• बर' हांखो हालानि थामजिनैथि खौरां हांखोthe thirty second consonant letter of the Bodo alphabet

 • हराव अरग्रा थामफैmosquito

 • मोनफै,मोनहैto arrive at,to reach

 • सिगांनो, आगोलावनो आरि बुजायनो बाहायनाय उन बासेबsuffix denoting a sense of beforehand, in advance or before

 • गासैबो, बेबागall,entirely,in full

 • खोन्दो, थुख्राpiece

 • बोto draw, to pull, to drag

 • थोto be enough

 • गाखो,गाto ride, to mount

 • संजायगा, थानaddress, a place

 • संफावगिरिफोरनि मुखाa mask of an actor

 • संगुबै नङै खानाइ,दारि बायदिfalse hair, wig

 • संखेला,थामसाjoke, humour

 • संसिमा एलेखाarea, boundary

 • संलोगो,दोलोcompanion, gang,body of persons united for a cause

 • संगामिvillage, group of dwelling house

 • संदै, अर होनानै फोमोनto cook, to boil

 • संनायगिर, उन उन थांनानै मोनto trace out, to track, to search

 • संखबिखंसाम' गेदेर आरो बिनि गोथै बिखंconch

 • संखस बोराइआसाम आरो सोनाब बेंगलनि सिमायाव थानाय मोनसे दैमा, बिखौ बर'फोरा सिब बोराइ साननानै फुजियोthe Sonkoch river of Assam bordering Bengal which is worshipped by the Bodos as god (as Shiva)

 • संख्ल’गोसायै जांख्रिto jerk

 • संख्राबिखं,दाउदैखंshell of egg

 • संख्रान्थिदान मोननैनि गेजेरthe junction of two months

 • संख्रा खान्तिलैथोनि दै गोबाबखौ फुदुंनानै एबा हाखरनिफ्राय मोन्नाय मुंसे गोबाब बेसादcommon salt

 • संखिहरखाब गिखांto be suddenly frightened

 • संखिनायहरखाब गिनाय,बाग्दाउनायsudden fear

 • संख्रिलैथोनि दै गोबाबखौ फुदुंनानै एबा हाखरनिफ्राय मोन्नाय मुंसे गोबाब बेसादcommon salt

 • संख्रि हाजाहाग्रानि जिब-जुनार आरो दाउफोर जाग्रा गोबाब हाsalt-lick

 • संगलोगोcompanion

 • संगरहाग्रानि मोसौनि लानजाइ,बेजों फुजायाव मोदाइखौ बार सिबोthe whisk made of the hairs of the tail of a yak

 • संगालिसंनानै दिहुनग्राspy

 • संग्रानागिरग्राtracer

 • संग्राबिसिगि एबा बिलोगो खानाय हौवा हिन्जावफोरनि बिमा बिफाफोर लानाय सोमोन्दोa form of address between the fathers of formal friends

 • संग्राइमाइ माइरं आरि जावग्रा आगजेंwinnowing pan

 • संग्रायलोगोसे खाto tie together, to join together

 • संग्रासाओंखाम इंख्रि संग्रासंमायcook

 • संजासंनानै जाto cook and eat

 • संजिनमासहर, नोगोरa city,metropolis

 • संथांअसे गामि,गावनि संone's own village, native village

 • संदानफिद फिद नायगिर,सदांto make a thorough search

 • संदानसिमा खाto make a boundary, to cordon

 • संदारसं दिन्थिग्रा, बारुवाone who makes humour, a caricaturist

 • सं न'फावथिनायाव खसाब गानग्रा आरो साजायग्रा नdressing rooms for actors and actress, green-room

 • संफालगराइ, मोसौ, मैसौ आरिफोरनि लान्‍जाइयाव थानाय खोमोनhair of the tail (horse, cow etc.)

 • संफोरगाबोननि उननि दिनday after tomorrow

 • संफ्लहां बारनि ख एबा जलंगा,सिफलिंlungs

 • संफ्लासफा,मुथुग्राstopper of a bottle, cork

 • संफ्लेथिखांनानै गोसा खुफ्लेto lift and throw on the ground violently

 • संबिजिदहादर खुनायनि बिखान्थिconstitution

 • संबिलाइसिंआव लिरनायफोरखौ संग्रा बिलाइ, फारिलाइcontent of a book

 • संराजामासे बर' मोदाइa god of the Bodos

 • संराजाराजा गेदेर,राजाफोरनि सायाव राजाemperor, king of kings

 • संरायदावथिंबाय,थाबायबायto travel

 • सं संउसिजासे, थिबथिबto the brim

 • संसादैखां, गोजौ खालामto uplitf, to lift

 • संसानायदैखांनायupliftment

 • संसामगामिनि सोरगिदिंनि जायगाoutskirts of a village

 • संसारमानसिनि जोनोम जायगाworld

 • संसारिसंसार जानाय (मानसि)(a man) of worldly affairs

 • संसोदिखांनानै गारसोto lift and throw down violently

 • संसिलागलायमेन्देर, साहेरा,गहेराmixed, cross, hybrid

 • स्रंजयैall together

 • सइसैजो खालामto endure,to tolerate

 • सइगावनि मुंखौ लिरनाय,मुंदानsignature,putting one's name

 • सइमैसो गारि एबा नावफोरनि उखुमcovering of cart, boat etc

 • सखआबु, आहार बासाbreast

 • सखरंजानायpleasure

 • सखमोदोमाव मोब्लिब हाबला स्रिद मोन्‍नाय, सख मोन्‍नायshock

 • सखजायगानि गेजेर, लामा दब्रा,लामाफोरनि लोगो लाज्लायनाय थावनिcentre, junction, point or meeting place of roads

 • सख'गहोto free

 • सख'गहो,बख'to cause to fall off

 • सखंअखं, जाग्रा न खथा, नमा ननि गेदेर खथाdining room

 • सखानआव बासा लाफ्लाइग्रा मुंसे फिसा दाउhouse sparrow

 • सख्रमसिगि,गिहोto treaten, to terrify

 • सख्रा मैसैमा बादि सोंग्रा मुंसे उन्दै हारिनि मै, मै सख'barking deer

 • सख्रीमोसाग्रा हिन्‍जाव, बाइजीfemale dancer

 • सख्लासिथां, सैpiece

 • सग'हगार, गहो, मुखुल खालामto release, to cutt off

 • सगांदायना,दाउवां मानसिwizard

 • सग्लामाखांसोर गाबनि मुंसे सिलिमालाa kind of green coloured centipede

 • सङनेफुंखा,उजिथानsource of generation, generation

 • सङनेमावथोनthe organ of generation

 • सङबुरैमावथानस्री, मुलुग, बिमाthe original mother, the goddess of power, the mother universe

 • सजासिदाsimple

 • सजागोथोंstraight

 • सजोनामुंसे बिफां आरो बेनि गोलाउ गोलाउ ओंख्रि जाग्रा फिथाइthe long leguma of murunga tree used as vegetable

 • सज्रेदगोदोना खङाव हमनानै जरै आरो दहमै नारto catch by the neck and drive one out

 • सथमोदोमनि रस एबा बिदैfluid of the human body

 • सथमुंसे मोदोम बुनाय बेरामa disease in which watery fluid collects in the cavities or tissues of the body causing swell

 • सथमुंसे मोदोम बुनाय बेरामa disease in which watery fluid collects in the cavaties or tissues of the body causing swell

 • सथसैथो गोनां,धोरोम सुलाtrue,honest

 • सथखिमनिहारिgroceries

 • सथखि दखानमनिहारि दखानa grocery shop

 • सथ नामायआथिं बुto swell on the feet

 • सथ'बखावलाय,आरज गाबto request

 • सथ'बखाथियाव फै,खाथियाव थाto come close to, to approach, to take shelter

 • सथबांसासमाइ,खिरा,समाइ लानाय,खिरा लानायpromise

 • सथाआथि,बुन्दा,बजाbundle,bunch

 • सथामोदाइ बाउनाय एबा थिनाय बेसादmaterials intended to offer to gods

 • सथांथङा-बाङा,बाब्राब-बाज्राrestless,light-natured

 • सथां बाथांथाथेर हायिfickle

 • सथारसन, सनदेर, बारदेरto contact, to infect

 • सथोबगुदुं बाथे,गब्लं होथेto seal with metals,to close up an aperture

 • सथ्रलिदौदिनीआ थुंग्रि गंनै लानानै मोसानाय मुंसे खेराइ मोसानायa kherai dance, danced by Doudini, the main oracle of kherai worship with two swords in her hands

 • सदनसाजाpunishment

 • सदबदफथायto control

 • सदरगाहाइ जायगा, जिलानि गाहाइ थावनिhead quarter of district

 • सदारोखोमसे रासायनिक खारदै, सुगा खारदैsoda

 • सदागरबेफारि गेदेर, फालांगियारि गेदेरmerchant

 • सदेरलोम,थोto cover, to be sufficient

 • सनसासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव थां, बारदेरto contact as a disease,to get infection

 • सनरोखोमसे जाto resemble

 • सनफाथो बादि मुंसे बिफां आरो बेनि दिरुंlemp

 • सनबोसोर,माइथाइyear

 • सनखदालजों जावद्ला, सा सा जावto scrape with hoe

 • सनथमथनto fold

 • सनथरमाहि,गुरैmeek and mild, modest

 • सनथ्रानारें खमलाorange

 • सनदराजानि हुखुम बिलाइa charter

 • सनदेरलोगो लाफा, बेरामफोर जादेरto go with, to infect

 • सन'वालआहम राजाफोरनि आमोलाव बालानिफ्राय सना दिहुनग्रा मुंसे बर' हारिनि मानसिa clan of Kachari people who were engaged in collecting gold under the Ahom kings

 • सनस्राखालि,खंख्ला,दनद्राvacant, empty, hollow

 • सनामोनसे नायनो मोजां जारां एबा गोमोहां दाम गोसानि मुवा एबा मेथु, दोर्बिgold

 • सनाअननानै, मोजां मोननानै सोमोन्दो लानाय रावa word of endearment,darling

 • सना एमफौमुंसे सना गाबनि गोमा दाब्ले नायनो मोजां एमफौa kind of gold-coloured,round and flat insect

 • सनाजुलिदै गोथौआव जानाय मुंसे माइa variety of paddy

 • सनाथिसनाखि, सनानि गाबgold like,gold-coloured

 • सनाफुलिसना बादि गोमो बिबार बारग्रा मुंसे मुलियाव गोनां फिसा बिफांa kind of medical plant

 • सना बिदांसनानि लु, माला,सनानि हार, सना हारgold chain, gold necklace

 • सना बिदैआवलिनाय सनाliquid gold

 • सनामालिसना बादि, सनाखिgolden, goldlike

 • सनामुखिमुंसे मुलियाव गोनां बिफांa kind of tree having medicinal value

 • सनामुगासनानि मुगा,सना जुगgolden age

 • सनालुमुंसे बिफां आरो बेनि सना बादि गोमो बिबारa kind of tree, cassia fistula

 • सनिमोनसे ग्रह, सुखुर बाराइनि उननि बाराइthe planet Saturn, Saturday

 • सन्थ'लाफुद्ला गाब,हाथ'फ्लानि बादि गाबgrey colour, ash colour

 • सन्थाबथौलेshallow

 • सन्दनमुंसे बिफां आरो बेनि मोदोमफ्रु दंफांsandal

 • सन्दाइखुगा गोरा रांखिनी हिन्जाव,सनदारीa foul mouthed and hot tempered woman, shrew

 • सन्दे बन्देनायनो आरामथार,नायनो आरामथारnice and sweet,handsome, beautiful

 • सन्द्रमाली सिख्लागोदोनि सासे मुंदांखा बर' सिख्ला, बिफानि मुङा ग्रिह राजा, बिहा अबिराम मुंनि सानथ्रि (गोरा) दंमोन, मंथ्रिनि फिसाला खोथिया बुदांजों सन्द्रमालीया हाबा जादोंमोनa notable Bodo lady of folk tales, she was the daughter of the Bodo king Griho. She happend to marry Khothiya Budang, son of Abiram, the minister

 • सन्मानगेदेर मान, गोसोजों फुजिनायrespect

 • सफरदावबायनायtravel

 • सफागादिa stuffed seat

 • सफासमफ्ला, दिंग्रि, थिमि आरिफोरनि मुथुग्रा जिनिसstopper,cork of a bottle

 • सफाबिलाइफ्रामावबो दाजाबनायtotal

 • सफाआदा, आद्राhalf

 • सफाइसान्दासि,जेथो बाथ्राriddle

 • सफारिसुमफ्राम, मुंसे दरथा महरनि बिफां आरो बिनि जाग्रा फिथाइthe guava tree and its edible fruits

 • सफारिगोरान गयdry betelnut

 • सफैमोनफैto arrive at

 • सबलाइफां,सबा एबा फाथि हेबनायाव बाहायग्रा मुंसे लाइफांa kind of plant used in mat making

 • सबजोलोनदोर बेराम,मोदोमनि थैया दै जानाय बेरामdropsy

 • सबबुरखायto platter,to prattle

 • सबखासालाइयाव सिथर ओंखारनाय मुंसे बेरामtyphoid

 • सबगोनांगोथाव गोनां,रस गोनां,दोल गोनांtasteful,delicious

 • सबाआफाद,मिथिं,जथाइसिmeeting,conference,congregation

 • सबाइबेगर गोनां मुंसे दालि हारिनि लाइफां,मिसिpules

 • सबाइ खस'मोदोमनि सबाइ बिमा,थुथुंसिआरिmoles and black signs on the body from birth

 • सबाइ गुनदैमाइरंखौ एवनानै गुनदै खालामबायनाय सबाइpulversied parched rice

 • सबाइ दाखुरामाइब्रा माइरंखौ सैनानै बानायनाय मुंसे सबाइ लादुरा,सौराइ दाखुराrice fried and pounded into lumps

