• बर' हांखो हालानि नैजिब्रैथि खौरां हांखोthe twenty four consonant letter of the Bodo alphabet

 • भान्दारबाख्रि,जमा दोनग्रा न,दोनग्रा नgodown

 • भारतारीभारत हादरनिIndian

 • भारतसाभारत हादरनि फिसाcitizen of India

 • भावथिनादिन्थिनाय भावdrama, acting

 • भावथियाभावथिनागिरिactor

 • भिटामिनदोल, फेदेरखां मुवाvitamin

 • भिसागुबुन हादराव थांनो हानायनि राहा लेखाvisa

 • भुमखौरांबुहुमनि बाथ्राgeography

 • भुम बाद्दाबुहुम बिजोंनि बिद्दाgeology

 • भुमजेर लैथोभुम गेजेराव थानाय एबा सोमजिनाय लैथोMediterranean sea

 • भुमसुहा-सुखान्थिgeometry

 • भेलफोजाव हरनो एबा नाव बादि बाहायनो खाजाबनाय थालिर बिफांa float of banana plants