa log,wood, an unhewn bulky timber

 • बनगुन्दारिजार्मानि हाग्राkind of wild plant

 • बनगुरबिफांनि बिगुर, बंफां बिगुरbark of a tree

 • बनग्राइथाइलिसु फिथाइlichee fruit

 • बनग्रोमग्रोम ग्रोम थानाय बिफांफोर,गोगोम अरनthick forest, dense forest

 • बनजाइसलायनायguidance

 • बनजागबिफांनि बिलाइleaf of a tree

 • बनजारबननि आथिखौ फोजोंनानै सावनाय अरfire inflamed on the bundle of wood

 • बनजावदैजों गोजाव बोनाय बन एबा बंफां,बनसब,बनसावथिdrift-wood

 • बनजुसोमलि बिफांsilk cotton tree

 • बनथ'बंफां थुख्रा, दंफां स, बंफां खान्दाa log, a piece of wood

 • बनथ' रजंबंफां मुराthe stump of a tree

 • बनथ' रजंजाम्बा,जाम्बा जामथा (मानसि)dull-headed,block-headed, blunt-minded

 • बनथाइसिथर फाग्ला बेरनानै मोखाङाव थालांनाय गोसोम गोसोम बिथाइ बादि दागोsmallpox marks on the face

 • बनथिsee बथिXXXXX

 • बनद'जोबथेनाय, फांथेनायclosure

 • बनदखजामिन हिसाबै होनाय हा हु एबा बे बा'दियै दोखोल सोलायथ'नाय खामानिmortgage

 • बनदगबिफां गायज्राबshrub,plants

 • बनदाजोबोर गोसोम,सोमबाblack, dark

 • बनदामावजि जोला, मावजि बुनदाmale cat

 • बनदादाहार्सिङैalone,lonely

 • बनदादासोम्बाबा, सोमलेdark, black-coloured

 • बन दाउखिमुंसे बिफांa kind of plant

 • बनदोमहाग्रा-जग्रब, हाग्रा-सुबाbush, trees and bushes growing together

 • बनदियाराजा-मुगानि बर'फोरा गानग्रा आरो सना-रुफानि गुदाम लगायनाय मुंसे गस्लाa Bodo (man's) garment of royal family as decorated with the rows of gold or silver buttons

 • बनदीदावहायाव जेननानै बेरेखा हानजाजों हमजाग्रा एबा हमनानै लांजाग्रा मानसि, राजानि दायाव गोग्लैनानै जोबथेसालियाव थांनो गोनां जानाय मानसिa captive, a jailed person, an arrested person

 • बनफांबननि बिफां,बंफांtree,plant

 • बनफाखबननि आथिbundle of fire wood

 • बनफ्लाइसिंखावनाय दाब्लें बंफां,तख्ताflat piece of wood,plank

 • बनफुकृष्ण चुरा बिफांa kind of flowering tree, ‘gold mohur’ tree

 • बनफुबन-सावलि, बायफ्लेनाय बनsplinter, chip of wood

 • बनफेरबन-सावलि, बायफ्लेनाय बनsplinter, chip of wood

 • बनफ्लेंsee बनफ्लाइXXXXX

 • बनबाइबन आथि, सरनाय बनfaggot, a number of sticks of wood tied together, a bundle of faggot

 • बनबोरोन्दोबरुन बिफांa kind of tree,‘Baruna’ tree, Elocarpus, verune cartaeva religiosa

 • बनबैग्रिमुंसे बिफांa kind of plum

 • बनबैरागी दाउमुंसे दाउa kind of bird

 • बन'भागारिबर'फोरनि मुंसे माहारिa class of the Bodo people

 • बनमाहाग्रामाforest

 • बनराबैथाला, दुथां, लांसुनियाlicentious, libertine, debauchee

 • बनरौखेवथाइ, रौ नानि बादि बिगुर गोनां नाथाय हाग्रायाव थाग्रा मुंसे जुनारpangolin

 • बनलाइहाग्रायाव बिफां-लाइफां फोरनिफ्राय मोननाय बायदिसिना मुवाफोरforest products from trees and plants

 • बनलाइ खानायहाबा-हुखा एबा साउरि-बादालि फोरनि थाखाय लाइफोर लाहार-फाहार खालामनायact of collecting banana leaves etc. for marriage ceremony or feast etc

 • बनलांहालदैफांthe turmeric plant

 • बनस'थाइजौ-बिलाइ बादि बिलाइ गोनां मुंसे बिफांa kind of plant

 • बनसबाइआथिं-आखाइनि हारा बायोब्ला मुलि महरै बाहायनाय मुंसे मुलिफांa kind of medicinal herb

 • बनसलाबंफांनि खिला एबा सलाa nail or bolt made of wood

 • बनसारिबनगथा,सिनफ्लेयै बन एबा बन्थlarge piece of unsplit firewood

 • बनसावथिदैजों गोजावबोनाय बंफांdrift-wood

 • बनसुफांसोमलिफांsilk cotton tree

 • बनहाफामाउजि बादि जाथोसे हाग्रानि जुनारa jungle cat

 • बनाथुरै,जिगाबthatch, grass,straw

 • बनियानगेनजि, मोदोमजों सिथाबना थानाय रोखोमसे फिसा गसलाa banian, guernsey, jersey

 • बफरजोबौ एबा नानि बिगुरthe scale of a snake or fish

 • बफाइदाउनि थथ्लाthe ponch of a bird

 • बफाखबननि आथि,सरनाय बनa bundle of fire wood,faggot

 • बफंआइजें आइलानि हमग्रा बाहागो,नालthe handle of an implement

 • बब्रंगाबथंगा,दाब्रंग्रा,गेदेरflat, bushy

 • बबारायज्लायनो हायै, राव बुंनो हायै,खुगाजों माथो रायनो हायैdumb,speechless

 • बब्रागेबेङैबुंनो हायै, रायज्लायनाय दद' मद' जाग्रा, बख्राstammering,faltering

 • बब्रादद्रङा,गेदेरगोब्राthick and rough,unpolished

 • बब्रा खामबाsee आदुवाXXXXX

 • बब्राब्राsee बब्रंगाXXXXX

 • बब्रायदद' मद' बुंstammer, to speak in stammering voice

 • बबावमहा,बहा,बबेआव,बबे जायगायावwhere,wherein,whereto

 • बबिलासुथुरenemy, foe

 • बबेमबे,माबेwho, which, which one

 • बबेबामाबेबा, मबेबा, सोरबाsome or other

 • बबेयाबबे मोनसेया,मबेया,माबेयाwhich one

 • बबेयावमहा,माबेया,मबेयाव,बहाwhere, in which place

 • बबेसिममहा लागै,मबेसिमto what place, upto what place

 • बबेहायमहा, बहाwhere

 • बबेहालागैमहालागै, मबे जायगासिमto which place,upto which place

 • बममोसौ एबा मैसो गाड़ीनि बैसाङा जाय गोलाउ मानलानि साआव थायो आरो जुवाखौ जाय उवा थनैजों खास्थाबनाय जायोthe shaft of a cart

 • बमखुसिया सुलिनि बिजौआव लगायनाय जंफार थफि(फान्जा)the tip or cap of a spearlike iron implement used for catching eel

 • बमफबदां, नङैखौनो नंगौ बादि बुंनायbluff,act of bluffing

 • बमथखएमफौ-गांफौ फोरनि खिस्लांsting of an insect

 • बमब्रमागेदेर गोसोम मुंसे बेरेthe large beetle, the bumble bee,the humble bee

 • बमबाहारसिं,सिन्दाalone,single, solitary

 • बमबाइगेजेर जाथो,मोजां जाथोsuperior, of superior quality or variety

 • बमबाइ खुसेरमुंसे गेदेर जाथोनि गुरै आरो गोदै खुसेरa species of large soft and sweet sugarcane

 • बमबाइ मुलामुंसे गोलाउ गेदेर जाथोनि मुलाa large species of radish

 • बमबासिबमास, बमास नांनाय,सान हाबनाय उनाव खोमसिहाबनायdusk,the faint light after sunset

 • बमब्रामुंसे बिफांa kind of tree, terminalia helarica

 • बमब्रा मैगंइंख्रि जानाय मुंसे मैगं बिफां आरो बिलाइa kind of vegetable plant

 • बमब्रायफुस्लाय,बुरखायनानै दबथाय,सोलोजों एबा बोलोजों आखायाव लाबोto entice, to tempt, to soothe, to motivate

 • बमब्ंलदोंसे ताँर एबा बल गोनां मुंसे बाजाना,बिङिone string harp,monochord

 • बमाबेरफ्रुग्रा मुंसे अरगें हाथियारbomb

 • बमागेदेर,लोदोbig, large

 • बमाबस्था (बस्ता) सिंनि बेसाद (माइ आरि)फोरखौ सुब्रेनानै नायनाय फारसेथिं गोफार खुगा गोनां लहानि मुंसे जोथोनsemicylindrical metal implement for poking out the grains from the bags and examining their qualities

 • बमानांगौ जखायै हासार, बिदुं, दैफोर मोनैखाय फिथाइ थायनो रोङै (आबाद)crops unable to bear fruits due to want of manure, water and sunshine properly

 • बमाइगाराइ, जखमsore,wound

 • बमारुबमा गोनां, बमाजों दावहा नांग्राbomber, having bombs, loaded with bombs

 • बमासबिलिफांनि एबा सोरांफामाफा समनि खोमसि जाहाबdark before darkness towards late evening

 • बयबोरोन्दोएग्रे-बेग्रेplentiful

 • बरजोबोर,दर्जाइ,बाराmuch,excessive

 • बरहौवा (हुवा) गोदान हाबा नि हौवा गोदाम नि हौवा गोदानbridegroom

 • बरबद' हारिमानि गिबि दालाइthe main class of the Bodo people,Boro community,Boro people

 • बर'माइ एबा फोनो फोमोनना दोननाय (दुब्लि)Preparation of land for planting paddy or seedlings

 • बर'बेहेर बादि जायगायाव गायनाय जाथोसे माइa species of paddy which is cultivated at the dried up moor

 • बर'कत्रिपुरानि बर'Bodos of Tripura

 • बरकान्दाजलाउथि गेदेर एबा सिलाइ लाग्रा सिपाहीa sepoy with with lathi and gun

 • बरख'गेदेरbig, large

 • बरख' सुवांफेस्ला बाथ्रा बुंग्रा मानसि,बिज्ला मानसिbuffoon,clown,jester

 • बरखास्त'खामानि एबा साखरिनिफ्राय होखारनायdismissed or removed from service or post

 • बरग'समान समान अनजिमा जों सानजाबनाय,बर्गsquare

 • बर'गथियामुंसे माइvariety of paddy

 • बरगयारीबर'नि मुंसे माहारिनि उफादिa family title among the Bodo people

 • बरगावारीबर'फोरनि मुंसे माहारिa class of the Bodo People

 • बरगीतशंकरदेव आरो माधबदाव लिरनाय बैष्णब दोहोरोमनि मेथाइvasihnavite religious Songs composed by Shankardeva and Madhavdeva of mediaeval Assam

 • बरज'बंफां रजं, बंफां मुराdead trunk of a tree, stump

 • बरजाखगायनायplanted

 • बरजागअङननाय, अंखारनायdescended

 • बरथियासोमो नांथाव,गोमोथावwonderful, surprising

 • बरथियाबराद गैयि, खाफाल हारियाunlucky

 • बरदामगेदेर बेहेर बारिa big bog covered with thick aquatic grasses

 • बरदिनजिसुख्रिष्टनि जोनोम सान(25 दिसेम्बर)the birthday of Jesus Christ (25th December), X-mas

 • बरदिमदालाइ फिसा, फेंखाoffshoot, small branches

 • बरदुमनिमेसें बोथोरनि मुंसे माइa variety of winter paddy

 • बरनगाब, रंcolour

 • बरनरोखोम, खिसिम, बायदिkind, variety

 • बरनदिहुन,ओंखारहो,बोनानै दिहुनto bring out, to take out, to draw out

 • बरनहिसाननि गान्दै,हिसाननि हि फानग्रा गनthe roller of weaving loom

 • बरनायरोखा रोखा खिन्था,फोरमायto describe, to narrate

 • बरफलाथा खानाय दैice,frozen water, snow

 • बरफिगाइखेरनि खरजों बानायनाय मुंसे गोदैa kind of sweet

 • बरबथिफु, दै-गुदुं आरि नांनानै थथ्रा जाखां एबा थिफुद्लाto blister from burning

 • बरबगमाइ एबा गेहु आरिनि बिदांhead of a corn

 • बर'बगास्लिम नङै,खुथ्रा-खुथ्रिrough

 • बर बरगोथोङै, सिद्दायै थाबथाया जासेstraightly, directly, without hesitating

 • बर'बसास्लिम नङै,खथ्रा-खथ्रिfull of blotches or pimples, rough and tough, not smooth

 • बरबादखहा जानाय, इनाय,सिलिंखारruined,lost,waste

 • बरमा/बर्माअर मोदाइgod of fire

 • बरमा जेरबाअख्रांनि थरसे गोजों हाथरखिa prominent star of the sky

 • बरमा बनागुफुर जाथोनि मुंसे थुलुसि, राम थुलुसिa white variety of basil plant, gratiss

 • बरमारीबर'फोरनि मुंसे माहारिa clan of the Bodo people

 • बरजात्रीहाबाखालि खैना लाबोनो जुनै बरजों (हौवा गोदानजों ) थांफानाय मानसि फोर एबा हान्जाa group of persons along with the bridegroom who go to the bride’s home on the day of marriage ceremony

 • बर' रावबर' फोर रायज्लायग्रा रावBodo language

 • बर' साबर'नि फिसा,बर' हारिनि मानसिson of Bodo, people belonging to Bodo community

 • बरसायआशा खालाम,मिजिं खालामto hope for, to expect

 • बरसुखसोमलिफांsilk cotton tree

 • बरहादालबर (रबर)rubber

 • बर’हारिबर' जातिBodo community

 • बराआहोम मुगायाव राजानो जिलिर (तीर) जगायग्रा सा नैजि मावथिनि सायाव सासे दैदेनगिरि एबा आमोला in the days of Ahom kings, an officer over twenty men of arrow supplies

 • बरादालिखौ उननाने आरो फिथर दानाने बिजों बानायनाय मुंसे खाजा (जाग्रा)a cake fried in oil which is prepared from ihe paste of dal

 • बरामुंसे नाa kind of fish

 • बराबस्ता एबा थैलाa gunny bag

 • बरादखाफाल, अबंनि रिफिनायfortune, luck, fate

 • बराद लखीबराद मोजां होग्रा मोदाइमाgoddess of luck or destiny,good luck

 • बरायबानजायto welcome

 • बरिदुलुर फिथर लारुpill, globule

 • बरियासासे मानसि जायनि बिमाया बामुणी रान्दी नाथाय बिफाया बामुण नङाa person whose mother is Brahmin-widow but father is non-Brahmin

 • बरुणदैनि मोदाइVarun, the god of water or rain

 • बरुवाआहम राजाया होनाय मोनसे साखरि एबा उफादिa name or title of post which was created by the Ahom kings of Assam

 • बरादैखाफालजों; खाफाल मोजांनि जुनै, बराद गाहामखायby virtue of good luck, as a result of favourable fortune

 • बरायमान खालाम, सन्मान हो, अनसाय, अनसायनानै लाबोto welcome, to respect, to adore

 • बरासाफिसौनि फिसाजोला, बिमायं जोलाgreat grand son

 • बलदुलुरमुवा, लारु महरनि मुवा, दुलुर-दालार जिनिसa thing of round size,round thing, ball

 • बल'खामानि एबा बाथ्रायाव मोनसेखौ फोरमायग्रा मोनसे उन-दाजाब एबा उन बासेबa suffix denoting only,merely, solely ete.

