• बर' हांखो हालानि नैजिस्नि खौरां हांखोthe twenty seventh consonant letter of the Bodo alphabet

 • थाथ',थाto wait, to tarry,to stop

 • रंगाब, बोरोनcolour

 • रंगाबिखुङाव बिबान बाग्रा ख गोलाउa long and large basket for storage of paddy

 • रंगिनारं गोनांcoloured

 • रंगिना संगिनाबायदिसिना गाबनि, जोंब्लाव माब्लावcolourful

 • रंगिलारंजाली, रंजासुलीsportive, cheerful

 • रंजाखुसि जाto be glad

 • रंजालिरंजासुलीcheerful,joyful

 • रगआजार,बेरामpain, disease

 • रग'नोगोदcash

 • रग' रग'गद गद, गोगो बेगरconcrete

 • रग’जानायआसि,मोदोम सेवखालांनायleprosy

 • रग’ फुरनायबिगुरनि मोनसे बेरामwhite leprosy

 • रज'गाजि, खिलिto germinate,to shoot forth

 • रज'मानिजा, खामानियाव होto be effective or fruitful

 • रजंसु, दानसनाय बिफांनि सायाव थानाय बाहागो, औवा एबा बिफांनि बायखोन्‍दा जंफारstump

 • रजगारखामायनाय, आर्जि, आयincome

 • रजनआथा आथा मुंसे बेसाद,बिफांनिफ्राय ओंखारनाय मुंसे रसrosin

 • रज'बेसादरजनानै सोमजिग्रा बेसादplant

 • रजेसना, सना माइनाव, जिउनि सनाbeloved, darling

 • रथगराइजों बोनाय राजा जोहोलावफोर बाहायग्रा गारिchariot

 • रथ'थाथ'wait a bit,stay a little

 • रथ'गथा आरो दुलुरsolid and sound

 • रथिमुलिआव गोनां मुंसे बेन्दोंa small creeper

 • रद' रद'गेदेर गेदेर थुख्राbig sized pieces

 • रदाइनेम,नेम खान्थिsocial rules and customs

 • रदायरादाय,बाथ्रा होलायनायcontract, agreement, negotiation

 • रनजागोथाङै जानाय संख्रि बानलुsomething for tasting

 • रनदाहिन्जाव थैजानाय हौवाa windower

 • रनदैमाइरंनि दै, माइरं सुनाय दैcoloured water after washing rice

 • रनदैदुब्लिबारियाव रज'ग्रा मुंसे रुमुदु हाग्राa kind of grass

 • रनसाइसुजु, सुजुनाय रायथायessay, article

 • रनसायलिर, सुजुto write, to compose

 • रबगोहो गैयि जाto be without energy

 • रम रमख्रुब ख्रुबnumb

 • रमायनानायनो मोजां जुथिdelightful, pleasant, pleasing

 • रम्बासखेंस्‍ला खनानि समान समान आखान्थि गोनां लिग दब्लायrhombus

 • रयनामाइ हुथुमग्रा जोथोनa kind of implement for collecting seeds

 • ररगजिरायाजासे गto flow continously

 • रसफिथाइ, बिफां लाइफांनि बिदैjuice

 • रस गोनांबिदैजों आबुंfull of fluid

 • रसबादमोदोमाव बारा रस सोमजिनानै जानाय बात बेराम, रस बिसालिa type of rheumatism

 • रसाआबजाफोर बायनायनि फोरमान बिलाइa receipt

 • रसा नांओंखाम मोनजायालाबा थाto starve

 • रहायलहराय, रोमोलांto wither,to fade

 • रहायलांगोरान जालांto get dry

 • रागोरा जा, गोख्रों जाto be hard, to be strong

 • रांसोरांlustne

 • रांथाखा फैसा,धोनmoney,wealth

 • रांखिनीरागा थिउरिया हिन्जावhot tempered woman

 • रांगावगारां गिदिर गोनांcacophonous

 • रांगोबोरसियाव लागायनाय सिहा,lead

 • रांदायरांनि जरिमानाfine in terms of money

 • रांफाथारोखोमसे मेथुa kind of metal

 • रांबारसाखोमा लागायनाय सिखि एबा थाखा गोथांनि मालाa necklace made of coins fitted with rings