 • सबाद सबिदबेयाव इसे बैयाव इसेin part

 • सबानमुंसे लाइफां आरो बेनि बिबारa kind of plant and its flowers

 • सबामआथिंजों खुसेरto strike with claws, to pounce

 • सबायारीबर'फोरनि मुंसे माहारिa Bodo clan

 • समसमय,खालिtime, period

 • समखिबाग्दाउto get frightened

 • समजायगथायto deliver,to hand over

 • समना समनिसमान बैसोनि,समब्रा समब्रिof equal age,contemporary

 • समनि खौरांसम सम ओंखारनाय लाइथुनperiodicals,periodical journals

 • समनि बारबोथोराव बारनाय बारperiodic or seasonable winds

 • समफियासाखथोर,बाथ्रा फान्दायriddle, puzzling question

 • समफेरामुंसे बिफां, मुलियाव गोनां बिफांa herbal plant

 • समफ्ल'हां बोलाय हगारलाय खालामग्रा फिथाब,हांफांlungs

 • समबदमालायनि दुखुआव दुखु जाफानायsympathy

 • समबारदेवबारनि उननि बारMonday

 • समबावबावगोमा,बावब्रबto be unmindful of, to be unaware of,to be oblivious of

 • समबिगोसोखां, सुंग्रिto remember

 • समब्रा समब्रिसम मोनसेयाव सोमजिनाय एबा उजिनाय, मोनसे समाव जानायcontemporary

 • सम ससमय जा, समय फैto aproach time

 • सम समहुरा हुरा, माब्लाबा माब्लाबा,गेजेर गेजेरsometimes, now and then, often

 • समाइसथबांसा,खिराoath,promise

 • समाय फासमाइ ला,खिरा राto administer oath

 • समाय बिलाइसिमान लानाय, बाथ्रा लिरनाय खाख्रि बिलाइaffidavit

 • समाजराइजो, राइमा, सुबुंमाsociety

 • समाज खान्थिसमाजनि नेम खान्थि, गामि दैदेननो बाहायनाय नेम खान्थिsocial custom

 • समाजारिसमाजनि,राइजोनिsocial

 • समाजारि बिगियानसमाजबिथिं बिगियान, समाजनि सोमोन्‍दै लिरनाय बिगियानsocial science,sociology

 • समाजुवासमाजनिsocial belonging to society

 • समानजखासेनि, गोरोबनायequal, same

 • समान खनानिसमान समान खनानिequiangular

 • समानथाइसानखान्थियाव '=' सिनजों जरायनायखौ दिन्थिनाय समान सानथाइ(in math)equation

 • समानथोरलिग,बन जराparallel, equidistant

 • समान्थिफारनैबो समान, समान साननायbalance, equality

 • समान बिदुं हांखोसमान बिदुं फारिखौ दिन्थिनाय हांखोisotherm

 • समान मन्दलसमान बिदुंनि मन्दलthe part of the earth between the tropics and the poles, temperate zone

 • समान रुजु जखासमान समानै रुजुनाय जखाproportion

 • समानथोर हांखोसमान गोजानाव थानाय हांखोफोर, लिग हांखोparallel line

 • समायमोजां नुto be beautiful to look at, to suit

 • समायनानायनो मोजांbeautiful, nice

 • समायना रमायनाजोंब्लाउ माब्लाउ, जेरेइबो समायनाcolourful, beautiful with various colours

 • समायफ्लेजोबोर समायto be very beautiful

 • सयथिसैथो,नंगुबैtruth, reality

 • सयबागोबाव जोरनाय, गोजोरlasting, durable

 • सय हांगारसेव हांगार, हांगार गुन्द्राcharcoal,dust of ash

 • सय हांगारसिलिंखार, धंसdamage

 • सरलामा गेसेब, नांगाल सिरा,बारि गिजिnarrow path, furrow mark, a breech or opening in a fence

 • सरमोदोमाव थै थांलाय फैलायनि थाखाय आखाइनि रोदायाव दुब दुब मावबाय थानाय,नारिpulse of the hands

 • सरखर जा, गोख्रै जाto be quick

 • सरबिखाजों मान, जिबौ बादि मानto crawl as a snake

 • सरआथि खाto tie into a bundle

 • सरलखब,फसरto fall in drops, to filter

 • सरहासार गैयै हा, खारैsalty soil,alkali

 • सर'हुदा, बायसि, आखुpractice,custom,habit

 • सरंग'दै सेरनावleakage,opening

 • सरंगागब्लं,गुदुं फिसाhole,small outlet

 • सरंगामुंसे माल दैबायग्रा नाव फिसाsmall luggage-boat

 • सरंगा हादै थायि हा, दै सोबखांग्रा हांporous soil that cannot retain water

 • सरखारराइजो बेंनायgovernment

 • सरखारि लाइसिसरखारि खामाय दामायनि खौरां थानाय बिलाइ, गेजेटgazatte,an official news sheet

 • सरखिबेफाराव बाहागो लानाय मानसिshare holder,partner

 • सरगलामा गेदेरroad, highway

 • सर्गियारीबर'फोरनि मोनसे माहारिa title of the Bodos

 • सरजाबस्र स्र जाब,लोगोआव जाबफाto bind together

 • सरजिबिबिखाजों थाबायग्रा जिबि,जिबौफोर बादि मानग्रा जुनारreptile

 • सरथागय खावग्रा आइलाbetelnut cracker

 • सरबदनारें आरि फिथाइनि बिदै एबा गोखै रोसिजों गोदै आरो दै लागायनाय गुसु दैलुcold drinks

 • सरमइसानाव गान्दै गुन्दै,सोरखाथि आरि सोto fix the necessary accesories in a loom for weaving

 • सरलेंलल्ला,बोलो गैयिthin,weak

 • सरस्वतीगियाननि मोदाइजोthe goddess of learning, ‘Saraswati’

 • सरांदाहाल,बारुshield

 • सरानिसाबिkey

 • सराइआबजाफोर जिनिसखौ दैदेननो एबा राफोद खालामनो लागायनाय राइदोंनि आस्थामa ring made of cane attached to anything for hoding or tightening it

 • सरासथी एमफौहराव जोंग्रा मुंसे एमफौa kind of centipede that emits glow at night

 • सरासनस्राबाहायफ्लायनाय,सोलिबाय थानायgeneral,common

 • सरिगबाहागोदार, बान्थादारpartner, shareholder

 • सरेरेमाथै सोबग्रा, लामा खान्दाइchameleon

 • सल'खिन्थानाय एबा लिरनाय जाथाइa story

 • सल'गखन्‍थाइजों लिरनाय बाथ्राa story in verse, ballad

 • सलजबाबाथ्रा दानज्लायनायdebate, argument

 • सलजारिजारिमिनhistory

 • सलजुरिगारि एबा हालनि जुंगालाव मोसौ जुरिग्रा दिरुंthe string for fastening the cow or buffallo with the yoke

 • सलथाबाथि सावनायाव बाहायनाय दुदुं,खुन्दुंlamp-wick

 • सलनथाइखन्थाइजों लिरनाय गोलाउ सल'a long story written in verse, epic

 • सल'नथाइमासल' खन्थाइमाepic

 • सल'बाथाखारिमिन,गोदोनि सल'fable, tale

 • सलबारिगारि एबा जुंगालाव मोसौफोरखौ बोबथानानै दोननो जुंगालफोरनि जिङाव सोनानै दोन्‍नाय गंनै गनbolts adjusted to the extreme edges of a yoke in order to keep the bullocks in position

 • सालबारिहिसानसालिनि गन,गान्दैनि गब्लांआव सोनानै हायाव थुबथाग्रा गन,खिलाबारिsticks used in a loom

 • सल'मासल'गेदेरa novel

 • सलवामुंसे बिफां गेदेर, बालाम बिफांa large timber tree, palaquium polynthun

 • सलसलदालाइ दासा गैयि, लंलं गोजौ,स्लदhigh and straight without branch

 • सल सलथाबथा थुबथा गैयाजासे,फर फरfluently

 • सलागुदुंhole

 • सलामाजाखाथिspindle

 • सलागुरुंloose

 • सलाहाथाइ साल, गाग्लेबtootless

 • सलागस्ला,कट आरिa sewn cloth for covering body, a coat,jacket etc.

 • सलासलथा,बाथि सावग्रा हिस्रि दुरुं,खलाthe wick of a lamp

 • सलाइजोंफ्रुदmatch sticks

 • सलांमुंसे गोजौ गेदेर गुरै बिफांa kind of tree, sapium baccatum

 • सलांगागुदुं गोनांhollow,having a hole

 • सलादेंगोलाउयै गोग्लैनाय एबा गोलाउ जानानै थानायprostrate,at full length

 • सलायदैदेन,खुंto manage,to conduct

 • सलिनायथगायनाय; सलdeception, frand

 • सवस्लायबान्दा जानाय, जामिनa person kept as a substitute, surity

 • सवांसा साज्रां मानसि, सथांwhimsical person

 • सवारगाखोग्रा,गाग्राrider, one who rides

 • स सदोलो दोलो, फालो फालोin large number, in large herds

 • ससालोदै बेगरtestis, testicle

 • ससाय(दै) रानto dry as water

 • ससायहाम, रान्दों, मोदोम सेरोदgrow thin, to become thin

 • सस्रंगादन्द्रा,लांदां,उरांगाempty

 • सस्रङाउरां फारां, गोदाव सोरावvoid, lonely

 • सस्रमाखावलायजों हा खुरग्रा एबा खुरनद्ला बायग्रा मुंसे लाउजं गांफौan earth-cutting winged insect

 • सस्लाबदला बिफांcorla plant

 • सह’गोथै मोदोमcorpse, dead body

 • सह’थानसह’गारग्रा,फबग्रा आरो सावग्रा जायगा, मांखरसालि, हादामसालि,गोथैसालिburial and cremation ground

 • सहामोनहास'to reach

 • सहादै थाग्रा एबा बोहैग्रा जायगाswamp, low lying place

 • सहाहाखंplace between two hills

 • सहायसैजो खालाम, थावरिto endure, to tolerate

 • सहायमदद, हेफाजाबassistance, help

 • सहिमदद, हेफाजाबassistance, help

 • सहिगावनि आखाइजों लिरनाय मुंsignature

 • साबिसा,फिसाchild

 • साफिसा, बिसा एबा उन्दै बुजायनाय उन बासेबa suffix denoting a short form or smallness or young in age, a child

 • सासान मोखांनि आगसिनि दिगnorth

 • सादोनखोमानाय फानाव हमto trap

 • सामेराय,फाखायto twist,to extwine to roll

 • सागनसा गन आरिफोरजों फिदिंनानै आवलायto churn

 • सामुंसे मुवा एबा आइजेंनि गोजौथिंनि बिखुंsurface of a thing

 • सामोसोमाव दुखु मोनto feel pain

 • सासुबुंनि अन्जिमानि सिगाङाव बाहायनाय सिगां बासेबprefix used before a person or persons

 • सां सांउसिनायoverflowed

 • सांगाललोगो,मदद दैदेनग्राcompanion, guide, assistant

 • सांगालआउलिनाय, हानजिर,मेथुफोरखौ जरा होब्ला बाहायनाय लाव लाव बेसादmelted metal, soldering fluid

 • सांगालदाहार होनायsharpening

 • सांगिबिबान,बजाcarriage,load, burden

 • सांगिनराइफल मोखाङाव लागायग्रा दाबाbayonet

 • सांग्रांगोजौ,लुनदुनhigh,raised

 • सांग्रांथियारि, हुसियार, खर,थुथ्रुनगोनांalert, prepared, prompt,conscious

 • सांग्रेमाजोरेमा, हराव जोंनानै बिरद्ला बायग्रा मुंसे एमफौglow -worm

 • सांग्रेमाफिसा जानो रोङै हिन्जावa woman not capable of bearing children, a barren woman

 • सांजांहमसियार थाग्रा, बद लाग्राcareful person,alert person

 • सांजुरायगोदोनि आमोलाव दिमासा राजानि फिसाज्ला, राजखुंगुरthe prince who is heir to the throne

 • साइहौवाhusband

 • साइबिमावनि उनाव दाजाबनाय उन बासेबverbal suffix

 • साइजामलां, जोबलांto diminish,to decay

 • साइद्रुगोथाव नडै; साइराब राबtasteless

 • साइरहाफामुवा, जानो गोनां जानायनि मोखां महरhaving a condition when one's luck fails and others are gaining

 • साइरदुखु मोननायhelpless,wounded

 • साइराबजेबो जुथि गैयि, गोसो थाजिम गोमानाय, हाफामुवा गोसो जानायwithout taste, joyless, wounded heart caused by failing luck

 • साउमाबेबा मोनसेनि सायाव अर खामहोto set fire

 • साउमोदोम,सोलेरbody, limb,physique

 • साउखिरिहानि फुथ्ला, मिन्दिसुidol

 • साउगारिफिसा जा, फिसा जागि एबा आजायto deliver a child

 • साउगोरागोहोगोरा, साउस गोनांcourageous, hold

 • साउगुरमानसि मोदोमनि बिगुरhuman skin

 • साउगुसुहिन्जावफोरनि दानखिया सुआ, आथोन फाख्रिmenstruation

 • साउनसाउन दानan Indian month corresponding to July and August

 • साउरिमुज्रा लायाबाला ज ज मावना होज्लायनायa collective and free mutual labour

 • साउरि बादालिसाउरि आरो बेबादि खामानि मावज्लायग्राco-operative and free mutual labour

 • साउलागेदेर बिफां थुख्रा,बन्थa big piece of wood, log

 • साउलिबन सिननाय दाननायफोराव गावस्रानाय फिसा फिसा थुख्रा,फालिsmall flat piece of wood, bamboe etc.

