• बर' हांखो हालानि नैजिदाइनथि खौरां हांखोthe twenty eight consonant letter of the Bodo alphabet

 • ल'हारसिं, बल' ओंथि फोरमायग्रा उन बासेब, मावगुन आरो बिगुननि महर होनायाव बाहायनाय जायोa suffix used in forming adverbs and adjectives to mean only

 • लंअन्थाइstone,rock

 • लंरोखोमसे मसलाclove

 • लंगोलाउto a length, in a lengthened manner

 • लङादंग', जाम्फैa canal, a drain

 • लंखाइथुंग्रिsword

 • लंखिरूलं बिबार बादि नुनाय मोनसे रोखोमनि गहेनाa kind of clove shaped ornament for ear

 • लेख्रावहुंनानै दोन्‍नाय, अन्थाइ दोमोलpiled stone, hillock

 • लंग'गग'loose

 • लंगिमहागजेर हांखोनिफ्राय सानजा एबा सोनाबनि खनायै गोजान हांखो, द्राघिमा हांखोlongitude

 • लंगुबाबालागोनां अन्थाइ,बालासिहा अन्थाइsandy stone

 • लंथंलांदां,सि जोम गैयिbare,naked

 • लंथाइगोजाम अन्थाइold stone

 • लंरांअन्थाइ थिया,हाजो थियाsteep rock, precipice

 • लंलंगोलाउ,गोलाउ गोलाउlong, very long

 • लंलागोलाउlong shaped

 • लखबलु,लुनानै खोलैto pour

 • लख्राहाग्रा इसेयावनो थाग्रा मुंसे फिसा मोसाwolf

 • लगायफोनां,जरायto mix,to connect

 • लगाय मोनदेरगलाय गथायmixed

 • लथबथबलदब दबlumpy, lumpy shaped

 • लथियागस्ला गानैwithout shirt, blouse on body

 • लदबगथाlumpy

 • लदालांदां,मोदोमाव सि गैयिbare,open

 • लफायआदार गोनां बोरसिखौ थफायबाय थाto dip fish,hook in water to catch fish

 • लमबायदिनदांhanging

 • लरग’ ग'गुरैloose, slack

 • लरग' थरग'बायनानै सोलियै जानाय, गेग्रुंshaky

 • लरेदइसे मावहां जानायmoving slightly

 • लल' लालाबाथ्रा फुथिजोबैnot clear, indistinct

 • लल्लाबारा सियान नङिnot so intelligent

 • लहरायरानज्रब, रानलांto get dried, to wither away

 • लहासोर, मुंसे मेथुiron

 • लालियानि गुसुं महरshort form लिया

 • लाआजावto take

 • लांलामा होथेग्रा गनgate way bar

 • लांफोजोबनानै थांनाय दिग्थिग्रा उन बासेबa suffix to denote accomplishment and departure