 • रांरां सांसांस्रा स्रा बुंग्राout spoken

 • रांरासिब्रह्मBrahma

 • रांसारसोर्गोheaven

 • रंसारिसोर्गोनि एबा सोर्गो आव थांनायdivine

 • राइजोमानसिफोर,सुबुंफोरthe people

 • राइजो राजादंनायमानि मानसिफोरthe commoners

 • राहदोंमिजि मिजि बिलाइ आरो ब्रि ब्रि सु गोनां बेन्दों हारिनि मुंसे हाग्राcane

 • राखांगोरा जा,राफुto be hard

 • राखांरासिखेरें मेरें,गोराद्रायill-tempered

 • राखावगोरा,रागथिhard,harsh

 • राखावरासिख्रां,ख्रां,रोसि गैथारै गोराrough and tough

 • राखिदोन, लाखि, बासायto keep, to put, to save

 • राखेबगोरा,सेमथाhard, stiff

 • रागरागाanger

 • रागमेथाइनि मुंसे खबामa mode of music

 • रागंमुंसे बिफांa kind or species of bug tree

 • राग'राहाब,बैसो बारग'to be overaged, to be overmatured

 • राग'नाय रोंग'नायआखाफाखा,गोरोंगोराexpert, skilled

 • रागरागाanger

 • रागिनिमेथाइनि रैसुमै खबामmixed tone

 • राङिसेरजानि ब्रैथि देंखो दुरुंThe fourth string of the Serja, a Bodo musical instrument

 • राङिगोजा गाबनिred,red-coloured

 • राङि रदासेरजानि ब्रैथि आरो सेथि गारां दुरुंthe fourth and the first strings in the Serja

 • राजराइजो खुंगिरि, राइजोनि बिगोमाking

 • राजराइजो खुंगिरि,राइजोनि बिगोमाking

 • राजआफादराजानि आफादroyal court, cabinet

 • राजउलाफादराजानि मासिthrone

 • राजखान्द्राबर'फोर फुजिग्रा मासे मोदाइa god worshipped by the Bodos in Garza

 • राजालामाअख्रांनि हाथरखि हालानि थुबुरmilkyway

 • राजालामाहादरनि देरसिन लामाhighway

 • राजिसिमान जानायagreeing,willing

 • राजिनामामुसलिखा,उइलa deed of agreement

 • राथिआनासेनि 6 बाहागोनि बाहागोसेa weight of 1/6 part of an anna

 • रादबनायइसे गोरा जानाय,राजोबैa bit matured

 • रादाबखौरां,खबरा,खबरnews

 • रादायबाथ्रा खाखानायnegotiation, agreement

 • रानगोरान जा, गिसिया खारto dry,to get dried

 • रानबाहागो खालाम, बाहाग खालामto divide, to distribute

 • रानखाय सिखायबाराद्राय राननानै थायैinsufficient due to much disbursement

 • रानखाव रानसिगोरानथारfully dried

 • रानज्रयराननानै हामनायwithered

 • रानज्रिंरानखेबto become utterly dry

 • रानथंराननानै मोदोम फिसा जानायthin

 • रानथाबराननानै जोबto be exhausted by drying

 • रानथेराननानै गोथेto get blocked by drying

 • रानदबइसे गोरान जाto become dry slightly

 • रान्दीफिसाइ थैजानाय हिन्जावa widow

 • रानफुद्लारानहांनायhalf dried

 • रानसावबिदै गैथारै गोरानvery dry

 • राफोदरागथि, द्लाम गोराtight, fairly hard

 • राफोदाइइसोरनि थान्दै, धोरोम गुरुprophet, representative of god

 • राफुनायगोरा जाफुनाय,देरफुनायgrowing

 • राबगोसो जानायinterest

 • राब गोनांगोसो गोनां,गोसो होसारनायinterested

 • रामखंदैमा जिंनि बालाबारियाव जरा जरा थाबायग्रा मुंसे हांसो, हांसोबालाthe ruddy sheldrake, the brahmani duck