 • साखथिसाजा,सास्थिpunishment

 • साखथिहरखाब जांख्रिनानै होto jerk violently and suddenly

 • साखथिख'जांख्रिनानै सखनानैto jerk to get free

 • साखनद्राब्रा ब्रायै मानसि खनखांग्रा एबा हमना लांग्राchild-lifter

 • साखाजिखौ फान्नाने गोदोनानि उनबागै रुमुं मोननैजों खानायto wrap up a cloth and tie up its ends with the neck

 • साखागारिनि सोरखिwheel

 • साखाफारागानै जोमै थियारि जानायready in dress, well-dressed

 • साख्रुब सुख्रुबसानाय-सुनाय, सोलेरनि नोरजियाफोरailments ache

 • साखोन सिखोनसाफा-सुफा,मोजां मैला गैयिneat and clean

 • साखो माखोदेलाय मालायdandified

 • साखिफोरमान, फोरमान होग्रा मानसिevidence,witness

 • साखिजुथि लाto taste

 • साखिथिखना, थं, थानाय जायगाaddress, place of residence

 • साखि साबुदफोरमान,साखिwitness and evidence

 • साखिसिनो बाथिया हायलाय जौलाय जानानै गोलाउ खुन्दुंनि गेजेराव माखु हाबनो लामा जाबाय थानायa space created in warp threads by means of treadle for inserting the shuttle

 • साख्निलाद्रा खालाम, आथा एबा माइरंनि अनखौ दैजों लाद्रा खालामto make a dough, to knead

 • सागंगोलाउ आइजेंजों फानफ्रेनानै हानto pick up by twisting with a long article

 • सागंइंख्रि गिलिहोनो सानानै होग्रा गन खेरेफाstirring rod

 • सागोलाउ मोसानायखेराइयाव दौदिनि मोसानायफोरनि मोनसेdance performed by a Daudini (a god possesed woman) in a kherai festival

 • सागोलोन्दिगोरलै जोनोमनि उनाव हिन्जावफोरनि सानाय मुंसे बेरामpain after delivery of a child

 • साग्लोबआवग्रिजोब, बेंजोब, गोसारलां, लोब लोब एरto surround

 • सागिरिफा/साग्रिफागथ-गथाय मोननो रोङि मानसिan impotent person

 • सामिरिमा /साग्रिमागथ-गथाय खांनो रोङै हिन्जाव, गथ जाजायै हिन्जाव,सांग्रेमाa woman not capable of bearing children, a barren woman

 • साग्रिफिसा थाजायै एबा फिसा जाजायै हिन्जाव एबा हौवाchildess woman or man, barren or impotent woman or man

 • साग्रिद'थियारिgetting ready

 • साग्रिदलोगोआव थाफाग्रा मानसिattendant,follower

 • साजासास्थि,दुखु फोनांनायpunishment, penalty

 • साजायसमायहोto decorate, to dress up

 • साज्रांसा सा, गोजौहां, इसेल गोजौoutward

 • साजिसमायto befit

 • साजि नफावथिफ्राव साजिग्रा नthe retiring room, a dressing room for actors and actress, green-room

 • साथ बाहाइस्नि हाथरखिनि हान्जाthe Great Bear

 • साथासान्दुं अखा फांथेग्रा सिनि दखर खफ्रिumbrella

 • साथामोगामोगि थैनाय एबा जाथाइफोर नुनानै गिहाबनाय आरो गोमोहाबनाय,फिथ नांनायfainting fit

 • साथाबाथि, साथि एबा लेनथन फोरनि उखुन्दैनिफ्राय सोमजिनाय हांगार मैलाफोरthe foul matter that gathers on the top of a lamp, soot, smut

 • साथाउआसिन खाथि अखाफोराव नारा नाथा हाबाय थानाय अखाcontinuous fall of rain for several days

 • साथानगोथै सह गारग्रा आरो सावग्रा जायगाplace of burial and cremation of dead bodies

 • साथायखाथाबto tie together several rounds with rope

 • साथालिसिजों सुनाय साइनामाराcanopy

 • साथोरफानब्रेनानै बुंनाय राव एबा बाथ्राriddle, enigma

 • साथोरगोदोनिफ्राय सोलिबोनाय राव,बोराइ बुरैनि रावold sayings,traditional words

 • साथिआवग्रि,बेंफबto encircle, to cover

 • साथिंसा फार्से, गोजौ फार्सेtowards the north, towards the upper side

 • साथिफबगुवारै साथिto cover, to spread

 • साथुवाजाहार गैयि थांखु(tobacco leaf) having no pungency,plain tobacco leaf

 • साथ्रासलबाथाfable,folk tale

 • सादागोथों गोसोनि, एब्रेङा नङैsimple

 • सादासोबग्रा थांखुtobacco

 • सादाबांग्लाइनाइनो गेबें गोसोनि मानसिunsophisticated man, a man of simple nature

 • सादा बुसासादा सिदाsimple, straightforward

 • सादिमोननो खावलाय, बि,मोननांगौखौ बिफिनto pray for,to demand

 • साद्रिमोदोमाब जोमग्रा सि एबा हिa wrapper or scarf

 • सादुसासे धोरोमिया मानसि, सैथोआव थानाय मानसिa spiritual person, a pious man

 • सा दुलुरखावबिसुब हांखोनिफ्राय साहाथिंनि खावसे बाहागोnorthern hemisphere

 • सानअख्रांनि सोरां जोंथि,स्रां आरो बिदुं गोनां थरसे हाथरखिthe sun

 • सानसिनसाबmark,seal

 • सानहिसाब खालामto count

 • सानगोसोजों बाथ्राफोरखौ रुजु,सिन्था खालामto think

 • सानख'साननानै बख',जुदा सानto count and separate, to count separately

 • सानखथियासानबोलाउरि,सानथौimagination, reflection

 • सानख 'सासाननायाव खमminority

 • सानखासाननानै लाखाto think before hand

 • सानखांसाननानै लाखाto formulate

 • सानखांसान्‍नानै गोदान बाथ्रा दिहुनto evolve, to devise, to produce by thought

 • सानखा दुरासाननि सोरगिदिं साया जाखारनाय,सानखानायcoloured halo round the sun

 • सानखान्थिसान्‍नाय बिद्दाmathematics

 • सानखोफिसा अन्जिमानिफ्राय गेदेर अन्जिमाथिं सानलां,गाहाइनिफ्राय गोजौथिं सानलांto count from smaller number to greater number

 • सानगासाननाय हाबाया थाबथाto stop counting

 • सानगुदिसाननाय गुदिunit of counting

 • सानजरासान हाबनाय समthe time for sunset

 • सानजासान ओंखारनाय दिगeast

 • सानजा-खोला खनासानजा आरो खोला मोन्नैनि गेजेर, आगिनि खनाthe south-east direction

 • सानजाबदाजाब, सानदेरto plus

 • सानजारिसानजाहा थानाय,सानजानिeasterner, living in eastern countries

 • सानज्लायज ज सान्‍नानै बिजिरto think out mutually

 • सानजिबादानसेनि खाउसेa fortnight

 • सानजौफुसानजौ, सानसुथिर,सानजुफुnoon,midday

 • सानजौरांसानजौनायlate morning, time nearing noon

 • सानथ्र हायैसाननानै फोजोबनाय हायैinnumerable

 • सानथासान्‍नाय थाबथा,सान्‍नाया थाto end to think

 • सानथायसानगुबैto think really

 • सानथावसाननो गोनां, सान्नो लायेगthought-provoking

 • सानथ्रोब हरथ्रोबसामफाथोलो हरफाथोलोday and night

 • सानथिं बाथिंसानगोनां,सोरांआवनोin the broad daylight

 • सानथ्रिसिफाइ, दावहा नांग्रा,परादारsoldier, sentinel

 • सानथुमज सान,सानजाबto count together

 • सानथौसान्‍नाय,गोथौयै साननायprinciple

 • सानदबइसे सान, दान्दिसै सानto think a little, to think for a while

 • सानदवासायनाtemporary shelter against the sun, conopy

 • सानदाखांनाय रां एबा मुवाcontribution

 • सानदांगासानद्रि गेदेरlarge sieve

 • सानदाखोनसाननि मोदोमाव नुजानाय दाखोन बादि गोसोम गोसोम दागsun spot

 • सानदावअखा नागारनानै सोरां बोथोर जाto be clear after rain

 • सानदिंगिदिंगिदा सान, उलथां फालथां सानto think round about

 • सानद्रिऔवानि हेबनाय माइ सालिग्रा आगजेंsieve

 • सानदुंसाननिफ्राय मोन्नाय बिदुंthe heat of the sun

 • सानदुमदसेनि थाखाय सानखौ फांथेनाय बिलाइफोरobjects giving temporary shelter against the sun

 • सानफासान्‍नायाव लाफाto take into account

 • सानफानगुना खालामmultiplication

 • सानफा मुफासानफ्रोमबो सोलायनायconstant change

 • सानफारिसाननायनि फारि,साननांगौ फारिcounting system

 • सानफ्लेसानग्लि,खनले खनले सानto count again and again

 • सानबासाननि लाउथि, सान थानाय सम, साननि बाहागोday time, whole solar day

 • सानबोलाउरिसानखांनायfancy, imagination

 • सानबिबारसानजों मोखां फिदिंफाग्रा मुंसे बिबार आरो बिनि बिफांsunflower

 • सानब्रेसानब्र,बाराद्राय सानफ्लां,सानै साने खाना नांto think much in improper way

 • सान मन'नायसान गोलेर मन'नायsolar eclipse

 • सानरानमोनसे अन्जिमाजों गुबुन अन्जिमाखौ राननायdivision

 • सानरोंसाननो रों, सान्‍नो गोरों जाto be capable of thinking or understanding

 • सानरोमारोमिसान हाबसि हाबसि, सान हाबहांthe time about to sun set

 • सानसहायैबुजिस' हायै,सानस्लाबनो हायै,साननानै अगोर मोनैunfathomable, to think

 • सानसाबसा साज्रां सान, बाबांसिन सानto think superficially

 • सानसारथौलेshallow

 • सानसारस्रां स्रां थौले दैtransparent shallow water

 • सानस्रांसाननि सोरांsunlight,bright daylight

 • सानस्रांसानजों सोरां जानायbright with sunlight

 • सानस्रिआथिं सोमावनानै दैयाव गोजाव आगे दावगाto swim, to move across water

 • सानस्रिसानथौ,दर्शनthought,meditation, philosophy

 • सानस्‍लाखर'आव खानाइ गैयि,थख्लाbald

 • सानस्लाबसान्‍नो हास्लाब,सान्‍नो खाबु मोनto be in a position of thinking

 • सानसुसानजौफुnoon

 • सानसुमासाननो गोरों, गाहाम सानग्राthoughtful

 • सानहारिबर'फोरनि मोनसे माहारिa class of the Bodo clan

 • सानायमोदोमाव दुखु मोननाय,मोदोमाव दुखु मोननायनि जाथाइphysical pain

 • सानायफाख होनाय, फाखायनायtwisting

 • सानिहुखुम हो,थोनto allow,to give permission

 • सानि जरीबबोसोरजिनि उन उन सरखारा हाहु सुनाय आरो राननायland survey

 • सानि बिसारबिसार खालामफिननायretrial

 • सानिथाइराजानि हुखुम, राजानि थिननायroyal command,royal order

 • सान्थिगोजोननाय, सुखpeace of mind, happiness, solace

 • सान्दासिगुमुर मोनै बाथ्राmystery

 • सान्द्रिबिफां गाखोब्ला आथिंआव लानाय दुरुंa loop of string fitted to the feet in climbing trees

 • सान्द्रिजोफ्लायग्रा मोसौ गाइखेर सेरब्ला बिनि उननि आथिंखौ दुमसायनाय दिरूंa string tied round the hind legs of a restless cow while milking her

 • सान्द्रिबानगांसो जानायाव खारद्लानो हायै बादि जुनारखौ संग्रायंग्रा दिरुंa string to bind the front legs of a animal while grazing

 • सानेरमोदोमखौ सोरांहोनो थाखाय आथिं आखाइ फोलाबनानै मोदोमखौ जांख्रिto stretch the body or limbs for removing lethargy

 • साफालोगोसे सा, फानto twist along with

 • साफासासेeach, one

 • साफामैला गैयि,गोथारclear,clean, pure

 • साफा मुफासाफ्रामनिबो फाराखindividual differences

 • साफायसेब, सेबखांto print, to impress

 • साफा साफासासेनि उनाव सासेone by one

 • साफा सुफामैला गैयिneat and clean

 • साफ्राहाथर, हा फिथरclod of soil

 • साफ्लाउबारा बुं, खोथा बानाय बानाय बारा बुंto speak more than necessary

 • साफोनहि, सि, मोदोमनि मैला होखारग्रा मुवाsoap

 • साफिखाथियाव फै, गावनो न लाto approach

 • साफेनगुबुन फारसे बाग्राय,साफिनto turn over,to turn aside

 • साफ्रेगोरायै सा, फाग नांजासे सा एबा मेरायto twist, to entwine

 • साफ्रेफ्रेबानगोनांstout,compact

 • साबथिउ हमनायto pounce down

 • साबसमायना जा, मोजां नुto be beautiful, to look nice

 • साबमोजां जा, गाहाम जाto be good, to be clear

 • साबआला माला,सा साज्रां आरिफोरखौ बुजायनो थाखाय बिमावनि उनाव बाहायनाय उन बासेबsuffix denoting a little, ordinary