 • बलखंबिखब, बिखुं,बिगुरshell, covering bark

 • बल'खारिजर-जुलुम,जिनाइहारिrape,ravish

 • बलथाहराव मैहुराव थांब्ला बाहायग्रा मुंसे बनजारa sort of rustle search light used in hunting fish, birds and animals at night

 • बलथाजोंब्लाउनाय, जोबोर गोजोंvery bright, dazzling

 • बलथुफेस आरो खर'गोनां गेदेर खिला एबा सलbolt, screwed metal pin with bead and nut

 • बलदमोसौ बलदOx, bullock,a castrated bull

 • बलबलाहौ हौ बाथ्रा बुंग्राmuch talkative and open-hearted

 • बल'रामश्रीकृष्णनि बिदाbrother of Shrikrishna

 • बलाबजालमा गोबाthin covering, thin layer

 • बलामगुदुं फिसा,गब्लं फिसा,बलांsmall outlet or inlet, leak

 • बल्‍लामगोलाउ नाल गोनां मुंसे जं,खाफारspear

 • बल्लाम जोसागोलाउ गेदेर जाथोनि मुंसे जोसा माइa long and large variety of scented paddy

 • बलायथेनाय एबा थाबथानाय दैखौ जावफ्लंहरto make an outlet to pass water

 • बलांगिरिब्रे ब्रे गरं गोनां एबा गब्लं गोनांhaving many holes

 • बलौखाफालनि बेगेंforehead bone

 • बसमुलियाव गोनां मुंस फिसा आरो इम्फि बादि दाब्ले बिफांorris plant

 • बसगोरलै गय, नांलेंखर आरिखौ जाग्रा मुंसे गांफौa kind of beetle injuring young betel nut, coconut, trail etc

 • बसफारासिद एबा हाबा-हुखानि जुनै राइजोनो जाहोनाय ओंखामफोरa feast after marital or funeral ceremony

 • बस'खोन्दो खोन्दो खालामto tear into pieces,to tear by pulling

 • बसइबोरसि, ना बोनग्रा हायखुं सुfishing hook

 • बसइ थंबोरसि दान्दा,बोरसिनि सिबfishing rod

 • बसङासं-सरंगाhaving many pores inside, porous

 • बसथि/बस्थिंनिगाजियै न-बां लुनानै थानाय जायगाa place of permanent residence

 • बस'मिथिबिस्थिबारThursday

 • बसलंहाजो थिखिनि खर'summit or top of hill

 • बसागोलेरcrocodile

 • बसायफज'to set up,to establish

 • बसांसुबुं देहानि जान्जिनिफ्राय हान्थुसिम बाहागोthe front of human body from the waist to the knees of sitting person

 • बसुन्दाइमैदेरनि सुन्दाइtrunk of an elephant

 • बसुमतारीबर' हारिनि मुंसे माहारिa clan of Bodos

 • बसुमतीबुहम, बिमा-बुहुमmother earth, earth

 • बसुमथारीबर' हारिनि मुंसे माहारिa clan of Bodos

 • बसुमुथियारिबर' हारिनि मुंसे माहारिa clan of Bodos

 • बसुमथीबुहुम बिमा,बुहुमmother earth, earth

 • बस्र'समफ्ल,बिखा समफ्लlung,an organ of respiration

 • बह'नदिहुन, बअनto take out, to bring out

 • बहनिबेफारि-फालांगिफोरनि फानजेननाय,सेथि बिख्रिtrader's first sale of the day

 • बहरफुरायै फुरादमैat the maximum, in full swing, at the peak houses

 • बहरमजब्राफोरनि (लोमजानाय गथ'फोरनि) खर'-थालौआव दाफबनाय गेब्ले मुलि गोथांplaster of crude medicine externally applied to the fontanelle

 • बहामहा, बबेयाव, बने जायगावwhere, in which place

 • बहाबाबबेबा जायगायाव,बोजोंबा,बबेयावबाsomewhere, at some unknown place

 • बहाबा बहाबाबबेयावबा बबेयावबा, गुबुन-गुबुन जायगायावsomewhere, to or in some unknown places

 • बहायबबेहाय, बबेआव,बबेजायगायावwhere, where in

 • बहारीबिहामजो,बावहारिdaughter-in-law

 • बहालागैमहालागै, बबेसिमwhere to, to what place, upto which place, to what end

 • बहिबोहैto flow (as river)

 • बहि थुनsee बिथुनXXXXX

 • बहीखाता, जाबनानै सुथाबनाय एबा सुजाबनाय लेखाबिलाइ एबा कागजexcercise book, note book, khata

 • बहुवाबाउरा, फेस्ला बाथ्राजों मिनिहोग्रा, बायदिसिना फाव दिन्थिग्राjester, clown

 • बड़िबोरि, गोजौ (हा)high(land)

 • बाबिखुङाव थिखांना ला, बिखुङाव लाto carry on back

 • बाब्रैनि से बारौ, जखाइसेनि से बारा मोनबा,गाबां,रांबाthe number five, one more than four

 • बाअलसिया आखल जा, खामानि-दामानि मावनो हेला खालाम, खामानियाव गोसो गैयि जाto feel idleness, to be lazy

 • बा(दाउबादि) दालाइ साआव था,बानानै थाto sit on something as a bird, perch on

 • बाब्ला उन-बासेबनि गुसुं महरconditional suffix

 • बाएबा,नङाबा,होम्बाif, or, either

 • बारुजुनना लाto bear responsibility

 • बांबाथ्रानि एबा सोदोबनि गहेना, जरा लागायनानै बुंनाय सोदोब एबा बाथ्रा, बाथ्रानि रहनfigurative speech of word or speech

 • बांबुर्जा जा, गोबां जा, बाराय,एरto increase, to grow more, to be much or more

 • बांखाफाफ्लियाव मुवा बानग्रा आरो फारनैथिंबो गोफार औवानि दाब्ले गन,बावखाa split flat piece of bamboo tapering at both ends which is used for carrying loads on shoulder

 • बांखोमुंसे दावदाइ, दैयाव थाग्रा सासे खुबेरan evil spirit supposed to live in water

 • बांखोहाखर,गरखाइditch, pit,hole, canal, drain

 • बांखिसोलाइ, बदलsubstitute

 • बांखुहा जावग्रा सोरनि मुंसे आगजुa digging instrument used by hill people

 • बांखुबहायथा नाथाय मोदोम गेदेर,बांथेरshort but stout stunted in growth (as a person), dwarfed

 • बांखुराइबार मोदाइ, बार फाखनwhirlwind, cyclone

 • बांग'नबाहागो बाहागो खालामनाय, रायज्लायनाय, रानफ्लेनायbreaking into pieces, sharing

 • बांगरमोसौ-मैसो फानग्रा, मोसौ-मैसोनि फालांगियारि, फालागिtrader in cattle esp. buffalo

 • बांगालीबांला देश आरो बंगदेशनि मानसि, बांला राव रायग्रा मानसिinhabitants of Bangladesh and West Bengal, speakers of the Bengali language

 • बांग्रासैमा बुन्दाmale dog

 • बांगिथान्दैrepresentative

 • बांगिजाइसे, बाङायfew,not much, not many

 • बांग्रिंबुहुम खम्फिनाय, बुहुम मावनाय एबा सोमावनायearthquake

 • बांग्रि लेवादर्जाय मानफबग्रा मुंसे लेवाa kind of heavily and rapidly growing creeping plant

 • बांगुइत्रिपुरानि बर'फोर बानायफ्लायग्रा मुंसे फिथाa kind of rice-cake prepared by the Bodos of Tripura

 • बांगुराफाफ्लि,बानग्राshoulder

 • बांगुराआथें बेंखा (मानसि)bow-legged (person)

 • बांजाङियाजाउलिया,गोदाउ-सोराउ,सालदांjust like a half mad

 • बांथागाहाय नाथाय मोदोम गोनांshort but stout

 • बांथुबगाहाय नाथाय मोदोम गोनांshort but stout

 • बांथुब थुबगाहाय नाथाय मोदोम गोनांshort but stout

 • बांथेहोथे, फांथेto close down (a path)

 • बांथेरगाहाय नाथाय मोदोम गोनांshort but stout

 • बांथेरथेरगाहाय नाथाय मोदोम गोनांshort but stout

 • बांदाआंजां, आवसाव, गोदाउ-सोराउperplexed, confused

 • बांदावगुबुन मोनसेनिखुरै बांसिनmore than this or that,comparative degree of बा

 • बांदुरगुफुं, लुदुर-फुदुरplump,fat

 • बांनामुंसे बिगुर गोनां ना (ना भांना)a species of fish

 • बांबिसानअंजिमाplural number

 • बांबुदलान्‍जाइ गैयै, लान्जाइ बारियाtailless

 • बांबुरथुरि एबा थुरि गोरलै बिफां आरो बेनि गुफुर गुफुर बिबारsungrass and its flower, thatching grass

 • बाबुलाखम गां गोनां दाउसाhaving scanty feather (as fowl)

 • बांब्रेमाबिरनानै गुनजायग्रा गेदेर गोसोम मुंसे गांफौ, बामब्लेमाthe bumble bee, a kind of large and black humming bee

 • बांमागोबां, बुर्जाmuch, more

 • बांमानsee बांमाXXXXX

 • बांरायsee बांब्रेमाXXXXX

 • बांलासरकारनि अफिसारफोर एबा बे रोखोम मानसि गेदेरफोर फैब्ला जिरायग्रा एबा थाग्रा सरकारनि नbunglow

 • बांलाबांगाली राव एबा बांगाली फोरनि हादरBengali language and state of Bengal

 • बांला फख्रिगोदोनि बर' राजाया दिमाफुर नोगोराव जावलांनाय खरसे गेदेर फख्रिan ancient tank in Dimapur dug by former Bodo kings

 • बांलाइजुखाम, दुम्बाmaize

 • बांलायमेल्ला,गोबां, सेथथ्राplentiful, abundant

 • बांवरफाथा गुवार, गोबा फाथाbrace

 • बांसावनाय बाथ्रानांनाय नङै फोसावनाय बाथ्राrumour,unverified statement

 • बांसिसिफुं, सुफिनflute,pipe

 • बांसिनबइनिखुरै गोबांmost,of biggest quantity

 • बांसि फरनमुंसे खर'गेदेर औवानि सिफुंa largeheaded flute

 • बांसियारीबर'फोरनि मुंसे माहारिa clan of the Bodos

 • बांसियालसिफुं दामग्रा, बासेलflute player, flutist

 • बांसेलसिफुं दामग्रा, बासेलflute player, flutist

 • बाउइसोर, मोदाइ एबा गोथैफोरनो फुजा होto offer things to god, gods or departed souls

 • बाउराखुन्दुं थुन्‍नाय मोनसे फिसा जोथोन,माउरा गनa kind of small instrument for coiling the thread on the bobbin

 • बाउलारीमुंसे सोमब्रोम नाa kind of fish

 • बाउसालिबाउग्रा जायगा, फुजिग्रा जायगा,थानसालिthe place of worship and offering

 • बाखगियाथि,खुरमाkin,kinsman, relative

 • बाखथाबsee बासथाबXXXXX

 • बाखनाखाफाल, बरादluck,lot, fate

 • बाखनायमोजां बुं, साबनाय बुं, मोजां गुनखौ रायखांto praise,to laud

 • बाखनायसोजोबोर बाखनायto praise much

 • बाखनोगोख्रैनो, खरैनो, थाबैनोimmediately, quickly

 • बाखलाबिगुर, बंफां बिगुरbark of tree, rind

 • बाखसा(माइरं) बासुगा, खुयै माइरंcoarse and partially cleaned (as rice)

 • बाखसुजाफा, सि-जोम जिनिसफोर दोनग्रा मुंसे जोथोन(बाकचbox

 • बाख'बिखुङाव बानाय बजा,बिबाload carried on the back

 • बाख’बाजोब,बानानै लाजोबto carry fully on the back, to finish carrying

 • बाख'नो हायिबाना लाजोबनो हायि, बाराद्राय गेदेर गिलिरbeyond the capacity of carrying on the back, exceedingly volumnous and heavy

 • बाखाइबेसर साबाthe residue after extracting oil from seeds

 • बाखाथाइमोथोsheaf

 • बाखामजुनारफोरनि आहार बासाudder of an animal

 • बाखारमसलाspice

 • बाखारबानानै लांखारto carry on the back and be off

 • बाख्राआबाद खालामै, अनाबादीuncultivated, waste

 • बाख्राजाब्रा,जाबोर-जालाrubbish things, waste matters

 • बाख्लागोथैबारि, मांखरसालि,गोथैसालिcremation ground,burial place

 • बाखारिथाल बिलाइनि साथा एबा खफ्रिan umbrella of palm leaf or leaves

 • बाखोदेंखोनि आयदाmusical measure

 • बाखो बाखोजाबखो जाबखोoverlapping

 • बाखिलख'ब, लुto pour

 • बाखिबाहायनायनि उनाव थालांनाय एबा आग्लायनाय बाहागोbalance,residue, left over after use

 • बाखिआदाय जायै,सुफुङै,बखिया,सुख'यैarrears, unpaid, amount,defaulted amount, outstanding

 • बाखि हिसाबबाखि थालांनायनि हिसाब-निखासan account of arrears

 • बाख्रिमाइ दोनग्रा न, माइ-बान्दार,बान्दारgranary, storehouse

 • बाखुन्दाउखुन्दै नांफबनाय,मोस्लिद, सोमबा-बा जिनिर गोनां, मैला गोनांsmoky,dirty,filthy

 • बाखुन्दायमासुला, हाथ'फ्ला बादि सोमब्रोम,उखुन्दै बादि उदायिdirty,smoky, dusky, worthless

 • बाखुमाहा,दांफां,जिगाब आरियाव बिबार बादि बेरखांनाय बिफां, मैखुनmushroom

 • बाखुराजानाय मुवाफोरा बासि जानानै बारादिन थाब्ला मैखुन बेरखांनाय एबा बुख्रिनायfungus

 • बाखुराद्लाम जिनिर गोनांfilthy,dirty

 • बाख्रुमाइज्लि थुमाcorn-bin

 • बाख्रुबादबनायslight laziness,some feeling of idleness

 • बाखेंमुंसे रुवाa kind of axe

 • बाखेरबारुदgun powder

 • बाखेरखिथेर, बदला, बोदोल,फिनसाजाrevenge, retaliation, tit for tat

 • बागअमाboar

 • बाग गसाइअमा महर हमनाय इसोरincarnation of God as boar

 • बाग गसाइमोनबा सानथौनि (तत्वनि) सिउ-भगबान, सिब्राइ (सिउ-बोराइ)God Shiva of the five principles

 • बागदाउहरखाब गिखांनाय मोनto be suddenly frightened, to be startled

 • बागराजाबर'नि सा 18 मोदाइनि गेजेराव सासे गाहाइ मोदाइone of the 18 principal Bodo gods and goddesses

 • बागरिहांयाव गोग्लै, दुद्रुना गोग्लैto fall down on the ground

 • बागलाग्रौ-ग्रौ जानायoverdeveloped (in consideration of age as plants, children etc.)