 • लांलानानै थांto take away

 • लांखागोबाव समनि सिगांlong ago

 • लांखालथांनाय समpast

 • लांख्राबायनाय,बायहां जिहांdecayed

 • लांख्रांसाथिं मोखां जानानैwith face upwards

 • लांगादखना फोरलांwomen's cloth

 • लांगादाबखाa kind of big pot

 • लांगाबदाब्ले,गुवारflat and wide

 • लांगोनान सगआव हाबनाय लामाgate

 • लांथासादिमासा बर'फोरनि मुंसे माहारिa family clan of the Dimasa Kachari

 • लांथियाल'थं, दाबु एबा बिखुं गैयि(दाबा)naked, bare

 • लांदांउदां,गुवारopen, free

 • लांदां फादांखोबथेनाय गैयिopen, uncovered

 • लांफांआलां फालां, गोदाव सोरावindifferent

 • लांफैलानानै थांफैto run away quickly,to start quickly

 • लांफैथा होफोरला फोरथा खार, गोख्रै थांto run away quickly, to start quickly

 • लांसुनियालुबैसुला आखुनि मानसिlicentious man

 • लाइमुंसे मैगंa kind of vegetables

 • लाइबिलाइleaf

 • लाइखंथालिर बिफांनि बिखेंsheath of a banana plant

 • लाइगांलाइनि गाब एवा रंlight green

 • लाइफां बिगियानलाइफांनि गोनोखोBotany

 • लाइमोनइसेल' बैसोनि, गोरलैof tender age, young

 • लाइल'थरसमफथिproperty

 • लाइलरदलरै,गोरलैयैeasily,without effort

 • लाइसमहाबा एबा माबाफोर खामानिनि उनाव बन लाइ लायनायनि जाहोनाय जानायthe final feast of a ceremony

 • लाइसारिलाइ बादि नुनाय, लाइस्रिsomething like a tender and smooth leaf

 • लाइसिलेखा, बिजाब, सानलायमा बिजाबbook,magazine

 • लाइसिमग्राबर' खसारि राजा ताम्रध्वजआ सेमखर होननाय जायगायाव गावनि फोरजा फिसाफोरनो होलांनाय आगरनि गांसे सिa piece of embroidered cloth presented by the Kachari King, Tamradhwaj to his subjects at Semkhor

 • लाइहुखफ्रि थोबग्रा हालदै जाथोनि मुंसे लाइफांa variety of dwarf plant by the leaves of which Khophri (zapi) is made

 • लाउखुमब्रा फोलेरनि इंख्रि जाग्रा मुंसे फिथाइ आरो बेनि बेन्दोंlong gourd

 • लाउगोलाउ जा, दिगयै बारायto be long

 • लाउखारमोसौ-मैसो गुमग्राcowboy

 • लाउखार ओंखामपिकनिकpicnic

 • लाउखार गसाइश्रीकृष्णLord Krishna

 • लाउखार मेथाइलाउखार फोर खनग्रा मेथाइpastoral song

 • लाउगागोजौtall

 • लाउगा लाउसिलोउगा-सुंगा,हायगा जौगाuneven in length

 • लाउगा सुंगागोरोबै जखानिuneven in length

 • लाउजेंलाउस्लिबgradually pointed

 • लाउथाइजौ सेरग्रा औवानि आगजेंa bamboo implement for distributing wine

 • लाउथाइ थख्राजिनिसफोर दोनग्रा लाउ बिखंempty shell of gourd calabash

 • लाउथिगन, आखाइयाव लाग्रा गनstick

 • लाउदुमगेदेर दुलुर महरनिlarge and round in shape

 • लाउबामानसिनि मोनबा गियान इन्दारिfive sense organs of human

 • लाउमुरागं गैयि, गं लान्‍थhornless

 • लाउरिजोबोर गोलाउ, गोलाउथारfairly long

 • लाउहाबगोलाउ जाहाबto lengthen

 • लाखजौसे रोजाlakh

 • लाख्राबैसांनि दाहाम सायाव बनाय गथा गनफोरpieces of solid wood placed upon the beam

 • लाखिलानानै दोनto keep,to hold back

 • लाखेराजखाजोना नाङै एबा गैयिrevenue free

 • लागामगराइखौ सालायनो बेनि खुगायाव लागायनाय सोरनि जिनज्रि आरो बिगुरनि दुरुंrein

 • लागाम गैयैखुगा लोबोर,सामलायनाय गैयै, खुगायाव बान गैयिunrestrained, uncontrolled