 • रामसियारिबर'फोरनि मुंसे हारिa Bodo title

 • रामायनरामायण सलन्‍थायमाthe epic Ramayana

 • रामोन्दाथेफ्रा,देरनो जौनो रोङैdwarf, stunted in growth

 • रायमोन्थोरजों मानसिखौ खहा खालामto harm someone by means of conjuration

 • रायमानसिखौ सोंखारिscold

 • रायबाथ्रा फोरमायto speak

 • रायगनदौदिनी लाग्रा राइदोंनि गनa cane stick used by Doudini

 • रायनायबुंनाय, गाज्रि राववै बुंनायreproach, curses

 • रायफोरनायबुंथिग्रोनाय,सिगांनो बुंनायpreface, introduction

 • रायमालिआनारसpine-apple

 • रायसिखहाथियारजों बेराम नायनाय बिद्दाsurgery

 • रावमाथोvoice

 • रावनियाबाराद्राय रायज्लायग्राtalkative

 • रावबोसासेबो नङाno one,nobody

 • रावारिमोनसे राव रायलायग्राa speaking member of a language

 • रासायनबिज्ञान एबा गोनोखोनि मोनसे बाहागोchemistry

 • रासोऔवा एबा सोरनि बानायनाय हिसाननि आगजेंthe reed in a handloom

 • रासिरासिसोरखिनि जिनै सिननि मोनसेany one of the twelve signs of the zodiac

 • रासिखाफाल, गोरोबनायluck,resemblance

 • राहासोलो,आदबways, means

 • राहा खानाराहा गोमानायhelpless

 • राहाबनायराफुनायmellowing

 • राहिबाहायनानै थानाय, बासिनायbalance, saving

 • राहुसान एबा अखाफोरखौ मन'ग्रा मासे सानबोलाउरियारि असुरRahu

 • रोंमिथि, मोनथिto know,to understand

 • रोंजारोङालाबा,रोङाहसियाwithout having any knowledge or experience

 • रोखागोजों, नुसारनाय,नंगुबैdistinct,clearly

 • रोखोमजाथो, गोरोबनायvariety, kind

 • रोगादाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेआव लांto carry from one place to another

 • रोगांजाबगांmuch

 • रोगां रोगांगोबाङैprofusely

 • रोङाफ्रामारोङासियाwithout having any knowledge or experience

 • रोजाजि जौthousand

 • रोजागुदु,गोबबा नङैthick,dense

 • रोजाबमेथाइ खनto sing

 • रोजोबगोरोब, अरto fit,to be fit

 • रोथोनरथ, रौ रोथोनchariot

 • रोदाबिफां लाइफांनि आदार सोबग्रा आरो हमथाग्रा आंगोroot

 • रोदाथै खारग्रा बिजों,सिराvein

 • रोदोगुदिroot

 • रोदि फोथैगुदि जाहोनखौ फोथैto root out the prime cause

 • रोदोमगोदान बिलाइ एबा दालाइ हर, जाखारफिनto begin to grow or put forth

 • रोनदावहाwar

 • रोनावगोदाव सोराव जा,हालाय हाफाय जाto be helpless

 • रोनो रोनोबुंजासे, थोन थोनfully, much, exessively

 • रोबैजिंborder

 • रोमोगोमो जा, मोनto become yellow, to ripen

 • रोमोदोमाहि, बैसो जाब्लाबो बैसो जायि बादि नुनायof soft complexion and tender constitution, looks tender although aged

 • रोमै रोमैएफा एफा,रिउ रिउfaintly, indistinctly, dimly

 • रोमैलुनुहां नुआहां, खोनाहां खोनायाहांdim, indistinct

 • रोसिबिदै, रसjuice,soup

 • रोहो रोहोजोंबाय थानाय,रोमै रोमैblazing, flaming

 • रोहो रोहोखहा गैयि, गोबां,बुरजाexisting in an ample quantity,plenty

 • रिहि,सिcloth, garment

 • रिंसोदोब जा, गोमto sound, to echo

 • रिंगावगोसा रिंलांनायa ringing sound

 • रिंगाव रिंसिगोसा गोब्राब रिंहोनानैwith heavy echo

 • रिंगुदामग्रा देग्रा आगजेंmusical instrument

 • रिखाउसाबर' हिन्जावफोर खरआव लाग्रा सिturban or chador

 • रिगिरिगांजोंब्लाउ माब्लाउtwinkling, dazzling

 • रिगुदिमासा बर' हिन्जावफोरनि दानाय मेख्लाa waist cloth woven by the Dimasa women