 • बागला बुगलाबैसोनि खुरै बाराद्राय ग्रौ-ग्रौ देरनायovergrown

 • बागलारीबर'फोरनि मोनसे माहारिa class of the Bodo people

 • बागलांगुफुं,बुद्रांfat,plump

 • बागलां बुगलांमर्दा-सर्दा, बुद्रां-द्रांfatty

 • बागसाबागनि फिसा, बागफोलेरनि फिसा, बराहौ फोलेरनि मानसि, बाग-मोदाइ सिबियारिफोरson of Bag, son of Bag dynasty, man of Borahi dynasty, the followers of Bag-God

 • बागसा राजाबराही फोलेरनि राजाBodo kings of Borahi dynasty

 • बागसुमुवाफोर दोननाय मुंसे जोथोन एबा आगजुbox

 • बाग'नांबिमा-बिफानि सिनाइथि गैयि गथ', जारज गथ', जहराbastard,illegitimate child, love-child

 • बागामोसा बुन्दाtiger

 • बागाना सारग्रा औवानि मुंसे गेदेर जोथोनa kind of large fish-trap made of bamboo

 • बागादुराहागुङाव थाफैग्रा मुंसे गेदेर खुसुं एबा खावसेa variety of big land-turtle

 • बागानबारि,बिबार बारि,फिथाइ-सामथाइनि बारिgarden, flower garden,orchard

 • बागानिजावग्रा मुंसे हाथियारa kind of earth digging instrument

 • बागामबारि,बिबार बारि,फिथाइ-सामथाइनि बारिgarden, flower garden,orchard

 • बागायमान, मानबायto creep, to crawl

 • बागारांदाउगां,गांfeathers of a bird

 • बाग्राबानाय गोनां, अलसियाlazy, indolent,idle

 • बाग्राबागदाव,साथिं बारto jump up

 • बाग्रांबागदाव,साथिं बारto jump up

 • बाग्रांग्राथिफुद्ला,गोगगा,गोगगामाराproud, haughty

 • बाग्राथिएरा एरा खालामनाय,एंगारनाय बादि खालामनायevasion,avoidance

 • बग्राा बाग्रिदुद्रुद्लाबायनायthe act of rolling or tossing about

 • बाग्रा बाग्रिखमज्लायनायwrestling

 • बाग्रायगोग्लैहो, खोख्लैto cause to fall, to make fall

 • बाग्रायगोग्लैto fall

 • बाग्रोमबाज्लto jump,to leap, to skip, to frish

 • बाग्रोम बाग्रोमबाज्ल बाज्लby jumping, by leaping

 • बाग्लोब(दाउ, गांफौफोर)बुर्जा बुर्जायै बाफै(birds or bees)to land in flocks

 • बाग्लोम(दाउ, गांफौफोर)बुर्जा बुर्जायै बाफै(birds or bees)to land in flocks

 • बागिनि एम्फौमुंसे एम्फौ गेदेरa kind of big insect

 • बागिनि बेमामोसा बादि मौदोमाव सिल्ला-सिल्ला दाग गोनां मुंसे बेमा गेदेरa kind of large spider, tarantula

 • बागिनि सरफिसा उजिनाय समाव हिन्जावफोरनाव जाखारना मुंसे बेमारa kind of puerperal (of or due to child birth) disease

 • बागिदिंबिखुङाव बानानै गिदिंto carry on back to travel here and there

 • बागीमानसि गाखोग्रा मुंसे गराइ गारिa carriage drawn by horse or horses,bogy

 • बागुरुमबाज्लto dance in joy, to skip

 • बागुरुमबाबर'नि मुंसे मुंदांखा मोसानायa famous Bodo dance 'Bagurumba’

 • बाग्रुंजोबोरैनो बाto feel too much lazy

 • बागैथिंजाय,थिं,फार्सेin the direction of, towards

 • बागैथाखाय,जुनैfor, on account of, due to, for the sake of

 • बाङरमिस्थ्रिफोरनि बंफां फलंग्रा मुंसे हाथियारa poring instrument used by carpenters

 • बाङाइइसे, गोबां नेङै, नाउमानa little, small quantity

 • बाज'नो ओंखारखिनो ओंखारto have an urge to discharge faeces

 • बाज्ल’गोजौथिं बारto jump,to leap, to spring from the ground

 • बाज्ल' बाज्ल'बाज्ल'नानै,बारबायनानैwith jumping motion

 • बाज्ल'बायओजों हजों बाज्ल'to jump about

 • बाजबायजो,बाहेराout

 • बाज’खिto evacuate one's bowels, to go to stool

 • बाजनादामग्रा देग्रा आगजें,रिंगुmusical instrument

 • बाज'नाय जाखिनाय जा, उदै गाज्रि जाto have disorder of bowels, to suffer from diarrhoea, dysentry etc

 • बाजामानियै जा, गाज्रि मोनto be displeased, to dissent

 • बाजाबिखुङाव दैखानानै लाजाto be carried on the back

 • बाजाखांगाज्रि मोनखां,रागा जोंखाto get disturbed, to get excited

 • बाजाबलोगोसे बा, बादेरto stick or perch together

 • बाजाबनांजाबना थाto cling to

 • बाजारहाथाइbazar,market

 • बाज्रांबाफ्राम, दसेल' बाto bear a few

 • बाजारीगिदिंबायग्रा गाज्रि आखुनि हिन्जाव(fem.)wicked, naughty

 • बाज्लायगावजों गाव बाto take each other on the back

 • बाजासेबानाय समसिम, बानाय जाजासेuntil one is disgusted

 • बाजोबेदर जाग्रा मुंसे दाउa kind of carnivorous bird, falcon

 • बाजोनहाल सिखायै दामब्रा मोसौ मैसोuntrained bullock

 • बाजो मेगनबाजो बादि नोजोर गोरा मेगनsharp-eyed

 • बाजिबाजिनानि सोदोब, दामनाय देनायनि सोदोबsound of a musical instrument

 • बाजिना, नांज्लायto quarrel, to come into a hitch

 • बाजिबादिbet, wager

 • बाजिघरिनि समtime by clock or watch

 • बाजिखनबा जिfifty

 • बाजिथिबाजिनि फारिfifteenth

 • बाज्रिदइसे बा, बादबto feel somewhat lazy; to be some reluctant

 • बाज्रुमगाहायथिं बारto jump down

 • बाजेसाथु-बाथु,साथुवाrubbish,ordinary

 • बाज्रेदगसंनो हाथेरै जा,थिरै गसंनो हायैto falter,to stagger,to falter

 • बाज्रेद बाथेदलोरबां थोरबांstaggeringly, in a staggering manner, recling hither and thither

 • बाजैबिदानि हिन्जाव एबा फिसाइनि बिब'खौ सोमोन्दो लानाय रावwife of elder bother and elder sister of husband as they are addressed, sister-in-law

 • बाजौजौ मोनबाfive hundred

 • बाथा'फोरोंब्ला राव रोंग्रा मुंसे गोथां गाबनि दाउparrot

 • बाथ'गांबाथ'दाउनि गांfeathers of a parrot

 • बाथ'गांबाथ'गांनि गाब बादिgreen colour as that of the feather of parrot

 • बाथामुंसे नाa kind of fish

 • बाथाबारwind, air

 • बाथामुंसे गोजौ दांग्रा हाग्राa kind of grass

 • बाथागय खान्दि दोनग्रा आगजेंa kind of tray made of bamboo, cane metal etc.

 • बाथागेलेग्रा गुसुं गनan out door game played by two partners with a wooden cock and sticks

 • बाथाखुगाबाथा बारियाव थांग्रा मुंसे दाउa species of bird

 • बाथा खुसेरबाथा हाग्रा बादि नुनाय मुंसे खुसेरa small species of sugarcane

 • बाथा जाहारबाथा हाग्रानि जाहारa big forest of reed grass

 • बाथा जिगाबबाथा हाग्रा गोरानdried reed grass

 • बाथानमैसो-मोसौ लाखिग्रा फामु,बाथोनdairy farm

 • बाथानिदाउफोर बाग्रा जायगाa regular perching place for bird

 • बाथाबगोरायै गोबाथाब,हमथाबto cling to

 • बाथायथिन, बोसोन हो,दिहा होto direct, to suggest, to advise

 • बाथारजोबोर बाto feel very much lazy

 • बाथा रानसाफ्रामनोबो रानto distribute to every body

 • बाथ्राखोथा,रावword,language

 • बाथ्रा खावगुबुननि गुमुर बाथ्राखौ दिहुनto extract other's secrecy

 • बाथ्रा खोन्दोखोन्दोसे बाथ्राphrase

 • बाथ्रा खोन्दोबखोन्दोसे राव बिदांclause, subordinate,sentences

 • बाथ्राथे बाथारायज्लायनायाव, खोथानि फारियाin course of talk or conversation, by the by

 • बाथ्रा दानखेबाथ्राखौ गुबुनथिं लां, खेंख्रा बुंto change the course of action or talk

 • बाथ्रा दानथेराव दानथेto urgue, to say in answer

 • बाथ्रा दानथेनायबाथ्राजों बादायज्लायनायdebate

 • बाथ्रानि लानजाइआबांजाबां बाथ्राvalueless talk

 • बाथ्रा फान्दाइगुबुन ओंथि बुजायनाय सोदोन जथायidioms

 • बाथ्रा फावबाथ्रानि फावidioms

 • बाथ्रा मानिबाथ्रा खोनासंto obey

 • बाथ्रा होखोथा हो, सिमान जाto give one's word, to promise

 • बाथ्लाबिखा, खलिजाliver

 • बाथारिसाबर' दिमासा राजाफोरनि मोनसे माहारि एबा खुलa class of the Dimasa Bodo royal family

 • बाथारीयादिमासा बर'फोरनि मुंसे माहारिa class of Dimasa Bodo people

 • बाथासासिनिजों बानायनाय मुंसे मेथाइa semispherical cake made of sugar

 • बाथोनफानलु, ना आरिफोरखौ देनाय गुन्दैpounded chilli, roasted fish,crab etc. used to tasting, pungent etc

 • बाथिसाथि, साखि, सेरेगाlight

 • बाथिसारि, सिरिline,harness

 • बाथिबिबान बानग्रा गनa pole for carrying loads

 • बाथिब्रैथिनि उननि फारि बिसानfifth

 • बाथि गारगोथै गारto cremate dead body

 • बाथि गारनायगोथै गारहैनायcarrying a dead body to cremation ground

 • बाथिलफेलेंcancelled

 • बाथुलअसे नङै(of father,mother etc.) step

 • बाथुलदाउ आरि गावनो रबरजों बानायनाय आगजेंcatapult

 • बाथुवाथाखा एबा माइनि थाखाय बैनाय दाहोना,बान्दाa bonded Iabour

 • बाथेगब्लंखौ होथेto block holes

 • बाथेबबिबान फिसा बाto carry small load

 • बाथेरगोबाव बानानै लाto carry continually for long

 • बाथौबाथौब्राइखौ फुजिग्रा थानBathou shrine

 • बाथौआरिबाथौ सिबिग्रा बर'फोरa section of the Bodo people who follow their ancient Bathou

 • बाथौ राजाबोराइ बाथौ महाराजाBathou Raja,the supreme God

 • बादनांज्लायdispute,controversy

 • बाददाय,सुवाcharge for social crime

 • बादनागारनायomission,exclusion

 • बादगाबोसोन लायै, बाथ्रा लायैarrogant, disloyal

 • बादाहेंथा,बेंथेनायprohibition,ban, obstruction

 • बादाहाग्रायाव थाथ'नो लुनाय देराtemporary sheds erected in the jungle by hunters and wood cutters

 • बादाममुंसे बेदरखौ एवना जाग्रा जिरादalmond

 • बादामालिफिसा जागिग्रा मुंसे दाउ,बादालिbat

 • बादामालिसिथलायाव रज'ग्रा एबा दैयाव सोमजिग्रा उन्दै हारिनि लाइफांmoss

 • बादायबादि नां, जुजिto challenge, to compete

 • बाद्रायबारा गोबा जा, बारा गेंसें जाto be too much thin to be extremely spare

 • बादारिबिफां दानग्राa woodcutter

 • बादालिबादामालिbat

 • बादावबानो हमto begin carrying on the back

 • बादिरोखोमसेनिsimilar

 • बादिजुजि, जेद नांनायcompetition, contest

 • बादिंग्लायदिनदां जानानै थाto be hanging

 • बादुवासमाजनि मेगनाव दाय गोनांinvolved and entangled in social accusation

 • बादेर बैदारमोसौ मैसो आरि खासि खालामग्राone who castrates young cattle etc. as bussiness

 • बादैअनगा, अनगायैbesides,leaving aside

 • बानजुखथिargument

 • बानफाफ्लियाव बजाय ला,बाहार ला,बिबान लाto carry on the shoulders

 • बानगुन मोनथोरजों रायनाexorcism

 • बानगोजासालखौ खुन्थायाव आलायग्रा औवा एबा दंफांनि गनbamboo or wooden shaft for suspending a weaving loom on post

 • बानगोनांगोरोबनायreasonable, coherent

 • बानजायआलासि सान,आलासि बुजायto receive or entertain guest to act as a host

 • बानजाय आफादरायदाव आफादreception committee

 • बानजायैगोरोबै,रोखोम जायै,अस'दाin consistent, in-coherent

 • बान्थामोजां खामानिनि थाखाय होनाय मुवा (बेसेन)prize, award,presentation

 • बान्थाथुलुसि बादि मुंसे बिफांa Kind of plant like basil

 • बान्थाबाहागो रोन्‍नानै मोन्‍नाय बिखावshare, part, potion

 • बान्थुफिथर, बिजौfast, projecting part

 • बान्दाबैनाय मानसिa bonded labour

 • बान्दारजिव-जुनारनि आदार दोनथुमग्रा आंगोstomach

 • बान्दोबोहैनायखौ होबथानो थेनाय हेंथाdam

 • बान्दिफिसा आजायनो रोङि मि जुनादsterile

 • बाननायबाननानै लानायcarrying

 • बानलुफानलु,इंख्रियाव होग्रा गोसा फिथाइchilly

 • बानलु बिदैबानलु, मसला,हाइजें आरि होनानै बिदै फुदुंनायa soup prepared by mixing chilly with various condiments, dried fish etc.