 • लागाम होदबथाय,होबथाto control, to restrain, to check

 • लागारसाजा,सास्थिpunishment

 • लाग्राजाय लायोone who takes,taker

 • लागोगामिvillage

 • लागेदथादआजासेwithout interruption, constantly

 • लागैथाखाय,जुनैfor, for the sake of, an account of

 • लाङादिङाजोबनो गैयिlingering, never-ending

 • लाजिआसुसु मोनto feel ashamed

 • लाजिनो अहालाजिनो बालांto be ashamed

 • लाजिसिंसिंलाजिनांगौ लाजिनो गोनांshameful

 • लाथाखानथावख्रिpupa

 • लाथागथाround

 • लाथिखलंथं, जेबो गैयिempty,bare

 • लाथिखमोनबो गैयि, मुखुलzero, cypher

 • लाथिमथबदिtop

 • लाथिमस्रां,द्लु,गासिबोwhole, complete

 • लाथुमबुथुमनानै ला,हमथुमनानै लाto take together

 • लाथूवाबैजाद, दुथांwicked,naughty

 • लाथेरलाउथि सिबनायstick fighting

 • लादिबिर्जो,सुचख्रsemen

 • लादुमालादुरा,लाद्राlumpish,corpulent

 • लानजाइजुनादनि खिथुनिफ्राय ओंखारना थानाय गोलाउ ओंगोtail

 • लानजाइ साफ्रेथियारि जा एबा खालामto be ready or to make ready for an action

 • लानथासर',हुदाhabit,custom

 • लानथाखानाइ गैयिbald headed

 • लानथा नांजेंआ एबा लेथा नांto be in troubles

 • लानथ्रा लानथ्रिखावख्लाब खावख्लिबscattered,here and there

 • लानथ्रिलारियै, फारियैat a stretch, continuously

 • लानदुनलानथा,लानथ'devoid of hair or leaves

 • लान्दा खान्दाजोबस्रांनायcompletely destroyed

 • लानायदैनाय, आजावनायtaking,acceptance

 • लानायलानानै नायto take and see

 • लाफाबिलाइ गावदाब गायदाब बिज्ला गोनां मेसेंनि बारिa kind of winter vegetable

 • लाफा गोफारइंख्रि गोलाउ खारैजों संनाय लाफा इंख्रिa curry of lapha leaves prepared with alkali

 • लाफा सायखदुफां आरो मेसें बोथोराव गाबग्रा मुंसे दाउa kind of migratory bird seen within spring time in Assam

 • लाफा साइखमुंसे बिलाइ इंख्रि जाग्रा बिफांa kind of vegetable plant

 • लाफिनहोनायनि उनाव ला,लाबावto take again,to retake

 • लाबshort form of दालाब,द्लाबshort form of दालाब,द्लाब

 • लाबजेहागुंनिफ्रायनो साग्रा खुन्दि गोनां मुंसे जेa kind of fishing net

 • लाबथंथंगोजौयै बालेंtall and thin

 • लाबदांदाब्लांflat and wide

 • लाबलाब साबसाबहिसाबनि बारा, जानला मानलाexcessively,extravagantly

 • लाबायलानानै ओजों हजों थांबाय,लाबथिंto take and move about, to carry about

 • लाब्रागेदेर गथाthick, heavy

 • लाब्रागलाय गथाय मैगंजों संनाय इंख्रिcurry prepared with mixed vegetables

 • लाभाअरगें हाजोनिफ्राय ओंखारनाय लाव लाव बेसादlava

 • लामलामाroad

 • लामरानहोनो थाखाय फुवारना हो,गेवलांयै फोरानto open to dry

 • लामफादै बारा जानायखौ हगारग्रा लामoutlet to pass excess water, sluice gate, outfall

 • लामबेराफानथाव एमबु,फानथाव बिलाथिtomato plant and its fruit

 • लामब्रखर' गज', खर' गैयिheadless, topless

 • लामब्रेखानाइ गुसुंshort haired

 • लामलामगुवारै गोलाउwidespread

 • लामसरहाग्रा गेजेरखौ लेमनानै दिहुननाय लामाnarrow path between plants and trees

 • लामाथाबायग्रा लिग, सरगroad,path

 • लामानि सुलामानि सु बादि सुथुरenemy as a thorn of the way

 • लायसिमान लानाय एबा रूजुनाय बुजायग्रा उन बासेबa suffix denoting a sense of response