 • साबजामोजां मोनजा, मोजां होननानै गनायजाto prefer

 • साबजायैमोजां मोनजायै, गाहाम सानजायैnot prefered, disliked

 • साबदारिखावलायाव रज'नाय दारिbeard grown on the chin

 • साबद्रायबाराद्राय मोजां,साबसिनथार, जोबोर मोजांmore beautiful

 • साबदेमोजां हां, इसे मोजांslightly beautiful

 • साबनामोजां नुसाबनाय, इसे समायनाbeautiful

 • साबना हामनाइनायनो नायनो मोजां,समायनाvery beautiful

 • साबसिनमोजांसिन, गाहामसिनbetter

 • साबाबिदै एबा थाव फेरेद जानाय बिगाब,जानाय उनाव थानाय बिदै रस गैयि बिगाबcrushed meterial of sugarcane or mustard seed, anything rufuse after eating

 • साबाइसबाखोनायनाय सोदोबword expressing thanks, applause

 • साबादाङामोजां नङि,समायना नङिnot fine, sub-standard

 • साबादाङामोजां नङागारा,समायना नङागाराordinarily

 • साबारिसमायना,नायनो मोजांbeautiful or good-looking

 • साब्रिलोगो एबा बिसिगि खानायनि जाहोनाय लोंहोनाय आरो रंजानायa rite of feast for making friendship or relationship

 • साबुहाल एवब्ला नांगोलाव नांथानाय जाबोर,खाब,साबweeds stuck to plough when ploughing

 • साबेगगुदिoriginal

 • साबेगगासैबोentire

 • साबेरव्यायाम खालाम, खसरत खालामto do exercise

 • सामआबादआव रज'नाय हाग्रा;weeds

 • सामखुमैगुबुन बिफांनिफ्राव मानलायग्रा बिफां,बियादa parasite plant

 • सामथाऔवाजों हेबनाय थामफै बुथारग्रा आइलाa flat whip made of bamboo strips to kill flies

 • सामथाइबोरि हायाव रज'ग्रा मुंसे हाग्रा, बिनि फिथाइया गोफार आरो मानसिनि सिआव नांथाबोspear grass (forget-me-not)

 • सामदांआबादआव रज'नाय हाग्राखौ बोस्रां,माइसा दांto wipe out weeds, to weed

 • सामदुब्रिमुंसे गाहाय जाथोनि हाग्रा एबा गांसोa kind of green grass

 • सामन्थ खान्थिदावहायाव सानथ्रि मदद होनाय रादाय खानानै हा बन्दबस्थ लानायfeudalism

 • सामफइखोरोम,फैथाwooden sandal

 • सामफरसामफेर,जि दानायाव गोनां मुंसे आगजुa flat weaving implement

 • सामफाथिलोगोआव थानानै नायग्रा एबा आल लाग्रा हिन्जाव लोगोa female attendant

 • सामफ्रायआखाइ फुवारनानै थाफ्लियाव फै एबा बुto beat with open hand on hip

 • सामब्राममुंसे मसला हारिनि मैगंcommon name for onion and garlic

 • सामब्लायदबथाय, गावनि सिङाव लाबोto control, to bring under one's control

 • सामलाउथिहाग्रानि लाइफां जायनि बिलाइखौ इंख्रि जायोa kind of wild plant the leaves of which are used as vegetables

 • सामहांसिमुंसे हाग्रा बिफां जायखौ सिफ्लेनानै मोनामसुब्ला हासिउनो ओंखारो, हासिउ बिफांa herbal plant

 • सामालाइदर लाइदर बिलाइनि मुंसे गेदेर गोजौ बिफां आरो बेनि दाबा बादि फिथाइa large and tall timber tree

 • सामाहिन्जाव बिलोगोफोरनि गेजेराव लिंनाय सोमोन्दोa calling address between two female friends

 • सामागाहेन मोखां आरो दिंखिनिे गाहेनाव लगायनाय सोरनि आसानiron ring

 • सामादितिवा ( लालु ) जोहोलावफोर थाग्रा नTiwa young men's rest house

 • सामारखेबनै हाल एवनायploughing twice

 • सामा लाउथिराजा एबा रानिनि आखाइयाव लाग्रा न्यायनि लाउथि, राजा लाउथिsceptre of a king or a queen

 • सामोलथियारि, हुसियारready,prompt

 • सामिलहाबफानायincluded

 • सामु/साम'गोरलै मोदोमा बिखंजों बेंजानाय एबा बिखं सिङाव थाग्रा आरो मानबायग्रा, दैयाव थाग्रा मुंसे जिबि एबा जुनारsnail, oyster, conch

 • सामु खावरिलैथो सेराव थाफ्लायग्रा गोबां गाबनि खावरि महरनि मुंसे सामुconchshell

 • सा मेरुसाहा गालनि जोबथा सिमाthe North Pole

 • सा मेरु जोंथिसा मेरुवाव गावनो लारि जाखारनाय स्रांluminous stream of light radiating from earth's northern magnetic pole, aurora borealis

 • सायमोदोम दुंहो, गुदुं लाto warm oneself by fire or sunshine, to bask

 • सायहामैखौ गारनानै गाहामखौ ला, सायख', बासिto select good from bad, to choose

 • सायगोसाइ जा, रस गैयि जा,गोथाव गैयै जाto become insipid, to become tasteless

 • सायनाफोरनि बिगुर गारto remove the scale of fishes

 • सायखंदैसा, जामफै एबा गरा बारनो थाखाय औवा एबा दंफांनि बानायनानै लानाय दालांa bridge made of wood or bamboo to cross over

 • सायखदैयाव एबा आयनायाव मोदोननाय मुवानि महरreflection

 • सायखंस्रांखौ होबथानायाव जानाय सायख्लुम महरshadow

 • सायख्लुमसाननि स्रांखौ होबथाग्रानि सायाshade

 • सायथिंलामा,फुथिway, track

 • सायनासायमाराa spacious open temporary shed

 • सायनायसालिसायमाराa spacious open temporary shed

 • सायलागामगेलेगुबैनायनि आगोल ओरैनो गेलेनायa trial game

 • सायासाइख्लुम, सान्दुं फांथेनानै खोमसिब्रोम जानायshade

 • सायामायानुहां नुआहां, दानो नुयो दानो नुयै, सायखं बादिल ' नुज्रां बायनायappearing and disappearing,appearing only for an instant

 • सारगोसारहोto spread

 • सारदुब्लियाव दै सोto irrigate water

 • सारन्थाइअख्रांनिफ्राय गोग्लैनाय अरखि अन्थाइ,मोब्लिब अन्थाइthunderbolt

 • सारफावफाव फाव सार,बारा जखायै सारto sprout water

 • सारस्रिफ्रि फ्रि सार, जिरि जिरि सारto sprinkle

 • सारादैमा दैसानि नागारलांनाय दैलामa dead channel of a river

 • साराइसोरनि इंख्रि दोan iron pan,cloudron

 • सारादोथैनाय मानसिनि मुङै खालामनाय भज-भान्द्रा सारादुfuneral ceremony

 • सारामाइलिंथिजों ओंखारनाय थानाय सिend of waist-cloth

 • सारोनहगारनायan animal set free

 • सारिजोनोम हो, उजिहोto give birth to

 • सारि सारिफारि फारि,स्रां स्रांin lines, in rows

 • सारेंबेहेला बादि मुंसे थार लागायनाय बाजोना,सारेंगिa stringed instrument like the violin

 • सालमोनसे रोखोमनि गोरा बिफांa hard and solid tree,sal tree

 • सालसि दाग्रा जरासे गोलाउ दाब्लां हाखर खुरनाय बंफां, बे हाखराव रासो सोनानै सि दायोthe swinging batten of a handloom in which the reed is fixed,a handloom

 • साल'हाथाइ गौयि, सालांग'toothless

 • सालखबगथ' सारिनायनि उनाव मोदोम लेथ्रा जानाय बेराम, हिन्जावफोरनि दानखिया बेराम बन्द जानाय बेरामa female disease in which menstruation stops

 • सालखिलासालखौ गोरा लाखिनो थाखाय बेफोरनि गुदुङाव सोग्रा खिलाफोर, साल बौलाthe pins which are inserted into the holes of the stay of a loom to hold it tight together

 • सालखुन्थासालखौ फसंग्रा एबा दोनग्रा खुन्थियाफोरthe four posts on which the loom is placed

 • सालगममुंसे बिफां आरो बेनि इंख्रि जाग्रा बेदरturnip

 • सालथाबखोथा बाथ्रा बुंनायाव सियानhaving retorting capacity

 • सालथावऔवा हासुंनि जोथोन,बेजों फिथाइ आरो दुलुर मुवाखौ सोनानै गावहरजायोan implement made of small bamboo for shooting

 • सालथिबिब' बिनानावफोरनि फिसाइफोर सोमोन्दो लाज्लायनायhusband of sisters as they address

 • साल दाउखुमैजब्र मानसिखौ जारिफ्लायग्रा सुमु गोनां मुंसे दिंखियाa kind of fern

 • सालदांबाथा आरो लाउथिनि गेलेनायa party game of children

 • सालदुनासाल दंफांनि मोदोमफ्रु आथाthe resin of sal tree

 • सालमाइसेंग्रा सिख्लाफोरनि मोखांआव बेरफ्लायग्रा मुंसे सिथरa kind of pimple on the face

 • सालमारिसालखुन्थानि सायाव होनाय साग गोनां गनa threaded bar on loom-posts

 • सालस्रि फुजाहाग्रायाव हाबनायनि आगोल बर'फोरा खालामग्रा मुंसे फुजाa worship performed by the western Bodo's to the forest god before entering a forest

 • सालाइखुगायाव थानाय रोजा आरो दाब्लां मोदोम, बे नङाब्ला रायनो, जानो लोंनो हानाया गोब्राबtongue

 • सालाइ गोबाथाब थाब बुंनों एबा रायनो हाग्राtalkative

 • सालाइ फारनैनंखाय बुंग्राa lier, equivocal

 • सालाइ बाराबारायनानै खोथा बुंग्राhaving the habit of exaggerating a thing

 • सालाइ सोलास्लिबलुबैto wish

 • सालाखसियान, सोलोगोरों, बाथ्रा दानथेगोरोंclever, intelligent

 • सालांग'आखाइ गैयि आगजें एबा बिखुं गैयि सिखाa thing without handle

 • सालांगिसेरें बेरेंtight,without density

 • सालांगि जेदिंखि बादि गानानै ना साग्रा मुंसे गेदेर जे, दिंखिजेa kind of big net

 • सालामसाबायखर होनाय,गोजोन्नाय होनाय, गोसोनि हामब्लायनायgreeting, saluting

 • सालामाथाआगर गैयि, सादा,माथाwithout any design

 • सालामिफुजा गेदेरनि सिगां मोदाइखौ मानिनायceremony on the eve of a worship, preliminary worship

 • सालाम्बु माथादोंफा दोंफा सोंनानै दोंफायैनो दानाय सिa plain cloth

 • सालायखारहो,दैदेनto drive,to manage

 • सालायगिरिदैदेनगिरि, लामा दिन्थिगिरिcontroller

 • सालायथायदैदेननाय,दिन्थिनायguidance

 • सालावना एबा जुनारनि मोदोम सिङाव थानाय मुंसे एमफौworm found in the body of fishes and animals

 • सालिसान्द्रिजों जांख्रिनानै बासिto separate corns etc. by shaking it on sieve, to sift

 • सालि गारजामाइसालि गायनाय समाव बर'फोरनि होनाय फुजाa worship done during the planting of sali paddy

 • सावमोगामोगि रावजों रायनाय, सारावcondemnation by harsh words, curse

 • सावअर फोनां, अर लगाय,खामहोto burn,to set fire to

 • सावगारिसायखं, सबिpicture,scene

 • सावगारिआगर एबा महर बोनायdiagram, graph, drawing, portrait

 • सावथाजेथो, खानाइनि जेथोhair-cluster

 • सावद्लुनबाथ्राजों खामानिजों गोरोबैnot in conformity with words

 • साव नांमालायनि गाज्रि सान्नाय एबा बुंनाय नांbe cursed

 • सावफ्लेमुवाखौ खुगानिफ्राय दिहुनगारto deliver the things from mouth

 • सावरायखोथा बाथ्रा बुंलायto talk

 • सावसबसब सब रायज्लाय,बाथ्रा सावरायto prattle, to talk much,to gossip

 • सावसुबखुगायाव लानानै अरग्लिto chew, to musticate

 • सावस्लाइबान्दा जानाय मानसिनि बदलै दोननाय मानसि,जामिनa person kept as a substitue for the release of another

 • साव होगाज्रि जाथों होनto curse

 • सा सासा साज्रां, गोसो होयालाबाunmindfully

 • सा-सानजा खनासा-सानजायाव थानाय खना,इसान खनाthe north-east direction; the side to the north-eastern corner

 • सा-सोनाब खनाबार खनाthe north-west direction

 • सा-सोनाबारि बारलैथोआव सा सोनाबजों बारफ्लायग्रा बारnorth-west wind

 • सास्थोरदोहोरोम एबा धोरोम बिजाबreligious scripture, holy book

 • सासिसासन खाल्लाम, राइजो खुं एबा बेंto govern, to administer

 • सासिंदालसिनि, गयजों जाग्रा आरो मुलियाव बाहायजाग्रा मुंसे गोदै बिफांनि बिगुरcinnamon

 • सासिंमुंसे मसलाcardamon

 • सास्थिसाजा,सदनpunishment

 • सासु मासुगिस्लु लाजिस्लुhesitatingly

 • साहसगिनाय गैया जानाय, गिनो रोङि जानायcourage

 • साहाखोलानि उलथा फार्सेtowards the north

 • साहारिसाहा बागै थाफ्लायग्रा सुबुंnorthern people

 • साहिबालायाव थाग्रा मुंसे एमफौa small insect found in sands

 • साहिमोसौ फाफ्लियाव जानाय गाराय एबा दादुsore or ringworm on the shoulders of a bull