 • बानस'मालायनि थाखाय बिबान लाto bear responsibility of others

 • बान'सबानायनाय खरसmaking charge

 • बानानसोदोब हांखोफोरखौ मख'नायthe act of naming the letters of a word, spelling

 • बानायबिखुङाव लानाय,बिबान लानायcarrying load on the back

 • बानायमहर हो, दा, सोरजिto make,to form

 • बानायबानानै नाय, आनजाद लानो बाto carry (a load) on the back and test

 • बानायखामानि मावनो गाज्रि मोननायlaziness, being lazy

 • बानायसोबिब', बिनानाव फोरनि एबा बिसिगि बिदा बिफंनि फिसाज्लाsons of sisters and those of wife's brothers as they are addressed

 • बानियासना-रुपा आरिनि गहेना दाग्रा मानसिgoldsmith

 • बाफथिसमाख्रीष्टान घोरोमनि दिखा लानायbaptism,sacrament by which a person is initiated into the membership of christian church

 • बाफेगथंफां,ननि खुन्थाwood-post of a house

 • बाफेरफारागdifference,speciality

 • बाफेरा नुफेरामोनफेरै नुफेरै, नुनो गोब्राबunusual,uncommon, rare

 • बाबसोमो नांनाय, गिनायफोर बादिखौ फोरमायग्रा सोदोबa word of exclamation expressing wonder,surprise, fear etc.

 • बाबगोबाब जा, जाब्ला संख्रि बादि मोनto be salty, to taste like salt

 • बाबथागोरायै बाto sit tight

 • बाबदाइगुबुन सासेखौ समाजनि आयदाजों बिफा लिंनाय, धोरोम-बिफाgodfather

 • बाबमेथेग जिबौthe gecko lizard

 • बाबसिउगोबाबद्राय, गोबां गोबाबmuch salty

 • बाबांगुवार गोलाउ लांदां फैलाउwide and open, spacious

 • बाबांसिनजोबोद बानानै, गोसो गैया जानानैwith much reluctance

 • बाबाजिसादु बैरागिmendicant,fakir

 • बाबा बुबुमागा-मग', बुरजा बुरजा,गोबां गोबांvoraciously, in large quantity

 • बाब्राबहसाद बिसाद खालामto writhe,to flounder

 • बाबोथेवबो, अब्लाबो ओंथि फोरमायनो बाहायग्रा उन बासेबa suffix denoting though, although

 • बाबिगोबा,गेसेंthin, sparse

 • बाब्रिमेसेंआव मोननाय गोमो बिबार बारग्रा जाथोसे मैगंa kind of winter vegetable plant with yellow-flower

 • बाब्रिगोदोनाखंसिम बग्लायनाय खानाइlong and curled hairs hanging to the neck, bob cut hairs

 • बाब्रिखबमेसें बोथोरनि मुंसे बिफां फिसाa kind of winter vegetable plant

 • बाब्रिङाराभाफोरनि मुंसे दुदुं लागायनाय दामग्रा आगजेंtype of stringed musical intrument of the Rabha people

 • बाबुहौवासा गथ'फोरखौ अननानै गाबज्रिनाय रावa term of endearment used to address a male child

 • बाबु गाराइमोखां फिसा नाथाय सिं सिं अरलांग्रा मुंसे गाराइa type of malignant sore

 • बाबुफारियाबाबुनि फेसनa style of gentleman

 • बाबुलिआइजो गरानी, बाबु हिन्जावan aristocrat woman, lady

 • बाबेगराइफोरनि मोदनाखंनि खानाइthe long hairs on the neck of lion,horse,etc

 • बाबेनमोदोम उलथाय,बेलथायto turn one's body from this side to that, to roll

 • बाम(गथ'खौ) फेन्दायाव एबा बिखायाव ला एबा जान्जियाव लाto take in arms, to carry on the lap

 • बामखुंमुंसे मोस्रोम गोजाkind of red ant

 • बाम थानिगथ'बामग्रा थावनि,बामखुलिlap arms

 • बामनहायथा,थेफ्रा,बावनाdwarfish, stunted in growth

 • बामनायबसांआव लानाय एबा आजावनानै लानायcarrying on the lap

 • बामफेहायाव उन्दुग्लेमto lie down on the ground

 • बामबायबाननानै दैबायto carry about in arms

 • बामब्लेमामुंसे बिरबायग्रा गेदेर गोसोम एबा गोथां गांफौ,बेरे बमब्रा,बाम बेरेमाa large humming black or green bee, the bumble bee

 • बामब्लेमा अजाअजा फिसा,एफा एनैल' गोरों अजाa petty physician, a quack

 • बामब्लेमारामुंसे गांफौa kind of moth

 • बामोनब्राह्मनBrahmin

 • बामोन जालियाबामोन बादि नायनो मोजांBrahmin like, having the appearance of Brahmin

 • बामोन दनाथालिर बिखंनि मुंसे थनाa type of cup made of banana sheath

 • बामोनदारिजाथोसे उन्दै लाइफांa kind of herb

 • बामोन नारामुलिआव गोनां मुंसे बिफांa herbal plant

 • बायदाम होनानै लाto buy,to purchase

 • बायखोन्‍दो जा, सेफायजाto be fraction, to be broken up

 • बायमावफुं मावजा फोरमायनाय उन बासेबsuffix denoting the perfect tense

 • बायख'जेल हाजतफोराव जोबजानाय खाजानाय, दायाव गोलैनाय मानसि,जिब-जुनार जिनिसफोर बायदिखौ थाखा फैसा होनानै बख’to release a detained person or animals or mortgaged things on payment of money as ransom

 • बायखोराव, बाथ्राwords,speech

 • बायखो गोमासोलो गोमाto lose one’s presence of mind

 • बायखो फैगोसोयाव गोलै, सान खांto have presence of mind

 • बायखो बोसोनबुजायनाय आजायनायwords, instructions

 • बायगरअख्रा, खोथा-बाथ्रा मानियैobstinate, self-willed

 • बायग्रबग्रबबायदब नानै थानायdrooping, hanging broken

 • बायग्लि-जिग्लिबायनानै जिनानै गिलि, बायफ्ले जिफ्लेto wear out and break, to get worn and break into pieces

 • बायजाजायनानै जा, जानो बायto purchase and enjoy a thing

 • बायजोबाहेरा, बाहेरा जायगा,बायजाoutside, external place

 • बायजीरोजाबना मोसाना जाग्रा हिन्जावa professional female singer and dancer

 • बायजुवाबाहेरा,उफ्रा,बायजोनिouter, external, belonging to outside

 • बायथाहाबा जानायmarried

 • बायथाहायथा, बावना, बासियाdwarfish,short-statured

 • बायथांगियाथि, खुर्माrelation, related person

 • बायथांगावself, oneself

 • बायथां सिथारगावखौनो गाव सिथारto commit suicide,to kill oneself

 • बाथालबंफां दानग्रा फलंग्रा मिस्रि फोरनि मुंसे हाथेरan iron tool for chopping wood

 • बायथेंबारto skip, to jump about

 • बायथुलिहाथर एबा अन्थाइजों दाउफोर गावग्रा जोथोनa pellet bow

 • बायदामुंसे फानa trap

 • बायदिगुबुन रोखोमनिof different kind

 • बायदि बायदिरोखोम रोखोम, जाथो-जाथोनिetcetera

 • बायदि बायलागुबुन गुबुन रोखोमनि,बायदिसिनाvariegated various, of many kinds

 • बायदि बोरोनरं-बिरं,रोखोम रोखोम रं एबा गाबनिmany coloured,variegated

 • बायदिब्लाबायदिबा,रोखोमब्लाif so,if in case,according to

 • बायदिसिनागुबुन गुबुन रोखोमनि, बायदि बायदिvarious, miscellaneous

 • बायनाबायथारनायनि सिगां जिनिसनि मालिकनो इसे दाम होग्रोना दोननायadvance, advance payment, earnest money

 • बायनिंग्राबायनो गोरलै,आलथुवा,.गोस्रोम, सथखाeasily breakable, fragile, brittle

 • बायबारसाथाumbrella

 • बायबाहागिगियाथि, खुरमा,बंस' फोलेरkith and kin , blood relation, close relation

 • बाय बोरोन्दागुबुन गुबुन,बायदिसिनाvarious,different

 • बाय बोरोन्दोबार अख्रां,जगत संसार, बिलला लाथाair and sky,the universe

 • बायबिगोजाम दिनफोरनि नायथाव,सोमो नांथाव जिनिसफोरold things of wonder and curiosity, relics

 • बाय बुरुसगोबां मोननो हानाय,बहराplenty, much in quantity

 • बायराहाग्रानि माउजिjungle cat

 • बायराखिएनजर, दाउफिसाफोर जाग्रा मुंसे जिबौa kind of black snake

 • बायलिंसंग्राय, दालाpan made of bamboo

 • बायलिखथीफानदायसुली हिन्जावa coquette,a flirt

 • बायलुगले गले बायबाय थाto buy repeatedly

 • बायलुंदौरीa priest

 • बायलुंथाब बायनो गोरलै,उसाव-बादावfrail,fickle,restless

 • बायसोबुर्जा बाय, जोबोर बायto purchase more

 • बायसोगारबुर्जा बायद्ला बायदि्ल खालामto buy heavily

 • बायसिसर',हुदाhabit, practice,custom

 • बायसिमुंसे बिफांa kind of tree

 • बायसेथ्राएग्रे-बेग्रे, मेल्ला,बुर्जाplentful, abundant

 • बायहाजारहाजार बिजार,सानथ्र हायैin thousands,innumerable,countless

 • बायह्राबायजुवा, सोमोन्‍दो गैयै,गुबुनof the outside

 • बायह्रा आबादमाइनि अनगायै मावनाय आबादextensive cultivation except paddy

 • बायह्रा खनादोंनै लिग हांखोखौ गुबुन दोंसे हांखोआ दानब्ला बायह्राथिं जाखारनाय खनाexternal angle

 • बायेन्दादामग्रा देग्रा मानसिperson who plays on musical instrument

 • बारहाबथानि स्नि बाहागोनि मोनफा बाहागो, बाराय, सानफोरनि फारिdays of the week

 • बारनावनि रुगुं एबा जिंthe sides of a boat

 • बारमावनाय एबा जानायफोरनि हिसाब,खन,खेबtime of frequency of work etc

 • बारखेलाय, जंखाय, बाहि बुं एबा खालामto jest, to make jest to cut joke

 • बारबिबार ओंखारto bloom

 • बारसाजों फिनजाब थांto jump across, to jump and cross

 • बारजिब-जुमार, बिफां-लाइफां हां लाग्रा, बुहुम बिखायाव साग्लोबना थाग्रा,बायदिसिना गेस लगाय-लथाय महरै थानाय गेस मुवाair, wind

 • बार(बार बादि) खार, सोलि एबा बिरto blow as the wind, to be in motion (as wind)

 • बारबिबारखौ सानग्रा सिगां बासेबa prefix used in counting flowers

 • बार आफांबारआ बारलांनाय दिगthe side to which the wind blows

 • बारइयुंबार हुंखाstrong wind,storm

 • बारखंबिगुराव जानाय रोखोमसे बेरामa kind of skin disease

 • बारखनउलथाथिं बार एबा बोहैto blow on the reverse side

 • बारखोलाखोलानिफ्राय बारनाय बारsouth wind

 • बारखोलोखोलो खोलो बारनाय बार,सिउ सिउ बारgentle wind from the south

 • बारखिथ्रिबारबुखा, बारहुंखाstorm, hurricane, cyclone

 • बारखिरबारसन बारसोम,बायखिरto jump into, to jump inside

 • बारखुदाउगोजौथिं बारto jump up

 • बारख्रिख्रि ख्रि बार, रोजा बारto blossom in good number

 • बारग'बारनानै ग, खारग'to escape

 • बारग'रैखा मोनto be free

 • बारगासिमा बरto cross limit

 • बारगाबारनाय, बेरेखा, दुगगा,थिफुद्लाproud, arrogant

 • बारगांबिबारनि फिसा फिसा बिलाइ, बिबार फाइलिpetals of a flower

 • बारगा साथियाथिफुद्ला,गोगगाproud,upstart,haughty

 • बार गोजोनसुदेम बारcool,breeze, gentle wind

 • बारगोदानगोदान बारनायnewly blossomed

 • बारगिदिंबारनानै गिदिं,बारै बारै गिदिंto jump back, to jump around

 • बारगेवलांबारनानै गेवलां जाto blossom fully

 • बारजानाफोरनि गांthe fins of fishes

 • बारजाखासेवनि बिखुं रुगुंthe dorsal-vertebra of the tortoise

 • बारजावलीथुन्थिनी, मालाइजों नांज्लायहोग्रा हिन्जावwicked woman, a woman who makes one quarrel with others by false report

 • बार जाहाजबिरदिङा,बिरखंaeroplane

 • बारजोबारलामफाजों लोगोसे मोसाग्रा जो (हिन्जाव)a woman who dances with "Barlampha' in marriage ceremony