 • लायथांनानै, लानानै फैto fetch

 • लायलथरमाल माथा,जिनिसफोरthings

 • लायस'थानानै लायग्रोto go and bring in advance

 • लाय होबारगा मावनो होto give indulgence

 • लारिसारिa line or row

 • लाल बाहागिगोजाननि बाहागिdistant relative

 • लालायसिमा बारto cross the margin or capacity

 • लालिथांखु आलुवायाव लागायग्रा मेथाइ गोदिtreacles from molasses

 • लालिमासिख्रिbutterfly

 • लालुंबर' माहारिनि मुंसे दालाइthe name of a class of Bodo people

 • लावदैब्रां,दैस्रांwatery

 • लावलावदैलाव,दैब्रांliquid

 • लासैगोख्रै नङाजासेslowly

 • लाहासिल महर होनायाव बाहायग्रा मुंसे बेसादsealing wax,lac

 • लाहामानसिनि बिगुराव थानाय मुंसे दागोblack spot in a body

 • लाहारजगार, जय जगारarrangement

 • लाहारिबर'फोरनि मुंसे माहारिa title of Bodo people

 • लाहिउन्दै, फिसा, मिहिtender,slender

 • लोमालाgarland

 • लोंखुगाजों लाव लाव बेसादखौ बोनानै लाto drink

 • लोखखि गारजालोखखि मोदाइमानि मुङै खुंनाय गारजाa type of Garza worship

 • लोखखि सारालोखखि गैयिunfortunate

 • लोगखेदालोगोआव लाबोफानायtaken along with as a child of an widow by her former husband

 • लोगसाबेरामाव थालांनाय आजार,सर थानायeffect of disease

 • लोगसियाखुनि जानाय, बेंग्रा जानायwounded, disabled

 • लोगोसमब्रा समब्रि बैसोनि मानसिcontemporary, friend

 • लोथोनोरोम, गुरैsoft,mellow

 • लोदैहौवाफोरनि आथोन, हौवानि सिनpenis

 • लोदै गोथैफिसा थाहोनो हायैimpotent,having no power to produce children

 • लोदै बेगरलोदैनि बेगरtesticle, testis

 • लोबसाबोन, बेसर,खारै बायदिजों खर' आरो खानाय सुto wash the head and hair with soap, mustard seed powder, alkali etc.

 • लोब लोबदोबै दोबैin large number

 • लोब्बासोमोन्दोconcern,connection, relation

 • लोबोरजिङाव थानायbeing on the edge, being on the brink

 • लोबिदगोमानायvanished

 • लोनथिगथ'फोरनि मोदोमाव फिसा फिसा सिथर बेरनानै लोमजानाय बेरामmeasles, chicken pox

 • लोनथिबिलाइ आरो बिजौखौ मैगं जाग्रा मुंसे बेन्दोंcreeper ‘lonthi' leaves and top of which are used as vegetable