 • साहिसिख्लाइ, मोदोमनि बिगुराव हाबसोना थाग्रा मुंसे गोजा एमफौvery small mite or insect

 • साहुमोदोमखौ हुथ्रोदto rub anything against something

 • साहेबगुफुरसा, गेदेर मानसिखौ लिंनाय सोदोबa white man,an European, an aristrocat

 • साहेबराजानि सावगारि थानाय मुंसे थास बिलाइthe card in the suit of playing cards with a king's figure

 • साहेरासेरा, गुबै नङै,गलाय-मोनदेरhybrid, cross-breed

 • सोअर, गेव, रोगांto spread out

 • सोसिंआव हाबहोto thrust into, to penetrate

 • सोउनाव, बोल' एबा लafter,following, only

 • सोजोबोर, बाराद्राय आरि बुजायनो बिमावनि उनाव जनाय उन बासेबa verbal suffix used in the sense of very much, extremely etc

 • सोंफिन्‍नाय नागिरto ask, to question, to put question

 • सोंबोलां,सि दानो खुनदुंखौ साजायto lead on rope or thread, to pull along

 • सोंसि एबा जे फाथि एबा साto spread cloth, to set on net

 • सोंहौवानो हिन्जाव नायto negotiate for a bride for marriage

 • सोंसैमा राव होto bark

 • सोंखनसोरगिदिं सों,बेंखनना सोंto lead threads around, to cover around

 • सोंखानायसोंनानै दोनखानायbetrothed (girl), engaged for marriage

 • सोंखारिराय,निन्दाto scold,to abuse

 • सोंनायगरन्थ लानाय, खबर लानायasking, enquiry

 • सोंलुगले गले सोंto ask frequently

 • सोखाबेसम होखार, रगखौस गैया खालामto heal,to cure

 • सोखाव खान्थिबोखाव खान्थिdivision-system

 • सोखासालिबेराम नायग्रा जायगाhospital, clinic

 • सोगाबगाबहोto cause to cry, to make someone cry

 • सोगोमसोदोब होनानै सिगि,बिखा बिख्लो नांजासे गिहोto threaten with sounds and words

 • सोर्गोआरिसोरगोआव थांनाय,थैनायlate

 • सोथासालाइजों सोदोब होto make sound by twisting the tongue

 • सोदांफोसाब, मैला गैयि खालामto refine

 • सोदांसालिथाव आरिनि मैला गैयि खालामनाय थावनि, सोदांनाय जायगाrefinery

 • सोदोबओंथि फोरमायनाय हांखो एबा हांखो जथाइword, the basic form of a part of speech

 • सोदोबथिसोदोबनि ओंथिmeaning

 • सोदोबबिहुंसोदोबहुं,सोदोबबाख्रिglossary, lexicon,dictionary

 • सोदोबमादाजाबफोरजों बानायनाय सोदोबparts of speech

 • सोद्रोमबाद मोजां, आखल आखु गोनांpolite, gentle

 • सोद्रोमाथान्दै, सोदोरमाmember, representative

 • सोनआबाद मावयि हा एबा गोग्लैसोना थानाय हाwaste,uncultivated

 • सोनथैहिन्जावफोरनि आथोननि फिथाइ बादि फिथौ बाहागोclitoris of female organ

 • सनागाबसनानि गाब गोनां, सना गाबनिgolden

 • सोनाबसानजानि उलथा दिग, सान हाबग्रा दिगthe west

 • सोनाब खोलासोनाब आरो खोलानि गेजेरथिंthe south-west direction

 • सोनाबनि बारलैथोआव बारफ्लायग्रा सोनाबनि बारwesterlies

 • सोनाब मुलुगसोनाबहानि हादरफोरwestern countries

 • सोनाबारिसोनाबथिंनि मानसिwestern people

 • सोनारहेलान हो, हेलान होना था,आउजिto lean against,to lean on another

 • सोफोनसिमांdream

 • सोफोनायसिमाङाव नुजाto appear in a dream

 • सोफैसिङाव दोनफैto put inside

 • सोफै सोफैसुखुआ बुखुआin an unwanted manner

 • सोबखुगाजों बो (दे, बिदै), अर लगायनानै खुगाजों उखुन्दै बोto draw with mouth, to suck, to smoke

 • सोबख'बिदै सोब, बिदैखौ जाजोबto absorb any liquid

 • सोबाआखाइ खेवनानै खाउलायाव फै एबा बुto slap on the cheek

 • सोमदैआव नारसोमना दोन,फिसिto steep in water, to soak, to make wet, to put into water

 • सोमगोसोम जाto be or become black or dark green

 • सोमखोरजोबोर गोथां, रोजा गोथांdark green, deep green

 • सोमखेगोसोम गाबनि सोमबाjet black, pitch black

 • सोमजिबाहार ला,दाय लाto take risk

 • सोमजिजाखार, जाखां ,उजिto appear, to grow

 • सोमब्रलेथाआव गोग्लै, गाब्रto get entangled

 • सोमबोरसोमखोर, गोसोमgloomy, dark

 • सोमब्रोमइसे गोसोमslightly black

 • सोमावआखाइजों जांख्रिto jerk with hands

 • सोमावसारदावराव दावसि खालाम, आन्दलन खालामto move,to go on strike

 • सोमावसारनायजांख्रिखांनाय,जांख्रिनायmovement

 • सोमोगोमोहाबनायsurprise,wonder

 • सोमोदोसोमोन्दोrelation

 • सोमोन बासेबसोमोन्दो दिन्थिग्रा बासेबफोरcase suffixes

 • सोमोन सोदोबसोमोन्दो दिन्थिग्रा सोदोबgenitive

 • सोमो नांगोमोहाब,सोमोहाबto be surprised, to be filled with wonder

 • सोमोनांथावगोमोथावsurprising

 • सोमोन्दोसोमोदोrelation

 • सोम्बाइसे गोसोमslightly black

 • सोरबबे, मानसिनि गेजेराव माबेwho

 • सोरसुबुंनि मुंस्लाइनि बां बिसाननि सिनsuffix denoting plural ending for personal pronoun

 • सोरमान दिन्थिनाय बां बिसानhonorific plural

 • सोरमुंसे गोरा मेथु,लहाiron, metal

 • सोरदिग, फारफ्रोमथिंaround

 • सोरखनगावनि मिरुआव गावनो गिदिंto roll around, to revolve

 • सोरखान्थिसि दानाय बाहायग्रा गोलाउ गथा आरो उन्दै खाथि,सिरि खाथिround and long bamboo sticks used in loom

 • सोरखारिसोरखारनि, राइजुवाpertaining to government and public

 • सोरखिखुन्दुं थुननायाव फारसेथिं हाबनानै गुबुन फारसेथिं ओंखारto pass through

 • सोरखिखुन्दुं थुननायाव बाहायग्रा औवाजों बानायनाय मुंसे आगजेंan implement made of bamboo to twist tread

 • सोरखेबअरखि अर गुदुं जिनिस खेबखांग्रा जोथोन, सोरनि दाबु, सारासिblacksmith's iron tongs

 • सोरगिदिंजेरेइबोall around

 • सोरजिबानायनाय, दानाय जिरादcreation

 • सोरजिबानाय, दाto create, to make, to manufacture

 • सोरजिनासोरजिनो हाथावcreative

 • सोरजिलासोरजिनाय गोहो गोनां सोरजिलुcreative, having the power of creation

 • सोरजिलुसोरजिनो हाग्राcreative

 • सोरथेखास, थामा आरो थिंजों आवथिनाय मुंसे मेथुan alloy of copper and tin

 • सोरदिंलामाग्रह आरि फोरा गिदिंग्रा लामाorbit

 • सोरदुंसोरनि दुदुं,सोरनि दिरुं,थारwire

 • सोरबामिथियै सासेsomebody,someone

 • सोरबिखिमारामrust

 • सोरमायरहायलां, सोरमिto fade away

 • सोरलाबबाहायजायिuseless

 • सोरलाब सोरथाबजिहं फाहंtattered

 • सोरागावनो रज'नाय,गावनो जानायself-grown

 • सोराहाखांनानै एबा फुखांनानै फोथाराव थागारलांनायleft behind in the field after harvesting

 • सोराथैनि सोमोन्दो गैया नाथाय गामिनि गियाथिdistantly related

 • सोरांजोंथि,फहरlight, lustre

 • सोरां बारांसोरां थासेआवनो,मोनानायनि आवगायनोin day light, before dark

 • सोरां हांखोगारां हांखोvowel letter

 • सोरोदखमिलां, रानलांto decay, to reduce

 • सोरोबदारियाजाय दुब्लियाव दंगनि एबा जामफैनि दै मोना,अखाहादैजों आबाद मावनायof the land deprived of irrigation

 • सोरोममोनखांनाय ओंखामनि दैखो फोरानto dry up the water of rice cooked inside the pot

 • सोर्गोअख्रांheaven, the sky

 • सोर्गोयारिरुंसारि,थैलांनायdead

 • सोर्गियारीबर'नि मुंसे माहारिa title of the Bodos

 • सोर्गि सिख्लासोर्गोनि सिख्ला,सिख्रि सिख्लाheavenly maid

 • सोर्जिगिरिइसोर, सोरजिग्रा सोर्जिनि गिरिcreator, maker, God

 • सोर्जिना गोहोसोरजिनो हाग्रा गोहोcreative power

 • सोर्मामेथुनिफ्राय ओंखारनाय मुंसे खांसोर रसgreenish chemical substance

 • सोलासालाइजों जा, सालाइजों साखिto lick

 • सोलायबदलाय, मोनसेनिफ्राय गुबुनाव लांto change, to transit

 • सोलाय सुलुसोलायज्लायनाय,गावजोंगाव सोलायनायthe act of exchange, mutual exchange

 • सोलाउदसे समनि थाखाय लानाय सुद गैयि दाहारshort time loan without interest

 • सोलाउ सोदोबदाहार लाबोनाय सोदोब, गुबुन रावनि सोदोबloan word

 • सोलांथिर नङैunstable

 • सोलाबआनजोर मोन, सम मोनto find time or leisure

 • सोलोखाबु,खायदाskill, tricks

 • सोलो गोनांखायदा गोनांdiplomatic,clever

 • सोलो गैयैखायदा गैयिnaive,artless

 • सोलोंरोंना लाto learn

 • सोलोंथाइबिद्दा,सिख्खाeducation, learning

 • सोलोंथाइ बिजोंसोलोंनाय एबा लेखा सोलोंनाय बिजोंmedium of instruction

 • सोलोंसाफोरोंगिरिनि सिङाव सोलोंनाय गथ', फरायसाdisciple, pupil,student

 • सोलोंसा जिउफरायसा समनि जिउstudent life

 • सोलों सोदोबआसोल सोदोबखौ सोलोंनानै बुंफिन्नाय सोदोबecho word, imitation of original word

 • सोलेरमोदोम, आंगो, देहाbody,physique, limb

 • सोसायरान, रहायto get dried, to wither

 • सोस्लायसोलायना सो, गंसे जोथोननिफ्राय गुबुन गंसेआव सोto pour from one vessel to another

 • सिबिसि,बिहिwife

 • सिखुन्दुं आरिफोरजों दानाय गानग्रा जोमग्रा गोलाव जोथोन, हि, जि, जांगोनcloth

 • सिगिसि जा, दै नांनानै हाबto get wet, to get soaked

 • सिगुवार खालाम, उवां खालामto open widely

 • सिजिउमाsoul

 • सिंगेजेर जायगा, अन्दर जायगाinner part,inner place

 • सिंगन्‍थंआव आलौनायa sensation of inside the nose

 • सिंखरबोर्ला एबा थिर दोनग्रा बिखब,जिखिa quiver

 • सिखाइबावखा एबा बाथिआव खानानै जिनिस बानग्रा दिरुंनि जेa loop or string net, suspended from rod used for carrying loads

 • सिंखाइ आगरसिंखाइ बादि नुनाय मुंसे आगरa type of design put on cloth

 • सिंखावसमानै खावनै खालामto divide equally

 • सिंखावरिदै सिंखावद्ला बायग्रा, खावरि गोसोम बादि मुंसे दैनि एमफौa kind of aquatic black beetle like insect

 • सिंगामैसो गंजों दामनाय खुगाजों दामग्रा मुंसे बाजना,सिंगा फेंफाa blowing horn

 • सिंगाथै दानगारनायाव मोदोमनि थैफोरखौ खुगाजों बोनानै दाबसे जायगायावज खालामनो बाहायनाय मैसोनि गं

 • सिंगिमागुर नानिख्रुइ इसे दुइसिन गालफायाव सु गोनां मुंसे नाa kind of fish,saccabrancus fossilis

 • सिंगिदबैग्रि बिफां आरो बिनि फिथाइplum

 • सिंगिमुरिमुंसे बिफां आरो बिनि बिस गोनां रोदाa kind of tree and its poisonous root

 • सिंग्रिगोखै (बिलाइ खाउथाम गानां) मुंसे बेन्दोंa kind of creeper with sour taste

 • सिंग्रि दौबाबिलाइ गुवार गुवार सिंग्रि बिफांa kind of plant

 • सिंग्रि हाजोआसामनि सनितपुर जिलानि बुर्लुंबुथुर दैमा जिंआव थानाय दरसे मुंदांखा हाजो, बेव सिब मन्दिर दंa famous hill in Sonitpur district of Assam with a famous temple of Lord Shiva, on the bank of the Brahmaputra

 • सिंग्रेबदैनि मुंसे बेन्दों, गं बादि मोनथाम सु गोनां फिथाइ थायो, सुग्रेंthe singhara nut,water chestnut