 • बारजिउबादानायto compete with

 • बारजुंमाबारहुंखा गेदेरtremendous storm, tempest

 • बारज्रुमबारख्लाय,गाहायथिं बारto jump down

 • बारथिंओजों ओजा बारto jump about, to jump to and fro

 • बारथ्र'बारजोब, गासैबो बारजोबto cross all

 • बारथ्रंफेख्रायto frisk

 • बार दमखादहमै फैनाय बार,हरखाबै फैनाय बारsudden gush of wind

 • बारद्रिंबार फाखन, बार मोदाइ,गिदिंग्लुबनाय बारwhirlwind, cyclone

 • बारदिङाबार जाहाज,बिरखंaeroplane

 • बारदेरनायसासेनि मोदोमनिफ्राय गुबुन सासेनियाव बारनायinfected

 • बारदैदाबसे जायगानि बार आरो बेनि रोखोमclimate

 • बारदै सिख्लाबार आरो दै लानानै फैग्रा मोदाइजोa goddess of rain and wind

 • बारनिगोदोनायाव जाखारनाय मुंसे दागो एबा लाहाa spot on the next

 • बारफालांगिबाइह्रायाव फालांगि मावनायexternal trade

 • बारफुंबारनानै गोसार,बारनानै गोवलांसारto bloom in full

 • बारफुनाय बैसोफुरा सेंग्रा एबा सिख्ला बैसो,लाइमोनfully young age

 • बारफ्राउफ्राउ फ्राउ बार,बुर्जा बारto jump up in large number

 • बार बारखनले खनले, गले गले,जावले जावलेagain and again,repeatedly

 • बारबाय होनबायसा सा खोनानायhearsay

 • बारबुखाबारहुंखाstorm,tempest

 • बारबुलिबाराव थाग्राmoving in or across the air

 • बार मन्दलिभुम बिखंनिफ्राय 1000 रोजासो किलमिटार गोजौसिम साग्लोब नानै थानाय बारनि थोरफौthe atmosphere

 • बारलाखिरखिwindow

 • बारलामुंसे बेन्दों आरो बेनि जोबोर मानग्रा बिथाइa kind of creeping plant and its poisonous fruit

 • बारलांबारनानै थांto jump across and go away

 • बारग्लांबारफु, गेवलांto bloom freely

 • बारलांफाबारै बारै थांफाto go along hopping

 • बारलां बोथोरबिबार बारनाय बोथोर, गोजां बोथोरनि उन बोथोरthe flowering season, the. spring season

 • बारलामननि बार हाबग्रा ओंखारग्रा लामाair ventilator

 • बारलामफासमाज खान्थिजों हाबा खुंनायाव जौसिन बिबानगिरि एबा दैदेनगिरि (दैदेनग्रा), बिनो हौवा गोदान लागोनि हाबा खुंनायाव गुदिनिफ्राय जोबजासिम थाफादेरनांगौthe top responsible man in the Bodo marriage affair who leads the bridegroom party. He is associated with the marriage from the very begining to the end

 • बारलिमुंसे माइ, माइजुbarley

 • बारस'गुसुं खालाम, सुंद' खालामto overtake, to cut short (road)

 • बारसनबारनानै गोग्लैसन,बारनानै हाबसनto jump into

 • बारसाउबारनानै साउ एबा स गोग्लै एबा थांto splash, to splatter

 • बारसारागुरै बारनाय बारgentle breeze

 • बारसारिबारआव थाग्रा,बारजों थांग्रा बावबुलिcreature living or moving in the air

 • बारसावबेरफ्राव, बेरसावto scatter about, to splash, to break off

 • बारसोमबारनानै गोलैसोम, दैयाव बारसिनto jump into(water etc.)

 • बारसोममावनो सानथारनानै खामानियाव आवगायto start work with determination

 • बार स्रो स्रोगुसु बारbreeze,cold wind

 • बारसिबारनानै बिसि, बारनानै सिफायto cross and break, to break while crossing, to push through forcibly

 • बारसिखिमुलिनो गोनां मुंसे बिफां, बिनि बिबारखौ इंख्रि संजायोa plant used as a herbal medicine

 • बारसिनबारनानै नारसिन,बारनानै होसिनto press upon, to jump over and press down

 • बारस्रांफुरायै बार, गेवस्रांto bloom fully

 • बारस्रुंनावजों बार, बारनो नाव जावto cross by a river-boat; to play boat for crossing

 • बारस्लिंइसे इसे बार,बारद'to limp, to jump slightly

 • बार-हादिअखा बांखा, गोसा बार आरो अखाwinds and rains

 • बारहावादाबसे जायगानि दै बार,गुदुं-गुसुफोरनि रोखोमclimatic condition

 • बारहावा आफिससानफ्रोमबो बार हावानि हिसाब लाग्रा मावखुलिmeteorological office

 • बारहुंखाबार गोब्राबstorm,tempest

 • बार'गेजेरजोंamidst, in the course of

 • बार'रोखोम-रोखोमmany,numerous, various

 • बार'गेदेरbig, large

 • बारंबारायto increase

 • बार'गबारायto increase,to enhance

 • बार'गनायबारायनायincreased enhanced

 • बार'दमेगनाव गोग्लैनाय, मेगनाव गोनांgood-looking

 • बार'द'लगवालफारा जिलानि बर'फोरनि मुंसे खेराइ आयदाcultural festival of the Bodos in Goalpara district

 • बार'नबारनानै ओंखारबोto jump out

 • बार'बिरगोनबर' सल' बाथायाव थानाय मोनसे सानथ्रि हान्जाa class of warriors referred in the Bodo mythology

 • बार' मसलारोखोम रोखोमनि मसलाspices of many kinds

 • बार'माथ्रिरोखोम रोखोम गाबनो गोरों सुंसे दाउसिन, गोबोर खुन्दाa chattering bird with long tail and black and white feathers,magpie

 • बार'मासिया बिफांअरायबो थांनाय बिफांperennial plant

 • बार'वाफुजायाव बामोन दौरिखौ हेफाजाब होग्रा मानसिa person engaged to assist a priest in performing a religions ceremony

 • बार' हादरारिगोबां हादर लाफानानैinternational

 • बार' हादरारिबयबो हादरानो गनायना लानाय अक्त हांखोinternational date-line

 • बार' हाजारिगोबां मानसि थानायheavily populated, having a large population

 • बारागोबां,बुर्जाmuch,excessive,more

 • बाराइबार,सानdays of week

 • बारांगामुंसे थुरि हारिनि हाग्राa kind of thatch

 • बाराखुगाहाय गोजौ,हरख्ला-हरख्लि,खुथ्रा खुथ्रिrough, uneven

 • बाराद्रायजोबोरtoo much,excessive

 • बारान्दीरुवाथी,बखालीmaid,maid servant

 • बारानसाइउखुमनि दै गोलैग्रा जायगाeaves of a house

 • बाराबारिबारा थांनाय,सिमा बारनायgoing beyond limit, excess

 • बारा मानुइउफ्रा जिनिसsupplement, an appendix

 • बारायबान्दो, जानa fish-dam,a barrier to hold back water

 • बारायबारा जा,एरto increase, to extend

 • बारायगाबांलांto increase further

 • बारायगा सुदबोसोरफ्रोमबो गाहाइ रांनि लोगोआव सुद दाजाबफाना गासै रां हमना सुद बारायनायcompound interest

 • बारायनाबारायनाय,एरग्लुंनायflourishing, growing, developing

 • बारा-साराजोबोरद्राय,बाराद्रायexcessive,too much

 • बारासिबर' हारिनि मोनसे दालाइa branch of the Bodo people of the Barahi people of upper Assam

 • बारासिनआरोबाव,गोबांसिनmuch, more

 • बारोङिबानो रोङि,गोसो गुदुं,मोदोम गुदुंindustrious, opposed to laziness, labourious

 • बारिगने, लाउथिstick,rod

 • बारिबारा जा, बारायto increase

 • बारिगेजेरनि मानसि, लेङाइ फारियाan intermediary, middleman in a marriage

 • बारिदुमनाय बेराfencing, wall

 • बारिबागानgarden, orchard

 • बारिखाहालमाजिvillage peon

 • बारिनायएरनाय, बारा जानायincrease,enhancement

 • बारि बागानफिथाइ सामथाइनि बारिgarden and orchards

 • बारियाआखाइ गैयि, आखाइ खान्दाsleeveless, chopped off hand

 • बारियालान्जाइ खान्दाchopped off tail

 • बारि हागाहाबायाव हिन्जाव लोगोआ गामिनो होनो गोनां मुंसे मुवाmoney payable by in marriage ceremony

 • बारुदाहालa round-sized shield used in war

 • बारुरुबाथाव-थाव, जानो गोनांcausing laziness, unpleasant

 • बारुवाजंखायलुग्रा, बाहि बुंग्राjoker,jester

 • बारुवाथिदाहालजों रोन नांग्राa fighter with shield

 • बारेउनासौनाय-खुनायाव माइ माइरंखौ सिबसनग्रा हासिबेsweep for gathering grain while rounding or husking

 • बैारैबारनानै, अनगायै, बादै, बायह्राwithout, besides, more over

 • बालआथोननि खोमोन, सिखोमोनpubic hair

 • बालहिन्‍जावफोर बाहाय फ्लाइनाय मोनसे ओथिं बासेबsuffix used by woman folk

 • बालथिंदै खाउखांग्रा आरो दोनग्रा मुंसे मेथुनि जोथोनbucket,pail

 • बालबमोब्लिब बाथिbulb

 • बालामुंसे आसान गथाbracelet

 • बालाअनगायै रादाय बुजायनाय बासेबconditional suffix denoting if, without

 • बालाहाजों, दैजों बोहैखार बोनाय अन्थाइ गुन्दैsand

 • बाला अन्थाइबालाआ लाथा खानानै सोमजिनाय अन्थाइsandstone

 • बाला एमफौबालायाव थाग्रा मुंसे एमफौsand-insect

 • बालाखादैजिं एना दै बिखायाव सोखांनाय बाला, बाला सोखांsand-heap,sand-bank, sea-shore

 • बाला खामेंथ्रिफुरि बर'फोरनि मोनसे फोरबोa religious ceremony of the Tripura Bodos

 • बालाग बासारउलथां फालथांtopsy-turvy,disorderly

 • बालागारिदैयाव जाबायग्रा दाउa kind of wading bird

 • बालाथेममुंसे जिबौa kind of snake

 • बालाफांबालाम बिफां आरो बेनि फिथाइthe custard apple tree

 • बालाबदखर, थुख्राa flat piece of anything

 • बालाथखोन्दो, आयदा, बाहागोpart,portion,fraction

 • बालाबआयदाitem of dance,singing etc

 • बालाममुंसे माइa kind of paddy

 • बालाममुंसे गोदै जाथोनि फिथाइcustard apple

 • बालायबा,ब्लाvarbal suffix denoting ‘if'

 • बालायखैफोद आफोद, बिगिनिuntoward happening, misfortune

 • बालारीमुंसे बर' माहारिa Bodo clan

 • बालालेखाफालिस खालामग्रा बाला एबा गुबुन जिनिस सिथाबनाय लेखाsandpaper

 • बालावसानदो, सानहाब,धियान खालाम, सिनथा खालामto think,to ponder,to meditate

 • बालावरिलामा गाज्रिजों दैखारलांto lead astray

 • बाल सान्दाहा बालाजों थाफानाय जोंथि माथि बेसादglittering particles, mica

 • बाला सानसिरिबाथौ बिन्दोनि साहाथिं मोदाइ फोरनो दुमनाय बारि फिसाa small fencing built on the left side of the main altar of God Bathou Brai

 • बाला सारनबाला हागुं,बालाबारिsand-shore, sandy bank of a river, sea etc

 • बाला साहिबाला बादि फिसा मुंसे एमफौa small insect or mite generally found in sand

 • बाला साहेराबाला फिसाsmall particles of sand

 • बाला सोरांबाला फबto silt up with sand

 • बालासुखिमुंसे मैगंफांa kind of vegetable plant

 • बालासुखिबर' फोर बाहायग्रा मुंसे गहेनाa kind of Bodo ornament

 • बाला सेरेबफिसा फिसा हा बालाa small particles of sand

 • बाला हागुंबालाजों जाखांनाय हानि रुगुंsand-bank, sand-shore

 • बालाहामाअन्थाइ बालाजों बुंफबनाय गुवार लादां रानस्राव जायगा, बालामाdesert,a barren place

 • बालिगन्थंआव गानग्रा मुंसे गहेना,नलगa nosering

 • बालिबिखामुलियाव गोनां मुंसे बिफां, बौनाय एबा गाराइफ्राव बाहायनाय जायोa kind of herb used as medicine

 • बालि राजागोदोनि सनिथफुरनि बान राजानि बिफा आरो उसानि बिबौ बालि राजाfather of king Bana and grandfather of Usha of ancient Sonitpur kingdom

 • बालेंगोबा, मिहि, जेंग्रेंthin,slim, slender

 • बालेंगाबालेंलेंslim

 • बालें फांदांसमायना,नायनो मोजां बालेंलेंhaving slim body and bulging breast

 • बालेबसि दानायाव बाहायनाय औवानि गोबा सेवारि (गन)thin flat bamboo used as weaving implement

 • बालेर बिबुआलोग लेउवाthe golden creeper dodder

 • बावमुंसे बेरामa kind of disease

 • बावखुन्दि, सान्द्रि संग्रायनि रुगुंframe, bamboo lathi attached to the outer edge of basket etc.

 • बावबारनाय बारblowing air,wind, gust of wind

 • बावबबाव? बहा?where? at what place?