 • लोमदैजों साग्लोबto over flood

 • लोमखोबजोब, ग्लोम,खोख्लोबto cover up fully

 • लोमजब्रा जानानै मोदोम दुंto have temperature by illness

 • लोमजानाय साजानायजब्रा जन्था जानाय,सानाय सुनायailments

 • लोमफावलोमसावto overbrim

 • लोरगिनाव जावग्रा औवानि दान्दा गोलाउa long bamboo pole for pushing boat forward

 • लोरबांगुरु, बोलोगैयि, राफोद नङिweak, loose, slack

 • लोरलारानज्राब जानाय, राननायwithered

 • लोरलामेंग्लिनाय, मेंनायtired

 • लोरलागोजौtall

 • लोरलांदिनदांhanging, drooping

 • लोरिदोरोद, जायगा सोलायto move,to move aside

 • लोरौलावथिplough sticks

 • लोहाबथब्ल, दैआव हाबto dip, to dive into water

 • लिंलिंनायto call, to invoke

 • लिंग्रिआथिं फेहेlame,maimed

 • लिंथिसारोमायpiece of cloth tucked to the waist

 • लिंलाबदिनदांhanging

 • लिंलिंगुसेब सिददा, सेरेरे गोलाउnarrow and straight, thin and long

 • लिंहरगोजाननिफ्राय लिंto call from a distance

 • लिउ लिउदलर थायाजासेunsteadily

 • लिगलामाroad, path

 • लिग दब्लाइउलथा उलथि समान आरो लिग आखान्थि गोनां दब्लाइparallelogram

 • लिग हांखोसमान गोजानाव थानाय दोंनै हांखो,स्रें हांखोparallel lines

 • लिनथ्रिफारियै,फारिin lines,consecutively

 • लिमिनफिस्ला जाto slip,to slid

 • लियामावा ओंथि फोरमायग्रा उन बासेबa suffix forming negative verbs

 • लिरगिलिर जाto be heavy

 • लिरहांखो बोto write

 • लिरहाब्रु आरिजों दाफबto overlap with mud

 • लिरथाइगिलिरweight

 • लिरथाइलिरनायwriting

 • लिरदोइसे गिलिरslightly heavy

 • लिर बिदांलिरनाय बाथ्राफोरessay, composition

 • लिर हांखोलिरग्रा हांखोletter, script

 • लिलि लालाबोहैद्लानाय, रना रनिflowing in several direction

 • लिस्थिफारिलाइ, जिनिसनि मुंखौ फारि फारि लिरनाय लेखाlist

 • लिसुखैरोम दैरोम मुंसे फिथाइlichi

 • लुलखबto pour

 • लुलो,मालाgarland, necklace

 • लुखुन, फिथोब आरिनिफ्राय खुन्दुं दिहुनto spin, to draw out and twist(cotton, wool, cocoon etc.) into threads

 • लुन बानायto build house

 • लुंगुरुं जाto become loose, to be slack

 • लुंहेफारसेथिं गुलुंto lean to one side

 • लुखुर लुखुरजायगायाव थाथेराजासेmoving from place to place

 • लुगुनउदै बासि थानायfasting

 • लुथिद्लु लांto loot,to robe of

 • लुथुमगुफुंfat, plump

 • लुथुरगुफुंfat, plump

 • लुथुर फुथुरमोदोम गोनां,गुफुंbonny

 • लुनदामोल,बुर्जाheaped, huge

 • लुनलुनलुमबाय लुमसियैvoluminously, in rounded mass

 • लुनदा लुनदिदुमा दुमिin big lump

 • लुनदुनगेदेर गुफुंbig, raised,prominent

 • लुबा लुबिनीहाबा हुखायाव फैग्रा जरासे मोदाइa pair of god and goddess supposed to attend a marriage ceremony, Bodo counterpart of Kamdeva and Rati

 • लुबैगोसो जा, गोसो होto long for, to desire

 • लुमबावबुखांनायswelled

 • लुरलेखानि रां एबा थाखा, रां बिलाइa currency note

 • लुलिसालाइखौ फिदिंनानै दिहुननाय सोदोबa thrilling sound by ululation

 • लुवारहाग्रायाव थाग्रा थै सोबग्रा मुंसे लेहु लेहा गोलाउ जिबिland leech

 • लेइसेल' फोरमायनो सोदोबनि उनाव बाहायनाय उन दाजाबverbal suffix used to indicate slight, a little etc

 • लेंसिगांनि दाहारखौ सुजुनो बैनायto serve for the previous indebtedness

 • लेंगाअललिया, गोहैलोsluggish, slow

 • लेंगाइमाइ मारा होनायाव जिंथारनि मोसौthe outermost cow in thrashing paddy

 • लेंग्राआथिं नोरजियानि थाखाय गोख्रोङै थाबायनो रोङैlame

 • लेंथ'लेङाइ बादि उन उन खारग्रा मानसि, लानजाइ होग्राattendent

 • लेंबैदाहोना थाto serve as a servant

 • लेखालिरग्रा बिलाइ,खाखोर बिलाइpaper

 • लेखाबिमुंनि उनाव दाजाब जानाय उन बासेबa suffix denoting the meaning of' as like as'