 • सिंगुरखद गस्ला आरिनि सिं बाहागो,सुजाबनायthe lining of garment

 • सिं दमायइन्दारि फोरखो सदबto control the sense organs

 • सिंदांगन्थंआव सिं मोन्नायhaving an acute smell

 • सिंफाख’आथोन बेराम,नोथि गारायsyphilis, an infections venereal disease

 • सिं बायसिनस्रि गोबाय जा,बोलो गैयि जाto have the backbone broken, to be weak

 • सिंमारिसोरनि गोफार गोबौ खर गोनां बोरला थिरarrowhead, arrow with an iron-shaft

 • सिंल'सिखाव जायगा, गुफा थावनिa secret place

 • सिंलंगाज्रि मोनामनायstale smelling

 • सिंलाफगोदो बर'फोरनि मुंसे खोमानि गहेनाan ornament for the ear

 • सिंलिमिरु बिथ',मिरु दान्दाaxis

 • सिं सानायसिनस्रि सानाय बेरामpain in the back

 • सिंसिंगोरा सानायनि रोखोमpainful

 • सिंस्रिबिखुंनि गाहाइ हाराbackbone

 • सिख'खुगा लाउजें सियाल बादि नुहांनाय हाग्रानि मुंसे जुनारhyena, a carnivorous quadruped

 • सिखामुंसे दानग्रा हाथियारa common cutting instrument

 • सिखालोंगासे जखानि दुमसुआव होनाय अफ्रिa unit of rice-beer malt for a single service

 • सिखांसिखार, सिरिमोनto rise,to awake

 • सिखारसिमान, सिमान लानाय,गनायनायacceptance, admission

 • सिखारहाग्रायाव जिब जुनार होनानै हमनाय एबा सिथारनाय,मैहुरgame,hunting

 • सिखारसिखार, सिरिमोनto rise,to awake

 • सिखारिजिब जुनार गावथारनो गोरों,फलानa hunter

 • सिखावखावग्रा,सिरि सिरि एबा रावबो मिथिया जासे लांखोमाग्राa thief

 • सिखोन-साखोनमैला गैयि,साफाneat and clean

 • सिखोमाथगाय, फोला,दोनखोमाto cheat, to hide something

 • सिखोमोनआथोननि खोमोनunderarm and pubic hairs

 • सिखिनि ख'मुंसे ख, रुबु गोरलै माहि खाथिजों हेबनाय राइदों एबा औवानि खa kind of fine wickerwork

 • सिख्रिआला माला, रायजुवाcommon,general

 • सिख्रिफाख्रा-सिख्रा समायना गां गोनां मुंसे गांफौbutterfly

 • सिख्रि बदाफाख्रा फाख्रि मुंसे जिबौa kind of snake

 • सिख्रि मानसिसाफ्रोमबोeverybody

 • सिख्रि मेथाइसिख्रि मानसिफोरा रोजाब फ्लायग्रा मेथाइ, सुबुं मेथाइpopular and traditional song, folk song

 • सिख्रि सिख्लादावदाइजोfairy

 • सिख्रेबनारख्रेब,गेसेब जाto break a thing by pressing,to press in

 • सिख्लादेरसारनाय हिन्जाव, जुवान हिन्जावसाyoung girl

 • सिख्लाइमानसि आरो दाउफोरनि मोदोम बिगुराव अरहाबनानै थाग्रा आरो थै सोबग्रा एमफौ गोजा, मोदोमनि थेमाa kind of red louse living in the skin of man,fowl etc.

 • सिख्ला राइजोसिख्ला,हिन्जावफोरा गाहाइ जानानै हौवाफोरनि सोलाय खुंनाय राइजोwomen's land,land exclusively ruled by women

 • सिगांमोखां,आगोलfront, front side

 • सिगां बासेबसिगांआव जग्रा बासेब(in gram) a prefix

 • सिगिगिहोto frighten, to threaten

 • सिगि सग'सिगिनानै, सिगियै आरियैby showing fear and threat

 • सिगुनगोथै जाग्रा मुंसे गेदेर दाउvulture

 • सिग्रोमदांग्रोम, नायाबालानो आखाइजों सेरनायto search with hands in darkness or under water, to grope with hands

 • सिग्लिसिग्लाबto wet fully

 • सिग्लिआखाइजों नानानै गेब्लेहो,आवलिहोto cause to melt

 • सिजाअखा एबा दै नांजाto get wet

 • सिजोरजिउ जोर,बैसोlife-span,years of living

 • सिजिलफारि लागायनायorder,proper arrangement

 • सिजौजौसिन सि, अबंलाउरिsupreme being, invincible power,god

 • सिजौबर'फोर बाथौ गुदियाव गायग्रा सिरिबा गोनां मुंसे बिफांcactus,a variety of Euphorbia, euphorbia splendens

 • सिजौब्राइबर'फोर फुजिग्रा गाहाय मोदाइ एबा इसोरthe lord Shiva

 • सिजौ रागगोदो सिजौ ब्राइखौ फुजिनायाव बाहायग्रा मेथाइनि देंखोtune sung in the worship of the lord Shiva

 • सिथमाखा,दख्राarea,region

 • सिथसेबनानै रस दिहुनto squeeze out

 • सिथगुसु, गोजांनायcold

 • सिथमसेबनानै दुलुर खालाम,थन, फाइख्रबto press, to make round,to fold

 • सिथरमोदोमाव ओंखारनाय फिसा गारायa pimple

 • सिथर फाग्लामोदोमाव बेरनाय गेदेर गोसा सिथर, बिमा बेरनाय, आइ ओंखारनायsmallpox

 • सिथर राखेबमोदोमाव बेरनाय गोरा सिथरhard boil,tumour

 • सिथ्रमसिथम,सेबनानै दुलुर खालाम,थन, फाइख्रबto press, to make round,to fold

 • सिथाअफ्रि,सुथाrubbish of beer malt

 • सिथाफिथाइ आरिनि बोखावनाय बाहागो,रेवा,सैpiece

 • सिथासिरिथानि सुंदshort form of सिरि था

 • सिथांअसदunchaste,wicked

 • सिथांफाख्रीआखल आखु थिग नङै हिन्जावunchaste woman

 • सिथाबनांथाब, आथा नांना थाto adhere to, to stick to

 • सिथारफोथै, जिउ फोजोबto kill,to put to death

 • सिथावमाइब्रा माइरेनि अनजों सावनाय फिथा दाब्लेflat-shaped cake made of rice powder

 • सिथों सिथाआख-फाखpurturbation

 • सिथोबहासुदै बान्दारbladder of animals, fish etc

 • सि थोरसि दानो जेथो खुन्दुंखौ आवथायto prepare the warp threads for weaving

 • सिथोर बाथोरगोमोथाव,सिनायनाय गैयिstrange, unacquainted

 • सिथिखर' सोमाव,थिखं खालामto jerk,to nod

 • सिथिअफ्रि गोसाइ,जुग्लिmalt fermented from boiled rice

 • सिथिब्राबसाथिख'to shrug

 • सिदासंना जानो थाखाय आलासि एबा राइजोनो होनाय गोथां बेसादoffering of food material, alms

 • सिदागोथों,थोंजोंstraight

 • सिदाउ(थै,दै) जौ ओंखारto gush out, to ooze forth

 • सिदांग्रासि गाद्रा, सि दद्रा, सिमा सिthick or coarse cloth, big wrapper

 • सिदा बनफांबन सिदा,बिफांआ लिं लिं गोलाउ गोजौa kind of tree

 • सिदावरिफाथै बिलाइbetel leaf

 • सिदोमागिसि जानाय, बाराव खफ' जानायmoist, humid

 • सिनखेमसि, खुर आरिजों हास'to shave, to cut hairs

 • सिनबिमाव आरो बिगुननि उनाव सुनायनो बाहायनाय उन बासेबsuffix used after verb and adjective to denote comparative and superlative degree

 • सिनथ’जापान हादरनि गुदि दोहोरोमnative religion of Japan

 • सिनथाइरोखोमसे बेन्दों आरो बिनि फिथाइ,खरमुजाa kind of melon,musk melon

 • सिन-साबरेगाmark,evidence

 • सिन-साखोररेगाmark,evidence

 • सिनस्रिराजा हारा, बिखुंनि गाहाइ बेगेंbackbone, the spinal column

 • सिनायमिथिto acquaint,to recognise

 • सिनायथिसिनायनाय खामानिacquaintance

 • सिनारिमिन मिन सिनफोरsubtle marks or lines

 • सिन्थाइबोeven,including

 • सिन्दाबमबाalone

 • सिन्दांसिनलं, गोथां गाज्रि मोनामनाय(of smell) unpleasant like raw leaves

 • सिन्दांगिलिर मोननाय एबा रोम रोम सानायhaving headache

 • सिन्दांहारसिं हारसिं मोनानायlonely,lonesome

 • सिन्दिसिखावफ्रा खावनो इन्जुर जिंआव जावनाय हाखरhole made by thieves under the ground of dwelling house from outside

 • सिन्दुगदंफां एबा सोरनि गेदेर रोजा रां दोनग्रा बागसु,जाफाa chest of iron or wood

 • सिन्दुरफिसाइ गोनां हिन्दु हिन्जावफ्रा खाफालाव फोथा लाग्रा गोजा बेसादvermillion

 • सिफाहिन्जावफोरति ओथोनvagina

 • सिफाइसानथ्रिa sepoy

 • सिफायबायहो, गोबाय खालाम,सेफायto break

 • सिफिगस्‍लानि मना,जेबpocket

 • सिफुंऔवा हासुंजों दान्‍नाय खुगाजों सुनानै दामग्रा मुंसे बाजोना, सुफिन, सिमलुa bamboo flute

 • सिफुंगान्दुpillow

 • सिफुं दारियाहाबायाव सिफुं दामग्रा मानसिthe flute player in a marriage ceremony

 • सिफ्लिसिफ्ले,नाफ्लेto break into pieces, to reduce, to pieces

 • सिबहासिबजों साखोन खालामto sweep (house)

 • सिबगिसिबजों बार होto blow fan

 • सिबसिब्राइthe god Shiva

 • सिबंथिफ्रा बर'फोर गियाथि खुरमानो जौ होग्रा मुंसे हासुंa small bamboo pipe in which rice-beer is served to relatives

 • सिबसनगोख्रै खारto move with great speed

 • सिबसाफुजा, फुजिनाय खामानिworship, devotion

 • सिबासि दोनग्रा दान्दा एबा दुरुं आलनाa rod or pole to put cloths on,clothstand

 • सिबाइसोरनिबा थाखाय दुखु जानानै बुंनाय रावa word expressing pity or sympathy

 • सिबोदगुरै, नोरोमsoft

 • सिबोरमोदोमनि बिगुराव जानाय मुंसे सिथर राखेबa wart,a mole

 • सिबिफुजिto worship

 • सिबिंमुंसे उन्दै जाथोनि बिफां आरो बिनि गोसोम फिसा फिसा मोदोमफ्रु मिलौफु फिथाइsesame

 • सिबिंथ'मोदोमनि सबाइ बिमा एबा सिबिं बादि दागोa wart

 • सिबिं थावसिबिंनि थावsesame oil

 • सिबिं सेरेबमुंसे मोनामग्रा लाइफांa kind of plant

 • सिबिंहारिगोदो गोदायनि बर' हारिनि मुंसे हारिan old clan of Bodo people

 • सिबिथावसिबिनो गोनांworthy of worship, fit to be worshipped

 • सिबि नसिबिग्रा न,मोदाइ देराtemple

 • सिबियारिफुजिग्रा, सिबिग्राworshipper

 • सिबुसोमथा,सेरब्ला नारब्ला दो थांनानै जाखारफिननायspongy

 • सिबुंमेथखा फोलेरनि मैगंacquatic plant used as vegetables

 • सिबुगथैहाब, सुथि गैया जाto faint, to fall into swoon

 • सिब्रबरफसा बरफसि, थुख्रा थुख्रिrough, spotted, not smooth

 • सिब्राइसिब मोदाइthe god Shiva

 • सिब्रुमुंसे सुगोनां थास हारिनि बिफां'sibru' plant, a kind of thorny arum plant

 • सिब्रेथाब थाब गाज्रि मोननो गोर्लैvery sentimental

 • सिमहालागै, खाथिआवupto,till

 • सिमनासिमा,रुगुंboundary,border lines

 • सिमफ्रिफाथै आवनि बादि बिलाइनि मुंसे बेन्दों आरो बिनि आलौज्रो फिथाइthe long pepper, piper sylvaticum

 • सिमफ्रि खिबारा साबोला दुरुंआव जाखारनाय गान्थिknots formed in overtwisted string

 • सिमबाइसोमोन्दोrelationship

 • सिमबाइ जोबनायाहाबा जानाय हिन्जावआ बिमा बिफानि फोलेर नागारनानै फिसाइनि फोलेराव हाबनायthe act of entry of a married woman intothe family of her husband

 • सिमब्रिमसराय, साफ्रे, सिमब्रेto wrench, to twist forcibly, to tear off

 • सिमब्रि सिमब्रामस्राय मास्रिin a whirling manner

 • सिमब्रेमसराय, साफ्रे, सिमब्रेto wrench, to twist forcibly, to tear off

 • सिमब्लिसुमब्लि बिफांsilk cotton tree

 • सिमलमोन्नै जिरादखौ लोगोसे आबाद खालामनानै उनाव दिखांनाय फसलsecond harvest of double crops system

 • सिमसागंगारफोर, भूथियाफोरthe Bhutanese

 • सिमाउन्दुनायाव जोमफ्लायग्रा दानाय सि गेदेरa big cloth used as a wrapper

 • सिमाबुहुमनि गोर्बो गेजेरनि जोबोर गिलिर बेसादinner layer of the earth's crust,sima

 • सिमाराइजो,हादरनि रुगुं हाखोंboundary line of a plot, a state or a country etc.