 • बावआरो, आरबाव- बादि फोरमायग्रा सोदोब उनsuffix denoting further,in addition to

 • बावगोसो आव गैयि जाto forget, to pass out of memory

 • बावखाफाफ्लिआव बिबान बानग्रा औवानि दाब्ले गोफार गोलाउ गनa piece of split bamboo with pointed ends used for carrying loads by shouldering

 • बावखाआखाइ गुदि, आखाइ खिथाarm

 • बावदबबावज्रिदto forget a little or slightly

 • बावदाबावसुला, बावदिया,बावसिया, बुदि गैयिforgetful

 • बावनायगोसोआव थायै जानायforgetting

 • बावनासाहायथा,थेफ्राDwarf

 • बावबुरुन्दोबार दैनि मोदाइgod of air and water

 • बावबुलिबार बादि गोहो बोलो गोनां मानसिa very brave and strong person

 • बावबुलि राजाबारनि मोदाइ,गिरि, बिनि बिसिआ बारदैसिख्लाking of the wind, guardian deity of the wind

 • बावरामुंसे आवखाथ, गोजौ गेदेर आरो मुलिनो गोनां बिफांa kind of tree and its fruits

 • बावराआथोन गोथै, नाफांसाimpotent

 • बावरियामिनिथाव फाव लाग्रा,फेस्ला दिन्थिग्राJester, buffoon

 • बावलिसारासीpincers

 • बावालिआखाइनि फाव, आखाइ फायखंनानै लिंहरनायbeacon, beaconing

 • बावसबेंस'to obstruct

 • बावसिसमान, रोखोमसेsimilar, equivalent

 • बावसिथाबार बुखारनाय अखानि सिथाsplash of rain driven by wind

 • बवसियाबावनो गोरों, इसे आवनो बावग्राabsent-minded

 • बावह्रिबिहामजो, फिसाज्लानि बिसिdaughter-in-law, son's wife

 • बासहामबाय, मोजां ओंथि फोरमायग्रा सोदोबto express the meaning of ‘well’, ‘all right'

 • बासमोनामनायsmell

 • बासमानसि गाखोग्रा बास, गेदेर मथर गारिmotor bus

 • बासथावसिथाब,हमथाबto embrace,to clasp,to hug

 • बासनालजिब जुनार आरो बिफां लाइफांआव थानाय खुन्दुं बादि रोदा एबा सिनfibre, threadlike filament found in animals and vegetable plants

 • बास-बिसारबासिनाय, मोजां गाज्रि सानख'नायdiscrimination,selection and rejection, sorting

 • बासमुथिमुंसे माइसा माइनि मुंa kind of paddy

 • बास'रमुंसे थास',थास' हलंa variety of the arum

 • बासादाउ बेरेफोर बायदिया बिदै दैनो लुनाय खुलिa bird's nest

 • बासांजानजिwaist

 • बासाखमोसाto dance

 • बासागसम,समाइcertain period of time

 • बासागमोदोम देहाperson,body

 • बासागबामाब्लाबा, माखालिबाsometime, now and then, at intervals

 • बासानदिन, सानday

 • बासा नाआयसा गैयि मेजेमबहा दैमायाव थाग्रा मुंसे नाa kind of fat fish

 • बासामानावजों दे बारनायcrossing by ferry boat

 • बासायरैखा खालामto save

 • बासिगांथि,गांगोथिbubonic plague, inflamed swelling on the groin or armpit

 • बासिगोजां, सिगांखालि बानायनानै अखा नायजासिम दोननाय (खाजा)stale

 • बासिसायख', बिजिरख'to select,to sort out,to elect

 • बासिरैखा मोनto be saved

 • बासि खुगाफुंआव सुयै खुगाmouth unwashed in the morning

 • बासि खुगायैफुंआव खुगा सुवालाबानोwithout washing the mouth in the morning

 • बासिनायगाज्रिनिफ्राय मोजांखौ एबा मोजांनिफ्राय गाज्रिखौ दिहुननायselection of the good from the bad or rejection of the bad from the good

 • बासिन्दादाबसे जायगायाव थाग्रा मानसिresident,inhabitant of a place

 • बासियागोजाम, बासिstale,not fresh

 • बासिराजब्रा,नोरजियाsickly

 • बासिराम जोहोलावगोदो गोदाइनि सासे गेदेर बर' जोहोलावa great Bodo hero of Assam

 • बासिरिलाहि, जेंग्रें, बार्लेslender, delicate, slim

 • बासिलामुंसे रुवा फिसा,रुवा दावथिनa small axe, pick-axe

 • बासुंगुवार जानाय बिबाखौ खासुंto tighten an loose load on the back

 • बासुगाबागसा(माइरं), माहरं खुयैunhusked (rice), uncleaned

 • बासुलाखासुला बेरामasthma

 • बासुलाआखाइ आइथिं (आथिं)paralysis

 • बासुलामंबारस'नाय लामाshort cut

 • बासेगगोरलै बाग्रा सिthe cloth for carrying a child on the back or front

 • बासेनद्रिबसुमाथा,बुहुम,भूमthe earth

 • बासेबहिन्जावफोरनि आथंफाख्रिmenstruation

 • बासेबदाजाब,सिगां एबा उन दाजाबsuffix, prefix

 • बासेब गनआबजाफोर लरग' जिनिसखौ फोरानो सोदेरनाय गनpacking wood

 • बास्रागावनो रज'नाय, सोराselfgrown

 • बास्लाइदो- दोखोल खोबग्राcover of utensils

 • बाहाइबिफंbrother in general

 • बाहांबानोसै जा(दाउआरि)about to persch, poised to alight

 • बाहागफान,बानथाshare,portion

 • बाहागिथैजों सोमोन्दो थानाय नखरसेनि बिदा बिफं,फोलेरनि मानसिa near relation,co-sharer, blood relative

 • बाहादुरसाहस गोरा,गोहो गोरा,बिख्लो रोजाbrave, courageous

 • बाहादुरिगोगगा, दुगा साखोमाखोhot tempered, showy

 • बाहानबेदरflesh

 • बाहायखरस खालाम, थाखा फैसा सिफायto spend,to expend

 • बाहायखामानियाव लगायto use, to utilize

 • बाहायखरजोबोर थाखा फैसा एबा जिनिस बाहायग्रा, बाहायसुलाextravagant,lavish in spending

 • बाहायनायखरसा,खरस खालामनायexpenditure

 • बाहाय मोनदेरलगाय लथाय बाहायनाय, जानद्ला मोनद्ला बाहायनायspent jointly (of mixed account)

 • बाहायसिराबाहायखोन्दा,बाहायफ्रामनायpartly spent,partly used

 • बाहा सुदिगफा जायगाफोरव राजखार्जिफोर थाथ'नो लुनाय देराtemporary hut or huts built for camping of visiting officers in the outlying areas

 • बाहिखेला, मिनिथाव बाथ्रा बुंनाय एबा फाव दिन्थिनाय,फेसलाjoke,jest,mimicry

 • बाहिराबायह्रा,बायजुवाexternal, exterior, situated outside

 • बाहिलाबाइस, रुवासि, मुंसे रुवाa carpenter's cutting instrument

 • बाहेफोलानाय,दिन्थिफ्लानायpretext

 • बाहेराबायह्रा, बायजा, बायजोoutside, outside place

 • बाह्राभाराrent, fare

 • बोबोलोजों हमनानै लाबो, हमनानै गावनि फारसे लांto pull, to draw, to attract

 • बोआरो,आरोबाव ओंथि फोरमायग्रा उन बासेबa suffix denoting 'also','too'

 • बोंग्रोगथाला मारिज्लायinterlock, to lock-together

 • बोख'बोनानै सख' एबा दिहुनto pull out, to pluck off, to extract

 • बोखंबोनानै गंहो एबा दबहो, फदबto cause to bend by pulling

 • बोखाबोनानै सोखा एबा गाहोto separate by pulling, to pull apart

 • बोगदाथबुगदाथ, बोलोगोराstrong,powerful

 • बोगफावबेरखां, जाखांto erupt, to appear

 • बोगफिबबेलथाय, उलथायto capsize,to reverse

 • बोगफ्लारउलथाय,बेलथाय,खुग्लुबto reverse,to invert,to turn upside down

 • बोग्राबोनानै लांग्राcarriage

 • बोग्रांमुंसे मैगं लाइफांa vegetable plant

 • बोजोंबहाथिं,महाथिं,बबेथिंwhere, whereto

 • बोजोलाउरिमुंसे बिफां,जाब्रांa kind of plant

 • बोथोरबोसोरनि गुदुं गुसु,गोरान जानाय समनि बाहागोफोर, बुब्लि, गावनि सम,मसन,मसमweather, climate

 • बोथिखनसे जानाय ओंखाम एबा इंख्रि, खनसे जानाय एबा संनाय जख' बेसादone meal, food material sufficient for one meal or cooking

 • बोथियाबिजिजों सुनाय, बोस्थिsewing,stich

 • बोदमुलि सोग्रा बिजिinoculation,injection

 • बोदारसरदारleader

 • बोदोरगेलेनाय, लिला रिफिनायsport, dalliance

 • बोदोरगोसो थिर नङै,गोसो गेवलांimpatient, (of mind) deranged

 • बोदोर बावलिगोसो बोरनाय,उलामाखाexcited, unbond

 • बोदियारबादेर, खासि खालामग्राone who castrates

 • बोद्लाओजों होजों बो, जेराव मेराव बोबायto drag about, to drag from place to place

 • बोद्लाखोबनायखौ बोखार,बेखेबto uncover, to turn over

 • बोनायबोनानै खाथियाव लाबोनायpall, the act of drawing

 • बोफायबोनानै सिफायto pull and cause to break, to dismantle by pulling

 • बोफोनना बिगुर, ना आयसाscales of fish

 • बोफ्लोमबोनानै फोलोम,बोनानै लोमहोto pull and cover up, to cover up by pulling

 • बोबथाबोनानै थाबथाहो,थाब-थाजासे बोto pull tightly,to slop by pulling

 • बोबायआजों हजों बोto pull about,to drag here and there

 • बोबोबोनानै लाबो, खाथियाव बोto draw near

 • बोरसोरनिबा थाखाय मोजांनि जुनै हास्थायनाय एबा हामब्लायनायblessing,boon

 • बोरजखि, रागा जोंto be frengy, to be angry, to be delirious

 • बोरखेनायफाग्ला बोरनाय,आवराattacked with epilepsy

 • बोरनायजखिनाय, बखिलाबायनाय फाग्ला जाखांनायdelirium, frenzy

 • बोरबिलामुंसे गांफौa winged insect

 • बोरमामुंसे गांसो जाग्रा आथिं थोंब्रै जुनारgoat

 • बोरमा एमबुआथिं गोलाउ मुंसे एमबुa kind of long-legged frog

 • बोरमा दारिमुंसे मोनामग्रा मसला हारिनि मैगंa kind of small herb (having smell) used as vegetable

 • बोरलाथिर एबा खार गावग्रा जोथोनbow, a weapon for shooting arrows

 • बोरसिबासि, बासिख्ल(जिगाब)to sort out

 • बोरसिना बोनग्रा मेथुनि जोथोनa fishing hook

 • बोराइबारा बैसो जानाय, बैसो जानाय मोदोमनिphysically old

 • बोराइ खरलेबखावलाय हख्रेब आरो खुगा गागेब जानाय बोरायan old man with sunken checks and mouth

 • बोराइ गाहाइदेरसिन बोराय मानसिsenior old man of a place

 • बोराइ बाथौबर'फोर फुजिग्रा मोदाइgod worshipped by the Bodos

 • बोराइ बेन्थबोराइ सेंग्रा बयबोall the people old and young

 • बोराइ हाराद्लाम बोराइनायmuch old, considerably aged

 • बोरोबहा,महाwhere, at which or what place

 • बोरोनगाब,रंcolour, dye

 • बोरोन्थाइबोथोर जोबखांनानै थायनाय फिथाइthe fruits appearing after the proper season

 • बोरिहागुं,गोजौ जायगाland above water, highland

 • बोरिफद'मुंसे बिफां आरो बेनि बिबारa kind of flowering plant

 • बोरिमालैथोमानि फार, लैथो सेरफांcoast, sea-shore, sea-beach

 • बोरैबाफोरमाबा रोखोमै,बोरैबा फावयैsomehow, in some way

 • बोलोगोहो, मोदोमारि गोहोstrength, physical power

 • बोलोंहाग्रा मा, जाहार, जाहार बारिforest, jungle

 • बोलो गोनांबोलो गोरा,गोहो गोराstrong, powerful

 • बोलो थउयैबोलो सयै,बोलो हायैto be incapable of

 • बोलो फोरानाजाto make attempts, to gather strength

 • बोलो भान्दारिजोबोर बोलोगोरा,बोलो गोनांhaving great powers, possesing infinite powers

 • बोसागमोदोम,देहाbody, limb

 • बोसोनथिननाय,सुबुरुनorder,advice

 • बोसोन सास्थ्रगियान फोरोंनाय सास्थोरmoral text

 • बोसोरमाइथाइ, जिनै मास नि समyear, a period of twelve months

 • बोसोरखियाबोसोरारि,बोसोरआव खेबसे जानायannual, yearly

 • बोसोर गोदानगोदान नुजाफैनाय बोसोरnew year

 • बोसोर गोलाउसानसे बारा जानाय बोसोरleap-year

 • बोसोरबियानिबोसोरि बियायनाय, बोसोरफ्रोमबो फिसा बानायproducing calf once every year

 • बोसोरसालियाबोसोरारि,बोसोराव खनसे जानायannual, yearly

 • बोसोरारिमाइथायारि, बोसोरसेनि मादाव खेबसे जाग्राannual

 • बोसोरिबोसोरफ्रामबोannually

 • बोस्रोदबोनानै सोरोद होto reduce by pulling

 • बोहैदै बादि सलि, लोरि, दाहार जाto flow, to run as a river

 • बोहैलुबोहैबाय थानाय, सोलिबाय थानायcurrent, running

 • बिमोखांआव गैयि मानसि, गुबुन जीबि एबा जिनिसफोर बादिखौ मुंख'नाय सोदोब,थामथि सुबुंhe and she, substitute for the third person

 • बिनांगौ होननानै बुंथि,मागि,मोननो आर'ज खालामask for, to beg

 • बिंखोनाय, ब्लदindifferently,suddenly, at a distant place

 • बिंथिउ,सिबसननानै,गोख्रैin a dashing manner, in a swooping manner

 • बिंख्लायसाबख्लाय,हरखाब बिरख्लायनानै साबखांto swoop down, to dash downward wings

 • बिंगागोलाउ गोलाउ आगान सुरनायlong stride, quick, movement

 • बिंगीखोमा खोनायि, बेंगीdeaf

 • बिंथि बारायनायबिंथिआ बुनानै लाउग'नाय मुंसे मोसौ मैसोनि जब्राa cattle disease causing swelling and enlargement of the claws behind the hoofs

 • बिंबुबाथा एबा थांगानि बानायनाय मुंसे बाजोनाa type of musical instrument made of reeds etc. which are blown with mouth

 • बिंसिरंगिना-संगिना महर गोनों मुंसे दाब्लां आयसा गोनां नाa kind coloured and flat-sized fish

 • बिखंबिखब, जायखि जाया सा बाहागोshell, hard covering, surface

 • बिखबफिथाइनि मादानि बिगुरthe fleshy inner pulp of fruit covering the seed

 • बिखबसोनानै दोनग्रा खलथाsheath, close-fitting case, scabbard

 • बिखादेहायाव थानाय जारोम-मुगाब्रोम मोनसे आंगो जायनिफ्राय गोखा सिगारनानै थैखौ सोदाङो;liver

 • बिखाथुसिंखाउनाय औवा एबा राइदोंनि बिबुinner part of bamboo or cane

 • बिखायबिनि थाखायtherefore

 • बिखायनोबिनि थाखायनोso, therefore

 • बिखान्थिनेम, आसार-खान्थिrule, system, method

 • बिखावसमानै खावनै बाहागोhalf equal portion, equal division

 • बिख्लोजिब जुनारनि बिखानिफ्राय ओंखारनाय गोखा बिदै एबा दैbitter fluid secreted by the liver bile, gall

 • बिख्लो गोबागिख',गिनो गोरलैtimid

 • बिख्लो गुवारसाहस गोरा,गिनो रोङैbold, courageous

 • बिख्लो रोजागोसो गोरा,इसे इनैखौ गियिcourageous

 • बिखुनजोबिसिनि बिमा एबा फिसाइनि बिमाmother-in-law, wife's or husband's mother

 • बिखुंमोदोमनि उन बाहागो,बिखानि उलथा बाहागो, बिखुंback of the body

 • बिखौमुं 'बि' नि मावजाग्रा महरobjective case of 'he' or ‘she’