 • रिजाउदाहार ला, सोलाउ लाto borrow, to take a loan

 • रिजिफिसाsmall

 • रिथायमन्जुरिsanction

 • रिथिरिथाथाय थाय, दाब दाबscattered

 • रिदिं रिदांख्रि ख्रि, दिन्दां दिन्दांclustered

 • रिन्दावहांमा सुरहाबanguish

 • रिन्दाव रिनसिहांमा सुरहाब सुरहाब, गोलाउ गोलाउ हां बोनानै दुखु आगारसारनानैin anguish

 • रिफिमोदानto reflect

 • रिफिसाग्लोब, गोसारto spread

 • रिमिनफिस्लि, लिमिनto slip

 • रिमिनद्लाफिस्लाslippery

 • रिलिदेंखोtune

 • रिलिमोसानायdance

 • रूना सिथारग्रा बिस बिफांa poisonous stump which is used to detect and kill a fish

 • रूदै गुदुङाव फोमोनto boil

 • रूंबिगुर सोलाय, बिगुर सोलायनानै गोदान महर लाtransform,metamorphose

 • रुंगुरुं जाto be loose

 • रुंग'नायबिगुर सोलायनायmetamorphoses

 • रुंनायगावनि महरखौ सोलायनानै गोदान महर लानायtransformation

 • रुंसासोर्गो,अख्रांheaven

 • रुंसारमहर सोलायनायmetamorphosis

 • रूंसारिथैलांनाय, सोर्गीआरिdeparted, late

 • रुख’रुनानै बख',रुनायजों मैलामैलिफोरखौ होखारto boil and clean

 • रुगुंजिं,लोबोरside of anything, edge

 • रुजारुनानै जाto boil and eat

 • रुजुरिजाय,मिलायto compare

 • रूजुनखर'आव बजाय लाto carry load on the head

 • रुजुरुमुआलो गोजोनै, मिनि खुसियैpeacefully, cordially, happily

 • रुफामुंसे गुफुर मेथुsilver

 • रुबुगुरै, मिस मिसsoft

 • रुवाबन दानग्रा सोरनि गोबौ जोथोनan axe

 • रुवाफेराय सिङाव थानाय गथा गथा गनrafter

 • रुवाथीबेरहेन, माइ गायनो आरो खामानि मावनो लाखिनाय हिन्जावseasonal woman labour

 • रुवानसा,मिजौwinnowing fan

 • रुवायसा,मिजौto exhaust with numbness

 • रुयगुरै जा, नोरोम जाto be soft

 • रेगासिन,हांखो,नेर्सोनline, mark,track

 • रेजेंगिलिर नङैlight, not heavy

 • रेन्दाबंफां सैनाने समान खालामग्रा जोथोनa plane

 • रेदेउन्दै,रथ'distinctly small pieces

 • रेदें रेदेंरग' रग', थख' थख', स्र स्रvisible, distinct, clear

 • रेबलेरहाय,सेरेम, रहायto fade,to languish

 • रेबलिरto write

 • रेवाखुन्दुं आसिफा जख'plait of thread

 • रेवाखान्थाल बिसबa sheath of jackfruit

 • रेवरेवागुमा बादि मुंसे गांफौcricket, jumping creeping insect

 • रेससोलिबोनाय,सिनtradition,mark

 • रेसनजाग्रा मुवा, खरागration

 • रेसेमजान्जि एबा आखाइयाव गानग्रा दिरुंa kind of fancy string

 • रेहायनागारनाय, बाद होनायexemption

 • रैखाबासायनायescape

 • रैरुबसमायना, नायनो मोजोंattractive, very beautiful

 • रौ रौ गाबहोस्रिखाव होस्रिखाव गाबto cry loudly

 • रौनियासान्थ्रि, रोन नांग्राsoldier,fighter

 • रौ रोथोनआइराखि गराइआ बोनाय रोथोनchariot