 • सिमाइसि रुगुंseam of a cloth

 • सिमांउन्दुलांब्ला सायामाया नुनाय सावगारि, साउमि, जुमांdream

 • सिमानमानिनाय, गंग्लायनाय,गनायनायsubmission, consent,confession

 • सिमा फारियागेलेनायफोराव सिमानायाव थाग्राlines man

 • सिमलुमुंसे थिफ्रा बर'फोरनि सुंद सिफुं, सुफिनa kind of Tripuri flute

 • सियंउवां,गोवलांopen,a gap

 • सियामुसलमान फोरनि मोनसे धोरोम दोलोa section of Mahmedans

 • सियानबुद्धि गोनां, सैथानcunning,clever

 • सियायउन्दुनो ओंखारब्ला एबा मेंब्ला मोदोम सोरां होनो गोलावै हां हगारyawn

 • सियारीसोरनिबा बिसि जानानै संसार जानायwife, wifehood

 • सियालनुनायाव सैमा बादि हाग्रायाव थाग्रा मुंसे जुनारfox

 • सियाल गारायनाला गाराय,सिं सिं ब्रे ब्रे गुदुं जालांनाय गारायfistula,sinuous sore

 • सियाल बुद्दिथगायनाय बुद्दिwicked tricks

 • सियाल हाबाअखाबो हानाय सान्दुंबो दुंनायshining amidst the rain

 • सिरहौवानि गथ जाहोनाय गोहोmanliness

 • सिरथै रोदाvein

 • सिर गोथैगथखांनो गोहो गैयि,लोदै गोथै,साम गोथैimpotent

 • सिरबासेरफा,थेफाa rod of bamboo or wood to support bullock cart

 • सिराइथिसेरना, सेराइथोthe dried stalks of jute

 • सिरिदंफांनि सार बाहागो, दंफांनि माजाhard wood, substance of a tree

 • सिरिसारि,लारिline

 • सिरिगाहाइ गोजौनि फारि, थाखो, मोजां गाज्रिनि थाखोstep,class,grade

 • सिरिदाउराव गैयिsilence

 • सिरि थादाउराव खालामाजासे थाto be silent

 • सिरि मोनउन्दुनायनिफ्रोय जाखांto get awake

 • सिरिसजाथोसे बिफां, रं आवथि जाग्रा बिफांa kind of tree

 • सिरुवादुब्ला, मिरौ-जिरौthin,weak

 • सिरुवागाब, रंcolour

 • सिरुवाबिफां लाइफांनि बिलाइ एबा फिथाइनि बिदै सोबग्रा मुंसे गांफौa kind of insect which sucks the juice of

 • सिल सिलस्लिम स्लिमsmooth

 • सिलंदैयाव सोमजिनाय मुंसे बिफांनि बेदरtuber of a kind of water plant

 • सिलांहाब्रां थिलाprecipice, cliff

 • सिलांसिना थुनानै सावग्रा सोर खाथिa skewer

 • सिलाइगुलि बारुदजों गावग्रा आइला,खान्दाब;gun

 • सिलामबामुंसे ना साग्रा जोथोनa bamboo contrivance for catching fish

 • सिलामुथीहिन्जाव जाथि, नारि जाथिwomanfolk,fair sex

 • सिलायबिजि खुन्दुंजों सुनाय एबा सुनाय बिद्दाact of sewing

 • सिलारिमुंसे हांसो, हांसो सिलारिwild duck

 • सिलिदै सारग्रा थिं एबा औवानि आगजेंscroop for bailing out water

 • सिलिंऔवा खाथि आरि सिंखावब्ला एबा जिरब्ला फारसे गेदेर आरो फारसे उन्दै जाto split into unequal parts

 • सिलिंखारगुलाय गुजाय, उल मुल, जोबस्रांनाना आलाइ-सिलाइ जानायdisorderly, helter-skelter, being scatterd after destruction

 • सिलिं हांखोखावस्लिं बेंखनखौ जरायग्रा हांखोchord, the straight line joining the ends of an arc

 • सिलिखमुंसे एमफौनिफ्राय मोननाय जोंब्ला, रिमिनद्ला गुरै दिरुं आरो बिजों दानाय सिsilk

 • सिलिखामुंसे बिफाम आरो बेनि फादुब फिथाइthe myrobolan tree and its stringent fruit

 • सिलिबनायजोबनायाव थोयि जानायbecoming less in distribution,last part

 • सिलिमालाओंथि बुर्जा बिस गोनां मुंसे एमफौ,सेलेमालाcentipede

 • सिलौथब्ल बेदरtuber of water lily

 • सिलौथालिर बिखंआव थाफ्लायग्रा खानस्रि सेलेखाsmall earthworms living inside banana sheaths

 • सिल्लासिरा सिरा गोलाउ दागोstripe

 • सिससेला, गुरु लानाय मानसिdisciple

 • सिसआसिजों खा, आसिजों बसto pluck with finger, to nip

 • सिसामुंसे गुरै मेथु, सेहाlead

 • सिसिदिंग्रि फिसाsmall bottle

 • सिसुमुंसे गोजौ जाथोनि बिफांthe siso tree, dalbergia sissoo

 • सिसुना बादि दैआव थाफ्लायग्रा मुंसे जिबिporpoise

 • सिह्रायगुबुन हानजिरजों लुद्ला, गुबुन मेथुजों गाब होto plate with other metal

 • सुगोफार जिनिस,जंफारpointed object, thorn, splinter

 • सुगुसु जाto be cold

 • सुजं एबा एमफिजों मोदोमाव थुब्रेto pierce with a pointed weapon,to stab

 • सुआन्दास नाय, जखा लाto test,to weigh, to measure

 • सुअर लगाय, गोमोरहां अरखौ जोंखांहोto make fire, to rekindle the fire

 • सुदैजों साफा खालामto wash

 • सुफेंफा दामto blow a pipe

 • सुबिजिजों सुथेto sew

 • सुंहोबथा, होथा, गोग्लैनायनिफ्राय रैखा खालामto support

 • सुंमदद होto help

 • सुंगुसुं जा, लाउयै जाto be short

 • सुंखेंसुजाइ बिफां,बिफां बिलाइ आरो फिथाइयावबो सु गोनांa kind of thorny plant

 • सुंग्रिथैलांनाय मानसि एबा जालांनाय जाथाइफोरखौ गोसोखांto memorise the dead one or past happenings

 • सुंग्रीसानै बिसिगिनि एबा बिलोगोनि बिमाफ्रा लिंज्लायनाय सोमोन्दोmother of a godfriend as she is addressed by the parents

 • सुंथागोलैनायनिफ्राय रैखा खालाम,सुंनानै होबथाto give support,to stop from falling

 • सुंथागिरिनारथाग्रा, मदद होग्राpartron, supporter

 • सुंथाबगोलाव नङैshort

 • सुंरिथैलांनाय मानसि एबा जालांनाय जाथाइफोरखौ गोसोखांto memorise the dead one or past happenings

 • सुखआराम, दुखु गैयैhappiness

 • सुख'दाहार सुजिto repay a debt

 • सुखबासिसुखु होग्राpleasant

 • सुखारु दुखारुसुखुआव थानाय दुखुआव थानायhappy and unhappy or sad

 • सुखिबिसिगिखौ सोमोन्दो लानाय रावfriend as he is addressed

 • सुखुमोजां मोनto like

 • सुखुगोजोननाय, रंजानाय, आरामpleasure, happiness

 • सुखुरबारबिस्थिबारनि उन आरो सुनिबारनि सिगां दिनFriday

 • सुख्रअलंबार, फुं एबा मोनाबिलि आव नुजाग्रा हाथरखि ग्रहthe planet Venus

 • सुगुरसिनि फुथला, मुसुखाidol

 • सुग्रोमसुनानै आन्दास नाय,आन्दास नायनो सुto pierce by guess,to pierce by random

 • सुग्रेंदैयाव सोमजिनाय बिफांनि मोनथाम सु गोनां फिथाइfruit of a kind of water plant having three thorns on it

 • सुजाबमोन्नैखौ मोनसे खालामto join the two parts

 • सुजिआथा गुन्दैनि दांग्रा बाहागोcoarse flour of wheat

 • सुजिदाहारखौ होफिन, दाहार सुख',दाहार सुजायto repay loan, to clear debt,to pay off

 • सुजुखुन्दुं जरा फोनांto join threads together

 • सुजुलिरबिदां फोरखौ साजायना लिरथुमto edit

 • सुजु आफादलिरथुम बिलाइ सुजुग्रा हान्‍जा एबा जुथुमeditorial board

 • सुजु खौरांबिजाब लाइथुननि गुदियाव राइफोरनायintroduction,preface

 • सुजुगिरिलाइथुन बिजाबफोरखौ सुजुनानै थिग खालामग्राeditor

 • सुजुबसुजु, खुन्दुंखौ आसिजों साफ्रेनानै जरायto join pieces or yarns together between with fingers

 • सुथदलेखायाव खलमजों फोथा होto dot, to put a point mark

 • सुथाबिदै दिहुन्नाय बिगाब, साबाrefuge of anything juice and oil of which have been taken out, sapless thing

 • सुथाखाबु, सुजुग, खाबु लानो एबा सुजुग लानो मोन्नाय गब्लंopportunity,loopholes

 • सुथाबखेबजां, खिलिबclip on appliance for holding things together

 • सुथाय गेलेनायगिलाजों गेलेनायgame played with ‘Gila’

 • सुथिबद, सुथ्रोम, गियानsense,consiousness

 • सुथियाबर 'फोरजों खाथि सोमोन्दो गोनां आसामनि मुंसे थागिबि हारिa class of Indo-Mongoloid people of Assam closely related to the Bodos

 • सुथिलखेङा जेङा गैयि,सिरिquiet, free from danger or toubles

 • सुथिलामुंसे मोसौनि बेरामa kind of cattles disease

 • सुथिलामोनसे खेड़ा जेङा एबा हाबानि रादाय खानायाव गेजेरनि मानसिa mediator in a dispute, a middleman in a mariage negotiation

 • सुथिलाखैसार, फान, बाइदिसिना सुथिहोग्रा आइजेंhook

 • सुथुरनायनो हायै, हानि खालामग्राenemy

 • सुथुर खराइसेआवनो सुथुर जाग्राone who turns into enemy with other easily

 • सुथ्रामिसुथुरनि फावenmity

 • सुददाहार लानाय आसोल रां एबा माइ-दैफोरनि फारै होनांनाय फैसाinterest of money

 • सुदांमोसाग्रा मानसिफोर एबा आइजोफोर जान्जियाब गानग्रा फेथिwaist-belt worn by cultural party

 • सुदुखअख्रा,गंगारobstinate,persistent

 • सुदेमगुसुcool

 • सुद्रहिन्दु हारिनि ब्रैथि बाहागोthe lowest class of Hindu society

 • सुद्रायगोरोन्थिखौ फोसाबto correct

 • सुद्रायनायगोरोन्थि फोसाबनायcorrection

 • सुद्रुगगोगगा, थिफुद्लाhaughty, proud

 • सुनदावलिउ लिउ खालाम,मावद्लाबायto move restlessly

 • सुननिमुसलमान धोरोमa religious community of Muslims

 • सुनसिनीसुन सुन थाबाय बायग्राrestless, wandering

 • सुन सुनसुइ सुइ, दलर थायिresless, wandering

 • सुनालांदां,लंथंempty, vacant,deserted

 • सुनायगोलाउ गुसुंखौ नायनायmeasurement, the act of measuring

 • सुनिसनि ग्रहनि गोहोम, खाफाल गाज्रिinfluence of Saturn, misfurtune

 • सुनिबारसुखुरबारनि उन आरो रबिबारनि सिगांनि बार, सिंसिरि बारSaturday

 • सुनैगय-फाथैजों जाग्रा गुफुर खनि मुवा,न लुनाय इथा दानायफ्राव बाहायग्रा मसलाlime

 • सुनै लिरनखौ मोजां नुहोनो आरो एमफौ एनला गैया खालामनो इनजुराव सुनै लागायto whitewash

 • सुन्दायमैदेरनि गोलाउ गन्थंthe trunk or nose of elephant

 • सुन्दायरांखिनीhot-tempered woman

 • सुन्दावथाबायथिंद्लाबायto wander,to go round

 • सुन्दावरीहौवाफोरजों हाजाब हाजाब बेरायथिं बायग्रा एबा थाबायथिं बायग्राa flirting woman

 • सुन्दिफालांगि थावनिbusiness place

 • सुफारिसान्दुंआव फोराननाय गयdried betel-nut

 • सुफिनसिफुंflute

 • सुफुंखुगाजों सुनानै बिरहोto blow off with mouth

 • सुफुंफुरा खालाम, फुरायto full up

 • सुफुंगिजिवौ खाउवालिफोरनि सिफुंthe charming flute of snake-charmer

 • सुबाजरा, फारा, लोगो, माखाa part of village or area

 • सुबादारभारतनि सान्थ्रिफोरनि सासे अफिसारa non-commissioned officer of Indian army etc

 • सुबिथाइसुरि बिफांthe hoy plum tree

 • सुबिहाबानि बेसाद आरिफोरarticles for marriage ceremony

 • सुबिनलेखा सुथाबग्रा सोरेनि सुpin

 • सुबुंमानसिman,mankind

 • सुबुं आफादलोकसभाthe lower house of parliament

 • सुबुं फोथायनायमानसिफोर फोथायनाय खोथाफोर, सलफोरfolk belief

 • सुबुमिनहारिमुculture

 • सुबुरुनफोरों, सिखायto give advice, to instruct

 • सुबुरुन्थाइफोरों दिन्थि,बोसोनadvice, instruction

 • सुबुरुन्थाइगिरिबोसोन होग्राadviser

 • सुमजुरबेंखनखौ सुमज्रानाय नाथाय फोलाउब्ला दानसयै हांखोंa straight line touching but not cutting a curve, tangent