 • बिगाबलाव लाव बेसादनि गथा बाहागो,इंख्रि बिगाबsolid portion in a liquid substance

 • बिगाब-बिलाबिगाब-बिदै बायदिसिनाthe solid and liquid etc

 • बिगोमागिरि, बिगुमाowner,master

 • बिगिनिखैफोद,आफोदdanger,misfortune

 • बिगुनगुन बुजायनाय सोदोबadjective (in gram)

 • बिगुमागिरि, बिगुमाowner,master

 • बिगुमैबिब'नि फिसाइ एबा बिसिनि बिदाhusband of elder sister or wife's elder brother

 • बिगुरखस्ला,मोदोमखौ दाखिना थाग्रा जिनिसskin

 • बिगुर रोजाएसेयाव गनायै,बुजानो हाग्राindomitable

 • बिगैबिफं, बिनानावyounger brother or sister

 • बिग्राजाय बियोone who begs

 • बिग्रायबेरेखायै गसं,जांख्रिखां, सोमावसारto revolt,to rebel

 • बिग्रायारिसोमावसारारिrevolutionary

 • बिङिदुरुं दोंसोल गोनां मुंसे बाजोनाa kind of one-stringed musical instrument

 • बिजानगोजान जानाय, जानखारनायdistance

 • बिजाबसुजाबनाय आरो बिगुर गोनां लेखा, लेखा बिहुंbook

 • बिजामादैफिसाजोनि फिसाइson-in-law

 • बिजावजालिफिसाइनि बिदा-बिफंनि बिसिफोरwives of husband's brothers

 • बिजोंजायनि गेजेरजों खामानि मावनाय जायोmedium

 • बिजिजि सुग्रा सोरनि जंफार आइजेंneedle

 • बिजिरबेखेव, फिर फिर नायto analyse, to examine

 • बिजिरगिरिबिजिरनो गोरों मानसिanalyst, critic

 • बिजिरथिबिजिरनाय खामानिexplanation, criticism

 • बिजिरसालिमोजां बिजिरग्रा जायगाcourt

 • बिजौजौसिन बाहागो, थिखिनिtop, highest part, point tree

 • बिज्लाफेद्लेद्ले जिनिसslime,slimy matter, lubricant

 • बिथंथं,थानाय जायगाcertainty,address

 • बिथरगथा जिनिस, फिथरsolid object

 • बिथराइबिबार एबा बिलाइ थारायनायbud of flowers of leaves

 • बिथान लुनाय जायगा, नबथिhomestead

 • बिथाइफिथाइfruit

 • बिथांमानिनां बिhe or she

 • बिथांखिखामानिनि थांखिplan, proposal

 • बिथोनथोननायcommand

 • बिथिंओजों,ओजाthis side

 • बिथुनगोबां, मेरलाplentiful,much

 • बिथुमबिबायनानै बुथुमto collect by begging

 • बिथैथैसामthick blood

 • बिथैलेमबेगें सिङाव थानाय मेलेमmarrow

 • बिदनसि दानायनि मुंसे आगर एबा महरa pattern of weaving cloth

 • बिदाबिमा सासेनिफ्राय गावनि सिगां उजिनाय होवासा आरो बिनि समब्रा मानसिफोरelder and older brothers

 • बिदांदेन्था एबा थारा मोनसेयावनो थानाय फिथाइ, खुन्दुं आरिजों हाला सुनायchister, bunch, ears of corn

 • बिदाबसि दानायनि मुंसे आगरa pattern of weaving cloth

 • बिदाबजायगा, थावनिplace

 • बिदिबिबादिlike this

 • बिदिन्थासम,बोथोरtime,period

 • बिदिन्थिदिन्थिनायexample

 • बिदुंदुंनायheat, temperature

 • बिदैरोसिjuice

 • बिदैदाउ आरिनि दाउदैegg

 • बिदैख'दाउ आरिफोरनि बिदै सोमजिग्रा आरो थाग्राovary

 • बिद्दालेखाफरा, सोलोंना मोन्‍नायlearning, education

 • बिनदिसरमुंसे बेरामdisease of urethra

 • बिनादामग्रा मुंसे बाजोनाvina

 • बिनानावगावनि गदाइ हिन्जावसाyounger sister

 • बिनायसामोननो एबा जानो बिग्रा,a candidate, an applicant

 • बिन्दोदुलर सिनpoint

 • बिफंफंबाइyounger brother

 • बिफा/फिफागावखौ जोनोम होनाय हौवा मानसिfather

 • बिफांहाग्रानिफ्राय रजनाय जिराद,फिथाइ थायग्रा फांtree

 • बिफानबाहागोdivision,department

 • बिफोरबिसोरthey

 • बिबथिबिफानि बिफं, बिमानि बिनानावनि फिसाइfather's younger brother, husband of mother's younger sister

 • बिबथैबिफानि बिफं, बिमानि बिनानावनि फिसाइfather's younger brother, husband of mother's younger sister

 • बिब'बिमा-बिफा जरासेनि फिसाफोरनि गेजेराब देरसिन(हिन्जाव)elder sister

 • बिबाथफ्लाpack, package

 • बिबांअनजिमा,जखाaccount,quantity

 • बिबाइफिसाज्ला एबा फिसाजोनि बिहावफोरखौ गाबज्रिनाय सोमोन्दोfather-in-law of son and daughter

 • बिबाजैबिदानि बिसि, फिसाइनि बिब'wife of elder brother, elder sister of husband

 • बिबादनांज्लायनायquarrel

 • बिबानबाथि एबा बावखाजों फाफ्लियाव लानाय बजाय, बाहारload carried on the shoulder with a pole

 • बिबानमावनो गोनां हाबाresponsibility

 • बिबायनखर नखर विto beg hither and thither

 • बिबादिबिदि,बि रोखोमैlike this

 • बिबायारिबिबायनानै जाग्रा मानसिbeggar

 • बिबारबिफांनि रंगिना बाहागो जायनिफ्राय फिथाइ जायोflower

 • बिबावबिदेर, आरोबाव बिto ask for more

 • बिबोनाइबिब' एबा बिनानावनि फिसाnephew

 • बिबोनांफिसाइ एवा बिसिनि बिफं एबा बिनानावyounger brother-in-law or younger sister-in-law,younger brothers and sisters of husband or wife

 • बिबियाइफिसाज्लानि बिहाव,बिहामजोनि बिफांfather-in-law of son,father of daughter-in-law

 • बिबुबान्दार जोबनायनिफ्राय खिबुसिम थानाय दोगोन ओंगोintestines

 • बिबुंबुंनाय बथ्राtalk,speech,lecture

 • बिबुंथिबुंनो गोनां खोथाopinion, remark

 • बिबु-बिलाबिबु बायदिसिनाintestine etc

 • बिबैबिमा एबा बिफानि बिमाgrandmother

 • बिबौबिमा एबा बिफानि बिफाgrandfather

 • बिबौ-बिबैबिमा-बिफानि बिमा बिफाफोरancestors

 • बिमउदैनि आगसि बाहागोआव थानाय थैखौ थिग खालामग्रा मोनसे आंगोspleen

 • बिमाजोनोम होग्रा हिन्जावmother

 • बिमासोनाब आसामनि मुंसे दैमा,आइदैमाthe river Ai of Western Assam

 • बिमाइबिमानि बिदा-बिफंफोर,बिफानि बिब'-बिनानावनि फिसाइफोरmother's brother, husband of father's sister

 • बिमादैबिबथिनि हिन्जाव,बिमानि बिनानावwife of father's younger brother, aunt,mother's younger sister

 • बिमानैबिफांनि बिब' एबा बिनानाव,बिमाइनि हिन्जावfather's elder sister or younger sister, husband of mother's brother

 • बिमा बिफानि दर बारनायमालायनि नआव हाबा जानायbeing given away in marriage to other family

 • बिमायनोगोबांयै, बुर्जायैvery, many, much

 • बिमायंबिफानि बिदा,बिमानि बिब नि फिसाइfather's elder brother, husband of mother's elder sister

 • बिमायंबिफानि बिबाजै, बिफानि बेववायfather's sister-in-law, mother’s elder sister

 • बिमावखालामनाय, मावनाय जानाय आरिखौ फोरमायनाय सोदोबa word denoting action

 • बिमोखांमहर, महर मोखां सेहेराappearance, shape

 • बिमोनथाइमुं रोखोमसे थानाय मानसिone having the same name

 • बिमुंमुं,नामname

 • बिमुंमुंखौ फोरमायनाय सोदोबnoun, word or phrase used as name of a person, place or thing

 • बियादबेराम,जब्राdisease,illness

 • बियादैबिदानि फिसाफोर,हिन्जावनि बिब'नि फिसाफोरchildren of elder brother, nephew or nice

 • बियानैबिब' बिनानाव एबा बिगुमै-बिबोनांनि फिसाdaughter of younger or elder sister and brother-in-law

 • बियावजायगा,थावनिplace,location

 • बियायजागि, फिसा जाto give birth to a calf, to deliver

 • बियाबबेयाव, बे जायगायावhere, this place

 • बियुनइयुन,फैगौ समfuture,coming times

 • बिर(लामनाय माइखौ) आवलायनानै उलथां फालथां खालामto spread paddy etc. for drying in the sunshine

 • बिरजोहोलाव दावहारुhero, fighter

 • बिरगोजौ अख्रांआव दावबाय,उरायto fly

 • बिरनादाहार गोनां मुंसे हाग्राa kind of grass with long and sharp-edged blades

 • बिरारोखोमसे गाज्रि मोदाइan evil spirit

 • बिरादजोबोरvery much

 • बिरिसिखा, दाबाफोरनि बिखुङाव लागायग्रा आखथामflat metal ring, iron ring

 • बिरिबिफांनि बिलाइजों थन्‍नाय थांखुbidi

 • बिरिगेदेर गुबुं सोदोब जाखांto produce heavy loud sound

 • बिलाइगांpage

 • बिलाइबिफांनिफ्राय ओंखारनाय लाइleaf

 • बिलाइ खिलिबिलाइ गोरलै हरto shoot new leaves as a tree

 • बिलागुरमागो एबा दमासियाव दै जिङाव नेम खान्थिजों सावग्रा औवा आरो जिगाबजों बानायनाय बिहुंa pile of straw,bamboo etc. created generally in the morning of the Magh Bihu

 • बिलाथलाथाभूम फिथर,बुहुम, बैसोमाथाthe earth

 • बिलाथिसाबसिनsuper

 • बिलाथि हान आरि लिरग्रा हाcement

 • बिलायबेनोthere it is,there is what you are looking for

 • बिलायरान,हो, गथायto distribute, to serve out

 • बिलायहाबा हर,हाबा खालामनानै होto give in marriage, to marry

 • बिलायनायहरनाय,रान्‍नायdistribution, giving away

 • बिलायनायहाबा हरनायmarriage

 • बिलोगावनो सोमजिनाय गुवार गोलाउ दबाlake, pond

 • बिलोगोहिन्जाव बिसुखेtwo female friends made according to Bodo social custom

 • बिलोगुवाबिलोगोनि फिसाइhusband of a friend

 • बिलिसम, बुब्लिtime, period

 • बिलिफांहरनि सिगां बाहागोthe first quarter of the night

 • बिलिफुंअखा नायसि सम,आलायारननि सिगां समtwilight, early dawn

 • बिलिरआखाइजों सा सा लासै लासै हुto touch over, to fondle

 • बिलुगुवाबिलोगोनि फिसाइhusband of a friend

 • बिसमोदोमखौ खहा खालामग्रा एबा सिथारग्रा जिनिसpoison, venom

 • बिसंदालाइ,दाबुsheath or branch of banana plant

 • बिसंगालिबिस गोनां मुंसे लाइफांa kind of shrub, a kind of fern

 • बिसंग्राफिसाज्लानि बिसिगिनि एबा फिसाजोनि बिलोगोनि बिफाfather of son's or daughter's friend

 • बिसनाउन्दुग्रा जायगा, एमbed

 • बिसबखान्थालनि खखा, खान्थाल रेवाsheath

 • बिसमावमुंसे बिफांa kind of plant

 • बिस'हरिजिबौनि मोदाइजो गोसोखांता दोगनायthe goddess of serpent race

 • बिसाइ/फिसाइहिन्जावआ हाबा खालामनाय हौवाhusband

 • बिसांऔवा एबा थगथानि लुनाय गोजौ जायगा, आथाल, बैसांa cot of bamboo or wood, raised platform,dais

 • बिसानअन्जिमाnumber

 • बिसायख'थान्दै सायख',साबजानायखौ बासिto elect, to choose

 • बिसायख'थिथान्दै सायख'नाय खामानिelection

 • बिसारबिजिरना नायनाय, मोजां गाज्रि बिजिरना नायनायjustice, judgement

 • बिसार खान्थिनेम खान्थि,बिसारनि नेमrules and regulations,custom

 • बिसारगिरिबिजिरगिरिjudge,justice

 • बिसारि/बिहारिफिसाइनि गुबुन बिसिco-wife

 • बिसारु/बिहारुबिसिनि गुबुन फिसाइwife's other husband, co-husband

 • बिसालथिबिसिनि बिब'नि एबा बिनानावनि फिसाइhusbands of wife's sister (elder or younger)

 • बिसालिमोदोमनि गान्थि सानाय मुंसे बेरामrheumatism, gout

 • बिसोरबिनि बां बिसानplural of he,she, they

 • बिसिदोगोन (हजम) जानायाव हेफाजाब होग्रा बिदै बिथोबdigestive gland

 • बिसिआसार खान्थिनि गेजेरजों हाबा लानाय हिनजावwife

 • बिसिबोनानै जिहो एबा गावहोto tear, to rend, to pull apart

 • बिसिजालमा गोबा,गोबा दाख्निthin layer

 • बिसिगिजोबिसिगिनि हिन्जावwife of friend

 • बिस्थिबारबुधबारनि उननि सानthursday

 • बिसुसुनाय,गुसु जानायcoldness

 • बिसुखेराइजो राजा आरो अरखौ साखि दोननानै खानाय बिसिगि एबा बिलोगोformally contracted friend

 • बिसुब मन्दलबिसुब हांखोनि जायगा एबा दख्राtorrid zone,the zone of the earth between the tropics

 • बिसुंग्रिफिसाज्लानि बिसिगिनि एबा फिसाजोनि बिलोगोनि बिमाmother of son's or daughter's friend