 • लेखा खावनियालेखा रोंफ्रामनाय एबा सोलोंफ्रामनाय, लेखा खावराhalf educated, partly literate

 • लेखाफ'रासोलोंथाइeducation

 • लेखा बिलाइलिरग्रा बिलाइ,खाखोर बिलाइpaper

 • लेङाइगेजेरनि मानसिsubstitute

 • लेथख/लेरख'खुसुमाइthe lettuce plant and its fruit

 • लेथादिगदार,जेंना,हेंथाtrouble,difficulty

 • लेथायमालायखौ दायाव खोख्लैto involve

 • लेथ्रामैला,गाज्रिdirty,unclean

 • लेथ्रा फेथ्रागाज्रि फाज्रिuntidy,nasty

 • लेफाफालाइजाम सोग्रा बिखबenvelope

 • लेफेगुरै,नोरोमsoft, flabby

 • लेफे लेफेगुरैथारvery soft

 • लेफ्रानामदानियाव ओंखारनाय आरो फोथारनि दैजों देरनाय नाला एबा दैसाa rivulet formed by spring-water and cataracts of the fields

 • लेबमाइ बिबान खानायाव मोथि दाइननि जथाइa quantity of eight handfuls of cut paddy stalks tied together

 • लेबबिगुर गारto peel off with knife (as skin), to remove skin

 • लेबग्लायगंग्लाय, देबग्लायto droop, to bend down as being heavy with fruit

 • लेब लेफायबखिबाय था,बखिद्लाto talk incessantly, to babble

 • लेब लेबबाराद्राय खोथा बुंग्राtalkative, talking too much

 • लेबबुदेबबु,लेहुpliable,bending easily

 • लेब्राआगसि आखाइजों मावग्राleft handed

 • लेमलन्थन,लेनथनlamp, lantern

 • लेमगेलेमहो, मन एबा गानानै गाहाय खालामto push down, to press downwards with stick or feet

 • लेमबायदिनदां, गाहाइथिं गंग्लायनायhaving down

 • लेमलांलेमनानै एबा हाग्रा फेलेम फेलेम थांto go on leaning the jungle or pressing the jungle

 • लेमसासोरखिजों थुननानै खानानै दोननाय खुन्दुंskein of thread

 • लेरौलरेथ, ललेथslightly

 • लेलायजोबोर मेंनानै हाय फाय जाto droop due to extreme fatigue,to be tired

 • लेलायबायदुखु, मेंनाय,साननायाव ओजों ओजा खालामto move about in extreme suffering

 • लेलाय लेलाय थाथैहां बरबहां थांना थाto live for a long time with difficulties

 • लेवाबेन्दोंcreeper

 • लेवा आगरसिआव दिखांग्रा मुंसे आगरa variety of pattern put to cloth

 • लेवराहौवाफोरनि आथोनpenis

 • लेसिआगर गोनां दिरुं एबा फिथाstring

 • लेहुदेबनाय, गुरै, देबनो गोरलैflexible,pliable

 • लेहेमअलसिया, लासैslow,sluggish, weak

 • लैहौवाया हौवाखौ गाबज्रिनाय सोदोबa term used by a male in addressing a male

 • लैजालाजिनाय, सोरोमshame,shyness, modesty

 • लैथोफैलाव दै,दैनि बान्दारsea

 • लैथो सिंआरिलैथोनि सिङाव थाग्राaquatic

 • लैहोरहानजाcrowd

 • लैहोर लैहोरहान्‍जा हान्जा,गोबाङैin groups, in large number