 • सुमफांमुगासं बिफांthe som tree for muga silkworm

 • समफ्रामसफारिguava

 • सुमफ्रामारीसोनाबारि बर'फोरनि मुंसे माहारिa clan amongst the western Bodo people

 • सुमसोदांसोदांनाय, मैला गैयै खालामनाय,गोथारै सोदांनायrefinement,culture, correction

 • सुमारमोजां सोमोन्दो, मिलाइ जुलाइgood relationship, friendship

 • सुमारिगोरोबज्लायनाय, आफस,रादायmutual agreement, negotiation

 • सुम्बखबोखथाबनाय गोहो गोनां सोरनि जोथोनmagnet

 • सुम्बख सा मेरुसुम्बखनि सुआ दिन्थिनाय सा मेरुmagnetic north pole

 • सुरआथिं फोलाव, थाबायto stride,to walk

 • सुरमेथाइ एबा गाननि देहेग, देंखोtune of music

 • सुरज'हालासाननि महर थानाय मुंसे हारबिदांan old type of necklace

 • सुरांखानाइ थुबथाग्रा फिन, खानाइ थुबथाग्रा खेबजांजां सुhairpin

 • सुरांऔवा थसेखौ बानायनाय जांख्लाladder made of a single bamboo

 • सुरिगोजाम,गोफोनold, worn out

 • सुरुफिदाबा फिसा, देगार फिसा,एमफि फिसाknife, a small sword

 • सुरुफिजाथोसे मसला हारिनि बिफां आरो बेनि फिथाइa kind of spice

 • सुरुबसोदोब जाजासे लोंto suck

 • सुलाबिमुं आरो बिमावनिफ्राय बारा बाराद्राय बुजायनाय बिगुन दाग्रा उन बासेबa suffix denoting much, excessive

 • सुलासु,जंspike, spear

 • सुलादसोमोन्दो, सोमोन्दो दिन्थिफानायcontext,reference

 • सुलारिइन्दि एमफौनि मोनसे आयदाa stage of silkworm

 • सुलिना सुग्रा जंफार सोरनि जोथोनpointed iron bar

 • सुलुखायदाclue

 • सुलुसुलाद, खबर, गुमुरinformation, clue

 • सुलुंगुदि,गुदि खिथाsource,origin

 • सुलुंगां रज'नानै गुदुंनिफ्राय बिरननाय उरि एमफौwinged white ant

 • सुलुंखौफोराव गोलैबा एनजरफ्रा सुखुमानाय गुदुं,सिखाव गुदुंsecret path of rats

 • सुलुगखबर,खौरांquery,information

 • सुवाखालाय,बादुवाadulterated,untouchable

 • सुवांबाउराbuffoon, jester

 • सुवागुसना रुपाआव अरजाब होग्रा मसला बेसादborax used in gold, silver

 • सुवादथावनाय थावयैनि आनजाद,सालाइनि आनजादtaste

 • सुवामिफिसाइखौ सोमोन्दो लानाय सोदोबhusband

 • सुसामगोसा अरग्रा थामफै, दांसोgodfly,a mite

 • सुस्रासुनानै मोजां खालामनायto wash out

 • सुस्रांगासिखौबो सुस्राto wash fully

 • सेबादि, समान बुजायनाय उन बासेबa suffix denoting equal to

 • सेसाननायनि सिगां गानथिsingle in number

 • सेजर जुलुमै मालायनिफ्राय लाto snatch, to size forcibly

 • सेंगेसें जा, खम जाto be thin, to be a little in number

 • सेंमाथो हो, राव होफिनto respond, to give reply

 • सेंआ बुंआबारा गेसेंबो नङा बारा गुबुंबो नङाneither thin nor thick

 • सेंखुराआब्रा, अख्राselfwilled

 • सेंगलबादामालिmoss

 • सेंगामोदोम गाहोमै थाto be in good health

 • सेंगोरासर गोनांbold, brave

 • सेंगोरादावहा नांनो गोरोंskilled swordsman

 • सेंग्रादेरसारनाय हौवासा,जलyoungman, the youth

 • सेंफोरजे खाग्रा सेवारि, जे सेवारिa small and flat bamboo slit used in making net

 • सेंसिखिगोहोनि गोहोमgreatness of power

 • सेगुनदुर्लाय गुवार बिलाइजों गोजौ गेदेर मुंसे बिफांteak tree,tectona grandis

 • सेथिसिगां,आगोलfirst, earliest in time or order, first in rank

 • सेनमुंसे ना साग्रा औवानि आगजेंa kind of firshtrap

 • सेनदेदेरेमुंसे दाउनि मुंa kind of small bird, partridge

 • सेनस्लामेगन खेंस्ला गोनांsquint-eyed

 • सेन सेनसोरामुंसे हाग्रानि दाउa kind of bird

 • सेनाइखुगाजों दामग्रा मुंसे बाजनाa kind of musical instrument played by mouth

 • सेना थास’जोबोर मानग्रा जाथोसे थास',थास'मानाa kind of arum

 • सेफसांजिब जुनार बुलि होग्रा बंफां खेरेफाthe yoke used in animal sacrifice

 • सेफायसिफायto break

 • सेफारिसिंखावनाय गोलाउ दाब्लां औवा,खामि,फेराइflat bamboo strips

 • सेबउदै बुंजासेto one’s full

 • सेबगेसेब जाto narrow down, to become narrow

 • सेबनारनानै बिदै दिहुनto press,to squeeze out

 • सेबसाफायto press, to print

 • सेबथाथुबथाग्रा आगजें, सैमाsupport for doors

 • सेबनसेबनानै दिहुन,सेरनto squeeze out

 • सेबनाखेबसार, खेबथाबना थानाय मुवाpressure

 • सेमइसे एबा खम जाto reduce

 • सेमथाआखाइनि धोन सम्फथि बाहायथारै,खिरफिनtough, difficult to split

 • सेमथाआखाइनि धोन सम्फथि बाहायथारै,खिरफिनmiserly

 • सेमथा लेमथाउदैयाव ओंखाम गैया जासेwith empty stomach

 • सेम फैलाहायलां फिननाय फैलाebb or low tide, neap-tide

 • सेमब्रारानख्रेंनाय,राननानै खुथ्रा खुथि जानायwrinkled, shrivelled

 • सेमब्रागुरै,नोरोमsoft,spongy, elastic

 • सेमसासा खासारनि सेमखेर ओनसोलनि बर'फोरthe Bodos of 'Semkhar' area

 • सेमाफिथा,फेथिbelt

 • सेमोनथांनाय बोसोरlast year

 • सेयावबोबारगायै, अनगायैdespite,not with standing

 • सेरखाथि,जिं,साखाथिside, back side

 • सेरनारथाब, सेबनानै दिहुनto press out, to squeze out

 • सेरओंख्रै दो एबा सारायाव थाव लुto pour oil in cauldron

 • सेरसिजों गसरto leak, to pass through

 • सेरखाऔवा हासुंजों बानायनाय सिलाइ सालथावair gun made of bamboo pipe

 • सेरखाइ बेरखाइथ्राय थ्राय जानाय, गोसारद्लानायscattered,lying here and there, helter-skelter

 • सेरजासिजौ एबा बन बोरोन्दो दंफांजों दाननाय आरो मोफौ बिगुरजों थुमनाय थार दोंब्रैनि बर' बाजोनाa four-stringed Bodo musical instrument made of sijou tree or Bon-boranda tree

 • सेरथेआखाइजों बोसेबto compress with hands

 • सेरथेथेजेरदोंदोंnarrow or small size in the middle

 • सेरफागारि सुंथाग्रा थेखा गनsupport for bullock cart made by two pieces of bamboo rods joined together by a piece of string

 • सेरफांहाजो सेरनि समान जायगाvalley

 • सेरफाखाय'सेरावनो सिरि सिरि थाखोमा, सेर सेर थाखोमाto hid and wait about

 • सेरफाखायसुलु एबा खाबु नायगिरिto try to get chance, to find out clue

 • सेरमायएफा, एफा सोरखि,सेरगto ooze out, to leak through

 • सेरेबजाउन होनाय जौ, फिथिखा,आबगारिwine,liquor

 • सेरेबफिसा, उन्दै, गुन्द्राsmall,tiny

 • सेरेनऔवानि हेबनाय मोनसे जोथोनan implement made of bamboo

 • सेरेमरानख्रब जा,रानज्रिंto get dried much

 • सेलायगावजों गाव सेto snatch from each other

 • सेलाय बेलायगावजों गाव सेलायलायनायsnatching from each other

 • सेवफाव, आथिं आखाइ एबा खुगानि फावacting (acting or posture of leg,hand or mouth)

 • सेवगेसेव जा, गाज्रि जाना मोनामto rot, to decay, to decompose

 • सेवसेवला जानाय, खायस्ला जानायinclined, leaning

 • सेवरासौरा बिफां, बिलाइया गोब्रा आरो बिगुर गोखाa kind of tree

 • सेवलाखेंस्लाsloping

 • सेवाखुलुमनाय, मान दिन्थिनायbowing, a humble salutation

 • सेवारिहिसानाव बाहायग्रा गोलाउ दाब्लां गन,सिरिa flat stick used in weaving cloths

 • सेसामाउजि हारिनि गिख' मुंसे जुनारa hare

 • सेसा खोमासेसा बादि इसेयावनो आरो गोजाननिफ्राय खोनाग्राsharp in hearing

 • सेसेंग्रागेसें,रोजा नङैthin

 • सेहरामहर, सेहेराhealth,face

 • सैमारि आरो नावफोराव सान्दुं अखानिफ्राय बारगनो खोबथानायa hood of a cart or boat

 • सैदाबा सिखाफोरजों दान्नानै हानानै समान खालामto scrape out and make smooth with a cutting implement

 • सैसैजो खालामto bear

 • सैआलायto hang

 • सैखांगोजौआव सैदाउto hang up

 • सैजोसहायनायpatience,tolerance

 • सैथानसियान,बुद्दि गोनांcunning

 • सैथोगमा,नंगौ,नंगुबै,थारtrue,real, actual, fact

 • सैथिनंथारगौ,गमामाtruely,really, actually, in fact

 • सैनायनायनो मोजां, रजेsweetheart

 • सैनारीबर'फोरनि मुंसे माहारिa Bodo clan

 • सैमाबयबो मिथिनाय आथिं थोंब्रै ननि जुनारdog

 • सैमा गान्दुरिआख'लाव मुगैजाथाव मानसिa contemptible person

 • सैमा लेउवामुंसे लेवा(बिगुराव बेजें दं, बेजों खर' लोबो )a kind of grass plant

 • सैमा हाथाइदरखंनि फारनैथिं थानाय जंफार हाथाइ थाइनैcanine teeth

 • सैमा हेङालिमोसाtiger

 • सेलेंमाहि,बालेंslim, slenderly built

 • सेसारसैग्रा मुवाhanger

 • सौजिबौ बादि हाथाइजों अरto bite with teeth as snake

 • सौगंजों थु एबा सुto butt or strike with the head (as cow etc.), to hit with the horn

 • सौमाइ, माइरं आरिखौ गाहेन एबा दिंखिजों बुनानै गुन्दै खालामto make powder (the rice etc.)

 • सौआखाइ मुथिजों बुto blow with fist, to give a boxing

 • सौथिसथि, ननि खुन्था सायाव थानाय उखुम दैखांग्रा गनking-pin of a house

 • सौदामब्लेआखाइजों सौनानै गेब्लेहोto make flat something by thumping

 • सौद्रिखेराइयाव फुजिजाग्रा नाव जावग्रा मोदाइa god worshipped in kherai puja

 • सौद्रि नावसैगोनां नाव गेदेरa big boat with covering

 • सौमोननोरोमै,मिहि फावयैgently

 • सौराआलासि एबा बाहेरा मानसिफोर जिरायग्रा नa parlour house for visitors and guests

 • सौराइसोमनाय माइब्रा माइरंखौ एवनानै सौनाने बानायनाय लादुरा सबायsoaked rice, parched and pounded into lump

 • सौराइ आगरसिनि मुंसे आगरa kind of pattern made in cloth

 • स्निसे बारा दseven

 • स्निजिस्नि लाथिखseventy

 • स्ररेदें रेदें,रथ रथselected

 • स्रंलोगोसे समानैat a time,simultaneously

 • स्राजेबो दिगदारि गैयैhaving no disturbance

 • स्राजोबथारनायcompletely finished

 • स्रां स्रांमानिबा गेजेरजों सोरां हाबनानै मुवाखौ नुहुरनायallowing light to pass through so that bodies can be distinctly seen, transparent

 • स्राइफारियै,मोजांयै,जोथोनैin an orderly or disciplined manner

 • स्रायसमायनायै, नायनो मोजांयैnicely, beautifully

 • स्रावरोखा, रग'clear, visible

 • स्रोदसिरि सिरि, गुबुन मिथिया जासेsecretly, stealthily

 • स्रोद थांसिरि सिरि थांto exit without notice

 • स्रोबहरखाबsuddenly

 • स्रोब गोमोरहरखाब गोमोर, हरखाब गैयि जाto extinguish immediately

 • स्रेंलोगोसे, लारि मोनसेजोंtogether, in a line, simultaneously

 • स्रें स्रेंसमान समान, लोगोसेयैtogether, in equal position

 • स्लाइसोलाइ,बदलैthan, instead of, rather

 • स्लिममिहि, समान, खुथ्रा खुथ्रि गैयिsmooth, polished

 • स्वर्गियारीबर' फोरनि मुंसे माहारि गोजौa high clan of the Bodos who takes leading part in religious ceremonies