 • बिहरगोजाननिफ्राय बिto ask for from a distance

 • बिहामजोफिसाज्लानि बिसिdaughter-in-law

 • बिहारुसासेनि बारा फिसाइco-husband, second husband

 • बिहावफिसाइ एबा बिसिनि बिफाfather in law

 • बिहुसा सानजा भारतनि थागिरिफोर फालिग्रा गाहाइ फोरबोthe Bihu festival of Assam observed on the last days of the Indian year and the first days of new year

 • बिहुंदैथुन, दोहौ, गुथालwave

 • बिहुंदाबसे जायगायाव हुंनानै दोन्‍नाय जिनिसफोरheap,file

 • बिहुंदामोल,दोलोbatch

 • बुदु, देरखां,जौखांto swell

 • बुफै,आखाइजों फोनांto beat,to hit

 • बुंहोन, राय, राव होto say,to speak,to talk,to utter,to tell

 • बुंआबुं जा,फुरा जाto be full,to be filled up

 • बुंरोजा जा,गेसें जायैto be thick, to be closely woven

 • बुंखिसोदाङै खनि बेसाद,mineral

 • बुंगागोजौ गेदेरhigh and long

 • बुंथिगिरिबुग्रा,बिबुंसार होग्राspeaker, orator

 • बुंदिन्थिगियान खौरांmoral lesson, morality

 • बुखसालंथं,लांदांvacant,empty

 • बुखारना, जुनारफोरनि बिखानि मोदोमthe frontside flesh of an animal or a large fish

 • बुखुन्दैफेंफोनाfoam

 • बुगनाफिथ्लाइजों बानायनाय ओंखाम संग्रा दोa vessel made of brass for cooking

 • बुग्लाबग्लाबबुगबगबswollen

 • बुग्लुं-बुसिबुद्ला, बुदि्लstriking indiscriminately

 • बुजायमोजां बाथ्राजों गियान हो,राहा फोरमायto instruct, to give advice

 • बुजाय आजायबुजाय-बुरखाय खालामनानैby giving advice and instruction

 • बुजुरासिमानि सिन, जाथा, जुब्राboundary mark

 • बुज्लायफैज्लायto beat each other

 • बुज्लुगाजा,गाज्लिgermination,young shoot

 • बुथबथबबुदर-दर, बुथ्राथ्राflat-headed, round-headed

 • बुथुमज खालाम, जथायto collect, to gather

 • बुथुम बुथामबेनिफ्राय बैनिफ्राय बुथुमनायto gather from here and there

 • बुथुवामेसें बोथोराव रज'ग्रा मुंसे मैगंa kind of winter plant used as vegetable

 • बुथुवाबुथ्रा,गोबौ नङिblunt

 • बुथेबुनानै गोथेto be closed by swelling

 • बुदरबुनाय,बुहाpuffed up,expanded

 • बुदाआदाbrother

 • बुदांउदै गेदेर,बुहाpot-bellied

 • बुद्दिसोलोtactics, intellegence

 • बुद्दि आवथिराहा दिहुनto contrive means, to invent a trick

 • बुन्दाआलासिguest

 • बुन्दिगाइखेरmilk

 • बुन्थाअर दोन्‍नो जिगाबनि हेबनाय एबा सानाय मुथाpaddy straws twisted (braided) into a long stick and used for preserving fire

 • बुब्लिबोथार,सम,बिलिweather,season,time

 • बुमाइगाराइ,जखमwound, sore

 • बुमिनआगर,महर,बिबारdesigns and patterns woven into cloth

 • बुमुथुसमफ्ला, मुस्रा, सफाcork, stopper

 • बुरआखाइ एबा आसुगुरजों हा एरलुto dig up earth with hands or claws, to scratch out earth

 • बुरखायफुसलाय, गोदै गोदै रावजों थगायto cazole, to coax, to persuade by flattery

 • बुरजागोबां,माखासेmuch,many

 • बुरजाबुरनानै जाto secure food by digging or scratching

 • बुरनबुरनानै दिहुनto scratch out, to scratch and take out

 • बुरबुलियागोलोम बोथोराव ओंखारग्रा मुंसे गांफौa kind of winged insect that comes out from inside the earth in the early summer

 • बुरा आलिखेराइयाव फुजिग्रा मासे मोदाइa god of kherai worship

 • बुराउदमुंसे फिसा बिफां आरो बेनि बेदरa kind of small plant and its pungent tuber

 • बुरावबुनाय,बुखांनायswollen,puffed up

 • बुरि/ बुरैबैसो गोरा आइजोold woman

 • बुरुंदामोल, माइहुंpile,heap

 • बुलबइसे बुनाय, बुदबswollen slightly

 • बुलरबुनाय,बुदरswollen

 • बुलायदांनानै रानto distribute by hand

 • बुलायबुज्लायto fight

 • बुलिमोदाइनो बोलि होनायanimals and things sacrified before a deity

 • बुसुंदैब' जायगायाव गावनो जानाय मुंसे दोलa kind of grass in the marshy place

 • बुस्रावथै अर गैयि बुगबगबbloodless, swollen

 • बुहामोदोम गोनां आरो उदै गेदेरcorpulent, pot-bellied

 • बुहुदगोथैनि मोदोम गैयि नुजानाय मदर मोखांghost,evil spirit

 • बेखाथियाव थानाय जिनिसखौ दिन्थिनाय सोदोबthis

 • बेंगेबें जा, खुसि जाto become straight, to be pleased

 • बेंआवग्रि, रैखा खालामto obstruct, to protect

 • बेंखनमिरुनि सोरगिदिं समान गोजानै गिदिंखन्ना थानाय हांखोcircle

 • बेंखन खोन्दोबेंखननि खोन्दोsector

 • बेंखन दाब्लायदखर दब्लायcircular area

 • बेंखन हांखोगिदिंखननाय हांखोcircumference

 • बेंगुराआखाइ खंगा,लेंग्रा आरो थथलाorthopaedically handicaped

 • बेंथेहोथेto blockade

 • बेंफोरबिरबायनाय गुन्दा गुन्द्रि हाद्रि हालाफोरflying dusts and dirts

 • बेखायदासोलो गैयि, खायदा गैयिinconvenient, awkward

 • बेखेवबुंफोर,रोखा रोखायै बुंto describe, to explain

 • बेखेवथिखालामजेन्‍नाय,जागाय जेन्‍नाय, बेखेवनानै बुंथिनायbeginning starting, introduction

 • बेखेवफागुबुन गुबुन सोदोबफोरनि थाखाय थारजा एबा थार सोदोबनि उनाव दाजाबनाय हांखो एबा सिनa termination of a noun, pronoun or verb, an affix

 • बेगरफिथाइ सिङाव थानाय फिथर,फिथाइनि फिथरseed

 • बेगलजुदा,आलदा,गुबुनseparate

 • बेगारमुज्रा,गोनां एबा गैयि मावना होनांथारनाय खामायa forced labour with or without wages

 • बेगेंहारा, मोदोम सिंनि गुफुर गोरा बाहागोbone

 • बेंग्राबेदां जा, दुख्रांto sweel up, to be swollen

 • बेजाथिगुबुन हारिother caste

 • बेजेजेथो,जेथो गोनांknotty,complicated

 • बेजेंजेंना,हेंथा हेंथिdisturbance,obstacles

 • बेथिंबेयाव,ओजोंhere, hither on this side

 • बेदहिन्दु धोरोमनि गाहाइ सास्थ्र बिजाबनि मुंthe Hindu scripture 'Veda’

 • बेद/बेरहरखाब गुब्रुto burst

 • बेदखलगुबुननि हाखौ बेआइन खालामना सेना लानायejection,usurpation

 • बेददोंगुबुनथिं थांनाय, बेरेखturned to different direction, astray

 • बेदरबिफां लाइफांनि रोदानिफ्राय सोमजिनाय गोलाउ एबा दुलुर था,आलुfleshy root, tuber

 • बेदरमोदोम थुख्राflesh, meat

 • बेदरनि आखाइआखाइ बादि फ्राव फ्राव, रद'रद'बेदरplenty of meat

 • बेदाबिबार एबा फिथाइनि थख'bunch of fruit (as areca, coconut)

 • बेदामाइनि हाग्रा एरखुग्रा, हाथाइ गोनां खानजं बादि जोथोनa rake, an agricultural implement for removing weeds

 • बेदांउदै गेदेर गोनांpot-bellied

 • बेदें बुदुंखोनाहां खोनायाहां रोखोमैindistinctly

 • बेद्लाफानसौ, थै सोबग्रा हारा गैयि मुंसे दैसारि एम्फौwater-leech

 • बेन्दोंमानद्लाग्रा बिफां, लेवाcreeping plant, creeper

 • बेनोसैबेनोल', बारा गैलियाthis much, no further

 • बेफारफालांगि, बायलाय फानलाय खालामनायbusiness, trade

 • बेफारिफालांगिरि, बेफार खालामग्राbusinessman

 • बेफोरबां बिसानthese

 • बेमामाख्रा,जे सोंग्रा मुंसे एम्फौspider

 • बेमा जाउनबिदैख',सिङाव जागिनाय बेमा फिसाफोरswarms of spiderlings bred inside the shell of spider

 • बेमारलोमजानाय साजानायillness

 • बेमारि/बेरामिजब्राsick,ill

 • बेमा सिनायबेमा सोबनाय,बेमा जाफ्रामनायsucked by spider

 • बेयावबे जायगायावhere,at this place

 • बेराइनजुर, जिब जुनार हाबनो हायिनि औवा एबा गुबुन बेसादजों दुमनायwall,fence

 • बेरानिखिलाबारि, खिलाखुन्थि,खिलागनweaver's rod or peg of iron

 • बेरामलोमजानाय साजानायillness

 • बेरायथाबायथिं, दावबायto walk,to travel

 • बेरेमुंसे बिसआरि खिस्लां गोरा गांफौa kind of insect with sting, wasp

 • बेरेखा बेरेखिगावजों गाव बेरेखाmutually opposite

 • बेरेफुंअखा नायसि, सान ओंखारनाय समearly morning

 • बेर्गदिलुन, मेगन गेदेर गेदेर गोनांhaving large prominent eyes

 • बेलथायउलथाय,साया सिं जाto turn upsidedown

 • बेलासान्दुं मोले जानाय समlate evening when the sunshine becomes soft

 • बेलि बिबारमुंसे मोदोमफ्रु बिबारa jasmine flower

 • बेलुनबार एबा गेस सोनाय बल;balloon

 • बेलेन्दारिमोनद्लाto slip about

 • बेललावगुवार गेवनाय (मेगन)wide open (eye)

 • बेवबे जायगायावhere

 • बेवाइ हौवा(हिन्जाव मसानसिनि) फिसाइनि बिदा, बिनानावनि फिसाइhusband's elder brother,younger sister's husband

 • बेवाइ हिन्जाव(हौवा मानसिनि) बिफंनि हिन्जाव, बिसिनि बिब'(male person's) wife of younger brother, elder sister of wife

 • बेसरमैगं जाथोनि थाव ओंखारग्रा बेगर गोनां मुंसे लाइफांmustard seed and its plant

 • बेसाउखुमनि थोरफोone of the layers of thatches spread on the roof of a house

 • बेसादजिनिस,मुवाthings,goods, materials

 • बेसेनदर,दामvalue, price

 • बेसेबांबेसे गोबां, बेसे बुर्जाhow much, how many

 • बेहायबेयावhere, at this place

 • बेहेरगाब्ला ब्र हाबलांग्रा हाब्रु दैmire, muddy pit

 • बेहेलबेल बिफां आरो बेनि फिथाइthe woodapple and its tree

 • बैगोजानाव थानाय मानसि, जायगा,मुवा बेसाद दिन्थिनो बाहायनाय सोदोबthat

 • बैग्राबान्दा,साखर'slave, servant

 • बैग्रिमुंसे गोखै बिफां आरो बिनि फिथाइthe plum tree and its round acid fruit, jujub

 • बैजादलाथुवा,मोदलाwicket,evil

 • बैथालागाज्रि आखुनिlincentious,a man of no character

 • बैथालीगाज्रि आखुनि हिन्जावwicked woman, woman of bad character

 • बैदारबादारिफोरनि गाहाइleader of workers, supervisor

 • बैदासिगोदो बर' राजाफोरनि आमोलनि मुंसे आमलाa Bodo officer in the days of ancient Bodo kings

 • बैदासिआगोलनि मुगानि बर' बैरागिa Bodo mendicant of ancient times

 • बैदोबेराम नायग्रा अजाphysician

 • बैनायदाहार सुखनो हायिनि थाखाय खामानि मावना होनायsystem of bonded labour

 • बैनायबिनानावनि फिसाइhusband of younger sister

 • बैबादिबै रोखोमlike that

 • बैबोगोजाननि बेसाद एबा मुवा दिन्थिनायthat also

 • बैरागिइसोरखौ नागिरनो थाखाय नबां नागारनाय मानसि,सादुmendicant,recluse

 • बैरागि आगरसियाव दैखांग्रा मुंसे आगरa pattern made on cloth

 • बैराथीहाबायाव हौवा गोदानजों थाफाग्रा आरो आलारि बाथिजों बरायग्रा, बिसोर राइजोफोरनो गय आरो जाग्रा मुवा रानग्राwoman attendant of bride and bridegroom in a marriage ceremony

 • बैसांजिनिस एबा उन्दुनो थखथा एबा औवाजों लुनाय गोजौ जायगाa raised bamboo or wooden platform to put things or sleep on

 • बैसागगोदान बोसोरनि गिबि दानthe first Indian month corresponding to mid April to mid May

 • बैसागोगोजाम बोसोर जोबनायनिफ्राय गोदान बोसोरनि स्नि सान सिम फालिग्रा आसाम हादरनि रंजालि फोरबोthe famous festival of Assam,Bihu

 • बैसागुगोजाम बोसोर जोबनायनिफ्राय गोदान बोसोरनि स्नि सान सिम फालिग्रा आसाम हादरनि रंजालि फोरबोthe famous festival of Assam,Bihu

 • बैसोजोनोम साननिफ्राय सान्नाय बोसोरage

 • बैसोमाथाबुहुम, हालुर, भुमthe earth, world

 • बैसोरबिसोरनि गोजानाव दिन्थिग्रा महरthose

 • बौदानto cut

 • बौलोखामानि खेराearring

 • ब्रा ब्राएमब्रा एमब्रा,अख्रायै गंगारvery obstinately, persistently

 • ब्रैथामनि से बाराfour

 • ब्रैजिजिबारा थामजिनिforty

 • ब्रैजिथिब्रैजिनि फारिfortieth

 • ब्रैथिथामथिनि उन फारि सेfourth

 • ब्लदथाब,गोख्रैsoon

 • ब्लासर्थ बुजायनाय उन बासेबa conditional suffix, if, in case

 • ब्लाउगुवारैwidely